Теоретична механика. Том 1: Статика. Кинематика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-4-2020
  •  46

Автор:Л. Г. Лойцянски, А. И. Лурие
Издателство:Техника
Страници:393
Корици:Твърди
Година:1960
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 230 Състояние: Мн. Добро
Теоретична механика. Том 1 Статика. Кинематика / Л. Г. Лойцянски, А. И. Лурие

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод................... ............. 5

§ 1. Предмет и основни понятия на теоретичната механика ..... 5

§ 2. Исторически очерк...........•    . 9

Дял първи СТАТИКА

Глава I. Основни положения на статиката......  41

§ 1. Правило за паралелограма на силите............ 41

§ 2. Сили, приложени към абсолютно твърдо тяло . . •...... 45

§ 3. Действие и противодействие . . . ......... 48

§ 4. Опорни реакции я най-прости типове опори . . . ..... . 51

Глава 11. Конкурентна система сили................ 55

§ 5. Силов многоъгълник................... 55

§ 6. Геометричен метод за решаване задачи от статиката ... 58

§ 7. Проекции на сила върху координатните оси ... .... 64

§ 8. Уравнения за равновесието на твърдо тяло под действието на конкурентна система сили................. 66

Глава 111. Равнинна система сили.....•....• ....... 70

§ 9. Теорема за момента на равнодействуващата на две конкурентни сили 70

§ 10. Равнодействуваіца на две успоредни сили ; двоица сили ... 75

§ 11. Привеждане (редукция) на равнинна система сили към най-прост вид 79

§ 12. Еквивалентност на двоици. Събиране на двоици, които действуват в една равнина...................... 81

§ 13. Аналитичен израз за момент на сила и за главния момент на система сили .......... .    83

§ 14. Уравнения за равновесие на тяло, което се намира под действието на равнинна система сили . . •.....■ , 86

§ 15. Начин за решаване на задачи от равновесие . .... 88

Глава IV. Равновесие, когато съществуват сили на триене...... 95

§ 16. Триене при плъзгане.......  95

§ 17. Триене при търкаляне ..... .   98

§ 18. Някои случаи от* равновесие на тела при наличност на триене . 100

§ 19. Примери . ..... .....    105

Глава V. Елементи от графичната статика...... 109

§ 20. Графично определяне на равнодействуващата на равнинна система сили..................... 109

§ 21. Случай на система сили, която се редуцира на двоица . . . 112

§ 22. Система сили, които се уравновесяваг ........ 113

§ 23. Прилагане на верижния многоъгълник за равнинна система от успоредни сили .... . . .   116

§ 24. Ферми........................... 122

§ 25. Графично пресмятане на фермите .......... 124

§ 26. Аналитично пресмятане на фермите (метод на Ритер)..... 128

Глава VI. Пространствена система сили . .   , , 133

§ 27. Момент на сила спрямо точка като вектор.......... 133

§ 28. Момент на сила спрямо ос................. 136

§ 29. Условие за еквивалентност на две двоици. Събиране на лишиш МО

§ 30. Редукция на пространствена система сили на сила и двоица 145

§ 31. Уравнения за равновесие на тяло под действието на пространствени система сили...................... I 18

§ 32. Равновесие на тяло с две закрепени точки.....  154

§ 33. Примери .   .... 156

§ 34. Влияние на промяната на центъра на редукция върху главния монет 159

§ 35. Редуциране на система сили към най-прост вид. Динама .... 162

§ 36. Аналитични изрази за елементите на динамата........ 166

Глава VII. Център на успоредни сили и център на тежестта...... 170

§ 37. Център на успоредни сили........   170

§ 38. Център на тежестта на обем, повърхнина, линия...... 172

§ 39. Методи за определяне координатите на центъра на тежестта . . 175

§ 40. Център на тежестта на някои линии, плоски фигури и тепа 178

§41. Графично определяне центъра на тежестта на равнинна фигура 183

Дял втори КИНЕМАТИКА

Глава VIII. Уравнения за движението на точка............ 185

§ 42. Предварителни бележки 185

§ 43. Уравнения за движението на точка; траектория........ 186

§ 44. Частни случаи на движение на точка........... 188

Глава IX. Кинематични елементи на движението наточка...... 203

§ 45. Скорост и ускорение ...   203

§ 46. Скорост и ускорение в праволинейно движение........ 210

§ 47. Скорост и ускорение в криволинейно движение  ..... 216

§ 48. Естествен триедър на траекторията...........' 223

§ 49. Разлагане на ускорението по осите на естествения триедър на траекторията ........................ 230

Глава X. Най-прости случаи от движение на твърдо тяло..... 239

§ 50. Постъпателно движение на твърдо тяло.......... 239

§ 51. Въртене на твърдо тяло около неподвижна ос.....  . 240

§ 52. Скорости и ускорения на точките от твърдо тяло, което се въртиоколо неподвижна ос................... 248

§ 53. Векторни формули за скоростта и ускорението на точките от тяло, което се върти около неподвижна ос.......... 255

Глава XI. Равнинно движение на твърдо тяло............. 259

§ 54. Уравнения на равнинного движение............. 259

§ 55. Преместване на равнинна фигура.............. 265

§ 56. Скорости на точките от равнинната фигура........ 268

§ 57. Моментен център на скоростите............... 272

§ 58. Центроди..........   280

§ 59. Ускорения на точките от равнинна фигура. Моментен център на ускоренията................... 284

§ 60. План на скоростите и план на ускоренията........ 294

§ 61. Някои свойства на моментните центрове на скоростите и ускоренията 300

Глава XII. Въртене на твърдо тяло около неподвижен център и общ случай на движение на твърдо тяло..... . . 309

§ 62. Определяне положението на твърдо тяло, което има неподвижна точка 309

§ 63. Преместване на тяло, което има неподвижна точка . . 314

§ 64. Разпределение на скоростите в твърдо тяло, което се върти около неподвижен център . .   316

§, 65. Моментна ос на въртене на тялото ; аксоиди 320

§ 66. Разпределение на ускоренията в тяло, което се върти около неподвижен център   321

§ 67. Постоянна процесия .................. 324

§ 68. Определяне положението на твърдо тяло в пространството ; преместване на твърдото тяло.............. 327

§ 69. Разпределение на скоростите и ускоренията в твърдо тяло в общия случай на движение................ 330

§ 70. Винтова ос и аксоиди . . . . . . . . . . . 33-5

§ 71. Движение на естествения триедър на траекторията на точка . . 342

Глава XIII. Относително движение............... 346

§ 72. Абсолютно, относително и преносно движение........ 346

§ 73. Събиране на скоростите............. 351

§ 74. Събиране на ускоренията........   355

§ 75. Теорема за събиране на въртения на твърдо тяло около успоредни оси 362

§ 76. Теорема за събиране на въртения около пресичащи се оси . . 367

§ 77. Общата задача за относителното движение на твърдо тяло . . 373

Глава XIV. Кинематика на точка вкриволинейни координати ..... 377

§ 78. Криволинейни координати на точка ........... 377

§ 79. Проекции на скоростта и ускорението върху криволинейни кординатни оси.................  381

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Теоретична-механика

Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.