Основи на микроелектрониката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  17

Автор:Александър Атанасов
Издателство:Техника
Страници:243
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Основи на микро-електрониката / Александър Атанасов

УДК 621.S82 (075.8)
Учебникът съответствува на едноименната дисциплина за студентите от специалностите радио- и телевизионна техника, съобщителна и осигурителна техника и системи при ВМЕИ „В. И. Ленин“ — Ссфия. Разгледани са свойствата, параметрите, характеристиките, действието и основните технологии за. производство на микрослектронните градивни елементи. Описано е приложението им в различни радиотехнически и електронни устройства и системи.

Учебникът може да се ползува и от студенти от специалността електронна техника и микроелектроника и от всички задочни студенти във факултетите по електронна техника и технологии и по комуникационна техника и технологии. Той може да бъде ценно помагало за студенти от същите или сродни специалности от други висши технически учебни заведения и за специалисти* които имат отношение към проблемите на съвременната микроелектроника,
(®) Александър Стефанов Атанасов, 1987 c/o Jusautor, Solia

***
ПРЕДГОВОР
Микроелектрониката е един от най-активните катализатори на съвременната научно-техническа революция. Тя се развива като самостоятелно научно-техническо направление, чиято задача е създаването на високонадеждни микроминиатюризирани електронни устройства и системи — градивни електронни елементи с голяма функционални сложност, в условията на масово, рентабилно и икономически и технически целесъобразно производство. Съвременните микроелектронни технологии са авангардни за радиоелектрониката, а и за цялата машиностроителна промишленост.

Няма модерна радиоелектронна апаратура или система, която да не съдържа продуктите на микроелектрониката — микроелект-ронните изделия. Специалистите в областта на радиоелектрониката не са в състояние да конструират и експлоатират ефективно радиоелектронни устройства и системи от различен тип, ако не са запознати с елементната база, с която са изградени тези устройства и системи.

Задачата на този учебник е да окаже помощ в подготовката на специалистите в областта на елементната база на съвременната радиоелектроника. Съдържанието на учебника е съобразено с квалификационните характеристики и с учебните планове и програми на специалностите радио- и телевизионна техника, съобщителна и осигурителна техника и системи и до голяма степен на специалността електронна техника и микроелектроника.

Главно внимание в учебника е обърнато на параметрите и характеристиките на микроелектронните изделия — различните видове интегрални схеми и функционални устройства, тяхната структура и принцип на действие, параметрите и характеристиките на съставящите ги елементи и основните моменти от тяхната технология. Всичко това е органично свързано с основните приложения на микроелектронните продукти в радиотелевизионната и съобщителната техника, в различните електронни устройства и системи.

При написването на учебника са използувани голям брой монографии, книги и статии от научно-технически списания по микроелектроника. Като се има предвид бързото развитие в таэй област, някои от посочените данни в учебника може би няма да бъдат актуални при отпечатването и ползуването му.

Авторът изказва благодарност на рецензентите доц. к. т. н. инж. Ф. Филипов и ст. н. с. к. т. н. инж. И. Зарков за полезните забележки и съвети, които допринесоха много за подобряване на ръкописа. Авторът благодари сърдечно и на всички свои колеги от катедра КТППМЕ и от факултетите по електронна техника и технологии и по комуникационна техника и технологии, които дадоха ценни препоръки и оказаха помощ при оформянето на ръкописа.

Всички критични забележки и препоръки ще се приемат с благодарност на адреса на ДИ „Техника“, бул. Руски б—София.
Авторът

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

1-Основи-на-микроелектрониката
Категория › Електроника

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.