Отговорност за вреди причинени от деца и неспособни

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  33

Автор:Анна Станева
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:178
Корици:ТВЪРДИ
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Анна Станева е родена в София. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1985 г. като редовна аспирантка защитава кандидатска дисертация на тема „Ограничаване и лишаване от родителски права“. Главен асистент е в Юридическия факултет на Софийския университет. Научните й интереси са в областта на гражданското и семейното право.

В труда е разгледана отговорността за вреди, причинени от малолетни и непълнолетни деца и от неспособни да разбират или да ръководят постъпките си. Очертани са категориите лица, за чиито действия се отговаря, групите отговорни лица и предпоставките за възникване на отговорността. Въз основа на извършения анализ се прави опит за определяне характера на разглежданата отговорност като своеобразно явление, заемащо междинно положение между отговорността за собствено противоправно и виновно поведение и гаранционно-обезпечителната отговорност за чужди действия или за вреди, произлезли от вещ.

Книгата представлява теоретико-практичес-ки анализ на отговорността по чл. 47 и чл. 48 ЗЗД, поради което би могла да бъде полезна както за изследователите в областта на гражданското право, така и за студенти и практикуващи юристи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖ-НО ПОЛЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ.47—48 ЗЗД

§ 1. Основни положения относно гражданската отговорност ......

§ 2. Задължението за обезщетение по чл. 47 и чл. 48 ЗЗД — постановка на въпроса . 

§ 3. Приложно поле на отговорността по чл. 47 и чл. 48 ЗЗД......

I. Вреди от неизпълнение на задължение по предхождащо увреждането правоотношение

II. Вреди, произлезли от вещ .

III. Приложно поле на отговорността с оглед личността на увредения

Втора глава

ЛИЦА, ЗА ЧИЕТО ПОВЕДЕНИЕ СЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ

§ 1. Неспособни да разбират или да ръководят постъпките си

I. Неспособни поради ниска възраст .

II. Неспособни поради душевна болест или слабоумие 

III. Неспособни поради други причини .

§ 2. Ненавършили пълнолетие деца

Трета глава

ОТГОВОРНИ ЛИЦА .....

§ 1. Родител, осиновител, настойник .

I. Родител.......

II. Осиновител ......

III. Настойник на малолетен

§ 2. Лице, задължено да упражнява надзор над неспособния......70

I. Учител и възпитател.....76

II. Настойник и попечител .... 87

III. Медицински персонал .... 89

IV. Родител или осиновител, който не отговаря на изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗЗД 92

V. Натоварени от съда лица ... 94

VI. Лица, получили задължение за надзор по силата на договор.....97

Четвърта глава

ПРЕДПОСТАВКИ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ОТГОВОРНОСТТА . . . .102

§ 1. Поведение на детето или неспособния . 102

I. Противоправност .....104

II. Причинна връзка.....108

§ 2. Поведение на отговорното лице . . 116

I. Противоправното поведение и причинната му връзка с вредата.....118

II. Вина........125

III. Освобождаване от отговорност . . 130

§ 3. Правна същност на отговорността по

чл. 47—48 ЗЗД......140

Пета глава

УСЛОЖНЕНИ СЛУЧАИ НА ОТГОВОРНОСТ ........151

§ 1. Няколко отговорни лица . . .151

I. Двама родители на едно дете . . .151

II. Родители на няколко деца .... 157

Ш. Родител и дете......161

IV. Родител и задължено да упражнява надзор лице .......165

V. Лица, отговорни по чл. 47—48 и по чл.

49 ЗЗД........168

§ 2. Съпричиняване на вредите от пострадало дете или неспособен . . . .171

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......176

СЪКРАЩЕНИЯ......178

ст-бз-Отговорност-за-вреди-причинени-от-деца-и-неспособни
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.