Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  59

Автор:Самуил Фархи, Сава Папазов
Издателство:Техника
Страници:294
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Теоретична електротехника. Част 2 / С. Фархи, С. Папазов

Трето стереотипно издание. Здраво книжно тяло, неизползван учебник. Подписан.

УДК 621.3(075.8)
Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката и теория на елекирическите вериги.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от различните специалности на двете професионални направления — електротехника и електроника и автоматика, на Висшия машинно-елекгротехнически институт „В. И. Ленин“ — София.

Учебникът може да бъде използуван и от слушатели в други висши технически учебни заведения, където се изучават съответните раздели на теоретичната електротехника, както и от инженери и научни работници, които се интересуват от проблеми, свързани с анализа па линейни вериги с разпределени параметри и нелинейни вериги със съсредоточени параметри.
©Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов, 1983 c/oJusautor, Sofla
621.3

***
ПРЕДГОВОР
Втората част на учебника по теоретична електротехника обхваща материала върху линейни вериги с разпределени параметри и нелинейни вериги със съсредоточени параметри.

Книгата има следната структура. В единадесета глава се разглеждат стационарните и преходните' процеси в еднородни двупроводни линии. Дванадесета глава се отнася за нелинейни елементи и техните характеристики, еквивалентни схеми на двуполюсни и три юлюсни нелинейни елементи, както и основни положения, свързани с апроксимирано о на характеристиките. Тринадесетата глава е посветена на методите за анализ на постоянни режими в нелинейни електрически и магнитни вериги. В четиринадесетата глава са дадени основните методи за анализ на периодични режими в нелинейни вериги. Последната петнадесета глава обхваща въпросите върху изследване на устойчивостта на статични и стационарни процеси, както и методите за анализ на преходни процеси в нелинейни вериги. В приложението са включени някои допълнителни сведения, свързани с особеностите при изследване на постоянните режими в нелинейни вериги, а също така с анализа на вериги с ну лори.

Голямото разнообразие на процесите в нелинейните вериги е довело до създаване на много методи за тяхното изследване. Ето защо прилагането на редица от методите е показано при анализа на подходящи нелинейни устройства. Така се илюстрира приложението на съответните основни теоретични положения.

При цитиране на материал от първата част на учебника се има предвид второто издание, излязло от печат през 1987 г.

Включените в тази част въпроси са съобразени с действува-щите учебни програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката и теория на електрическите вериги за различните специалности от професионалните направления електротехника и електроника и автоматика на ВМЕИ „В. И. Ленин“ — София.

Глави XI и XII са написани от С. П. Папазов, а останалите глави и приложенията — от С. Л. Фархи.

В новото издание на втората част на учебника по теоретична електротехника е запазено основното съдържание на предишните издавия. Направени са следните по-съществени допълнения: анализ на постоянни режими в нелинейни вериги при наличие на нелинейни елементи с управляеми характеристики...

1-Теоретична-електротехника-Част-2


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.