Информатика. Колектив

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-6-2020
  •  64

Автор:Колектив
Издателство:Тракия-М
Страници:558
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Предговор
Настоящият учебник обхваща учебния материал по дисциплината информатика, която се чете пред студентите от всички специалности на VHCC. За усвояване на включения материал не е необходима предварителна подготовка. Начинаещите ще намерят в него основни понятия, постъпкови указания и примери и ще придобият начални умения за работа с компютри. Надяваме се, че опитните потребители също ще получат полезна информация от включените теми за решаването на по-сложни практически задачи и за по-пълноценно използване на разгледания софтуер.

Целта на дисциплината е да даде знания и умения за използване на компютъра в бъдещата работа на един икономист, която реално протича в условията на функционираща информационна система.

Развитието на информационните технологии е било стимулирано от информационните системи в бизнеса и от своя страна е рефлектирало в тази област. Управленските решения се вземат въз основа на предоставената на ръководителя информация. Зада бъдат тези решения съгласувани в различните организационни звена, те трябва да се базират на една унифицирана съвкупност от неповтарящи се данни, която лежи в основата на управленската информационна система. Такава съвкупност се нарича база от данни и на свързаните с нея проблеми и начин на функциониране е отделено съответно внимание в настоящия учебник.

С появата на микрокомпютрите управленската йерархия започва да губи своя монопол над използването на информационните технологии. Те проникват почти на всяко работно място в различните видове офиси. Появяват се програмни продукти, даващи възможност на икономистите да оформят най-разнообразни доклади с използване на таблици и графики, а също да създават автоматизирани бланки на документи (електронни форми). Това се извършва с помощта на програмните продукти за текстообработка и електронни таблици и предполага добро познаване на същността и особеностите на тези продукти, за да бъдат те оползотворявани по най-добрия начин за нуждите на бизнеса.

Поради изложените причини, на един икономист е нужна не само компютьрна грамотност, но и компютърна култура. Той трябва да вижда определящата роля на управленската информационна система и да преценява как новите информационни технологии могат да допринесат за постигане на целите на организацията.

Заинтересованият читател вероятно е бил запознат или ще прояви интерес към други издания, посветени на разгледаните в учебника програмни продукти, което е напълно естествено. Във връзка с това бихме...

Учебникът не е с претенции да бъде пълно и изчерпателно ръководство по Microsoft Windows и Microsoft Office. Стремежът е бил концептуално поднасяне на материала, като основните акценти са: същност, принципи, понятия, методи и средства за работа, касаещи съвременните компютърни системи. Обърнато е внимание на възможностите на представения софтуер за решаването на конкретни задачи на основата на подходящо подбрани примери.

Учебникът включва седем глави.

В Първа глава се въвеждат някои основни понятия и се проследява историческото развитие на обработката на данни и на компютърните системи.

Във Втора глава се излагат основите на функционирането на операционните системи Windows и се въвежда терминологията на графичния потребителски интерфейс, която се използва в следващите глави.

В Трета глава се разглеждат възможностите на програмния продукт MS Word за текстообработка.

В Четвърта глава се разглежда програмният продукт MS Excel за работа с електронни таблици.

В Пета глава читателят се въвежда в проблематиката на Автоматизираните информационни системи и се разглежда Системата за управление на бази от данни MS Access.

В Шеста глава се разглеждат въпросите, свързани с обмен на данни между Word, Excel, Access и са изложени основите на програмния език VisualBasic for Application (VBA). В края на главата се съдържа въведение в компютърните мрежи.

Седма глава е посветена на работа с Интернет.

Авторите се надяват, че учебникът ще способства за постигане на целите на дисциплината, за която е предназначен.

Отделните части на учебника са написани, както следва:

• доц. д-р Евгений Радев - Предговор, т. 1.1 -1.6.1, т. 1.7, т. 1.8, т. 4.3, т. 4.6, т. 4.10, т. 4.11, Приложения 1, 3, 7, 9, 10, 11;

• доц. д-р Илия Николов - т. 3.4-3.6, т. 3.8, т. 3.12, т. 3.13;

• доц. д-р Димитър Петров - т. 3.10, т. 6.1.5;

• доц. д-р Стоянка Стоянова - т. 3.1, т. 3.2;

• доц. д-р Христо Якимов - т. 6.3;

• гл. ас. д-р Димитър Велев - Глава 7;

• гл. ас. д-р Моника Цанева - т. 5.5-5.12.1 ;

• гл. ас. Желязко Желязков - т. 5.1-5.4;

• гл. ас. Антон Палазов - т. 2.1 -2.4, т. 2.8, т. 2.9, т. 6.1.1, Приложение 2;

• гл. ас. Анна Монева - т. 3.7, т. 6.1.2-6.1.4, т. 6.1.7, т. 6.2;

• гл. ас. Стефка Лиловска - т. 4.6, т. 4.7;

• гл. ас. Илко Великов - т. 3.9, т. 3.11, т. 5.12.2;

гл. ас. Никола Недев - т. 4.9, Приложение 8;

гл. ас. Димитър Шишков - т. 1.6.2-1.6.16, т. 4.4, т. 4.5,

Приложения 5, 6;

гл. ас. Камелия Стефанова - т. 2.7;

гл. ас. Никола Николов - т. 4.2;

ст. ас. Емил Денчев - т. 3.3, т. 4.1, Приложения 4, 12;

ст. ас. Митко Радоев - т. 2.5, т. 2.6.

ст-информатика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.