Електронно-изчислителна техника. Учебник за СПТУ

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  41

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:438
Корици:ТВЪРДИ
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Учебник за СПТУ по електро-промишленост

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение   5

Първа глава. Аритметични и логически основи на ЦЕИМ . . 1|

1.1. Аритметични основи на ЦЕИМ ............. 11

1.2. Логически основи на ЦЕИМ 51

Втора глава. Елементи и операционни устройства на ЦЕИМ . . 6S

2.1. Физични аналози на двоичните променливи ........65

2.2- Логически елементи   67

2.3. Спомагателни елементи ................ . 79

2.4. Запомнящи елементи 85

2.5. Операционни устройства ............... 97

2.6. Елементна база на съвременните ЦЕИм......  115

Трета глава. Устройства на ЦЕИМ.............119

3.1. Блокова схема на ЦЕИМ ...............Ilo

3.2. Запомнящи устройства  ...........  12о

3.3. Аритметично-логическо устройство. Алгоритми за изпълнение на операциите в ЦЕИм ............, . . . 136

3.4. Устройство за управление ................150

3.5. Външни запомнящи устройства .............167

3.6. Устройства за въвеждане на информация  .....185

3.7. Устройства за извеждане на информация.........195

Четвърта глава. Съвременни изчислителни системи .... 2О5

4.1. Общи сведения .......  205

4.2. Изпълнение на изчислителния процес в съвременните изчислителни системи. Система за прекъсване.....  211

4.3. Защита на паметта ..................214

4.4. Входно-изходна система .........  216

4.5. Системи за телеобработка на информация .....  .218

Пета глава. Електронни калкулатори и мини-ЦЕИМ .....221

5.1. Организация на електронните калкулатори ........221

5.2. Основни възли на електронните калкулатори .......223

5.3. Устройства за въвеждане и извеждане на информация в електронните калкулатори ..................239

5.4. Организация на мини-ЦЕИМ ..............25о

5.5. Периферни устройства на мини-ЦЕИМ ......... 262

Шеста глава. Приложение на ЦЕИМ ............266

6.1. Оранизация на изчислителните центрове ......... 266

6.2. Приложение на ЦЕИМ в различните области на народното стопанство 273

Седма глава. Организация на производството........ 278

7.1. Промишлено предприятие ........•........278

7.2. Организация на производствения процес .........379

7.3. Техническа подготовка на производството  .....281

7.4. Система нормативно-техническа документация ...... 235

Осма глава. Технология на изработването на магнитни запомнящи устройства 297

8.1. феромагнитни материали. Ферити ............297

'8.2. Основни конструктивни елементи на оперативните запомнящи

устройства, изградени на феритни сърцевини .......304

8.3. Технология на магнитните носители на информация .... 307 8.4 Магнитни глави ....................315

8.5. Запомнящи устройства на магнитна лента ........325

8.6. Запомнящи устройства на магнитен диск .........337

Девета глава. Технология на интегралните схеми...... 350

9.1. Въведение ......................35Û

9.2. Видове ИС ......................351

9.3. Основни технологични операции при производството на ИС . 356

9.4. Компоненти на бнполярните еднокристални ИС ......360

9.5. Технология на ИС ..........    .363

9.6. Топология и конструкции на ИС .............375

Десета глава. Технология на производството на печатни платки 383

10.1. Основни принципи при проектирането на печатните платки 383

10.2. Графични оригинали и фотошаблони. Изготвяне и изисквания 387

10.3. Методи за изготвяне на печатни платки. Механична и химична обработка на платките  ...... ,390

10.4. Монтаж на печатните платки ................402

10.5. Контрол и изпитване на печатните платки ........408

10.6. Особености при изготвянето на многослойни печатни платки 410

Единадесета глава. Настройка и изпитване на ЦЕИМ 414

11.1. Общи сведения ...................414

11.2. Контрол и диагностика на логически схеми........417

11.3. Методи за настройка на платките, възлите, устройствата и самите ЦЕИМ ...................  •. 423

11.4. Методи за контрол на ЦЕИМ . . 428

11.5. Изпитания на ЦЕИМ .............. . 432

Приложение   435

Литература    436

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.