Електронни калкулатори

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  22

Автор:Стефан Ангелов, Павел Архипов
Издателство:Техника
Страници:271
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
ЕЛЕКТРОН НИ КАЛКУЛАТОРИ ЕЛКА 22 И ЕЛКА 50 Конструкция и експлоатация
Автор; к. т. н. инж. Стефан Христов Анселов
Павел Николаевич Архипов Съвместно издание: НРБ—СССР Рецензенти: ннж. Златка Иванова Александрова
инж. Снежанка Владимирова Христова Стилов редактор Милка Кръстева Художник Николай Янев Художник-редактор Вени Кантарджиева Технически редактор Владимир Жанов Коректор Ануиіка Михайлова
°Д 3202-26-79 Издателски № 1045G А Дадена sa набор на 10. I. 1979 г.
Подписана за печат на 16.Х.1979 г.
Излязла от печет 20.X. 1979 г.
Печатни коли 17,50 Издателски коли 17,50 Формат 60x90/16 Тираж 3500+ 90
Държане издателство „Техника", бул. Руски 6 Държави* печатница „Г. Димитров", гр. Ямбол

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Глава 1. Основни технически характеристики и експлоатационни

възможности на електронните калкулатори „ЕЛКА 22“ 7

1.1. Общи сведения и предназначение на машините „ЕЛКА 22“ . .

1.2. Основни технически характеристики............... 8

1.3. Блокова схема.........................10

1.4. Представяне на числата в машината.............12

1.5. Основни състояния на машината...........  13

1.6. Операционни характеристики на машините „ЕЛКА 22“.....15

1.6.1. Операции за нулиране на регистрите.............17

1.6.2. Операции за въвеждане на числа.............  , 18

1.6.3. Аритметични операции.....  20

1.6.4. Операции със свободния регистър..............23

Глава 2. Конструкция, елементарна база и система на захранване........................25

2.1. Елементи на конструкцията..................25

2.2. Основни характеристики на електрическите елементи.....31

2.2.1. Резистори...........................31

2.2.2. Кондензатори.........................32

2.2.3. Диоди.............................32

2.2.4. Транзистори..........................33

2.2.5. Цифрови индикаторни лампи..................36

2.2.6. Импулсни трансформатори...................38

2.3. Типови елементарни схеми...................39

2.3.1. Схема И............................41

2.3.2. Схема ИЛИ.......................  42

2.3.3. Схема за инверсия.......................43

2.3.4. Диференцираща схема.....................46

2.3.5. Тригер............................50

2.3.6. Мултивибратор.........................55

2.3.7. Моновибратор.........................57

2.4. Специализирани елементарни схеми...............61

2.4.1. Специални моновибратори....................61

2.4.2. Емитерни повторители......................63

2.4.3. Тристабилна система................. 65

2.4.4. Двоен адресен инвертор................ 66

2.4.5. Адресен ключ.........................67

2.4.6. Генератор за четене......................68

2.4.7. Генератор за запис......................69

2.4.8. Ключ на усилвателите за запис .  .............71

2.4.9. Стробиращ усилвател......................71

2.4.10. Усилвател за|четене..................  72

2.4.11. Усилвател за запис......................73

2.4.12. Усилватели за индикация в машината „ЕЛКА 22“.......75

2.4.13. Усилватели за индикация в машината „ЕЛКА 22М“......78

2.5. Система на захранване.....................80ı

2.5.1. Токоизточиик с нестабилизирано напрежение —8V......83

2.5.2. Токоизточник -M V за преднапрежение на транзисторите . . . 83

2.5.3. Токоизточник с изменяемо напрежение —8/+4 V ....... . 84

2.5.4. Токоизточник с напрежение —16 V..............84

2.5.5. Токоизточници с напрежение —j—85 V и -f-170V........85

2.5.6. Токоизточници със стабилизирано напрежение—6,2Ѵ и —V(t) 86

2.6. Пулт за управление......................87
Глава 3. Аритметични и логически основи на електронните

калкулатори............ 92

3.1. Представяне на числата....................92

3.2. Двоична аритметика......................95

3.2.1. Събиране на двоични числа.................95

3.2.2. Изваждане на двоични числа.................96

3.3. Двоично-десетична система...................97

3.3.1. Събиране на двоично-десетични числа.............98

3.3.2. Изваждане на двоично-десетични числа............99

3.4. Електронни броячи, използувани в машините „ЕЛКА 22“ . . . .100

3.4.1. Принцип на действието на брояч в режим на събиране.....100

3.4.2. Принцип на действие на реверсивен брояч...........102

3.4.3. Брояч Бг/...........................104

3.4.4. Брояч Бр............................105

3.4.5. Реверсивен брояч Бѵ.....................105

3.4.6. Реверсивен брояч Бф..............•   107

Глава 4. Съхраняване и обработка на числата............110

4.1. Запомнящо устройство.....................110

4.1.1. Принципи на съхраняване на информацията..........110

4.1.2. Организация на четенето и записа на информация.......112

4.1.3. Блокова схема на запомнящото устройство..........117

4.1.4. Система за адресация на паметта...............118

4.1.5. Преместване на информация в регистрите...........120

4.1.6. Организация на обръщенията към ЗУ за-, четене и запис на информация.........122

4.1.7. Нулиране на машинните регистри..............124

t 4.2. Аритметично устройство....................127

4.2.1. Принцип на работа на АУ..................128

4.2.2. Информационен регистър....................129

4.2.3. Суматор........................  132

Глава 5. Въвеждане и извеждане на информация..........137

5.1. Устройство за въвеждане на информация...........137

5.1.1. Принцип на действие на устройството за въвеждане ...... 138,

5.1.2. Въвеждане на първата цифра на числото...........142

5.1.3. Въвеждане на следващите цифри...............143

5.1.4. Въвеждане на запетаята....................144

5.2. Устройство за извеждане на информация...........146

5.2.1. Принцип на действие на устройството за извеждане......147

5.2.2. Индикация на запетаята и препълването...........148

5.2.3. Съвместна работа на устройствата,, за въвеждане и извеждане на информация.......... 149

Глава 6. Управление на операциите...... 150

6.1. Специализирани програми. .  .......... 151

6.1.1. Общи сведения...........,....... 151

6.1.2. Програма П2............................

6.1.3. Програма П3............

6.1.4. Програма П4.

6.1.5. Програма П7

6.2. Подоперация подреждане

6.3. Сумиране на числа

6.3.1. Операции събиране и изваждане

6.3.2. Операции четене и инвертиране на кода

6.4. Умножение на числа.................

6.4.1. Операция „умножено“............

6.4.2. Операция умножение...............

6.5. Деление на числа.......................

6.5.1. Операция „делено“....................

6.5.2. Операция деление................

Глава 7. Експлоатация на електронните калкулатори „ЕЛКА 22“ . . . 199

7.1. Подготовка на машината за работа . . .  ..........200

7.2. Проверка на функционирането на машината.........201

7.3. Техническо обслужване.....................207

7.4. Организация на изчислителния процес при решаване на задачи с машините „ЕЛКА 22“...................209

7.4.1. Задачи, неизискващи използуване на свободния регистър . . . .210

7.4.2. Задачи, при решението на които се налага запомняне на междинни резултати...........................212

7.4.3. Задачи с натрупване на операнди или резултати........213

7.4.4. Задачи с постоянен операнд.................216

7.4J5. Извличане на квадратни и кубични корени..........219

7.4.6. Изчисляване на някои елементарни функции.........222

Глава 8. Електронни калкулатори „ЕЛКА 50“  ......... 225

8.1. Основни технически характеристики...............225

8.2. Общ сведения за принципите на функциониране на машините 230

8.3. Операционни характеристики на машините „ЕЛКА 50“.....231

8.3.1. .Машина „ЕЛКА 50“......................232

8.3.2. Машина „ЕЛКА 50М“.....................233

8.3.3. Машина „ЕЛКА 50А“..................  235

1-Електронни-калкулатори

Категория › Електроника

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.