Обща химия {Б. Ронков}

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-4-2020
  •  90

Автор:Б. Ронков
Издателство:Техника
Страници:412
Корици:ТВЪРДИ
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
глава I. Атомно-молекулно учение

Закон за запазване масата на веществото......................... 5

Закон за запазване на енергията........................... . 5

Зависимост между енергия и маса. Закон за запазване на материята........... 6

Закон за постоянния състав на химичните съединения.................. 7

Закон за еквивалентите.......................   8

Закон за кратните отношения . ........................... . g

Атомна хипотеза на Далтон . .    10

Опити за определяне на атомните маси на елементите .................11

Обемни отношения при химичните реакции между газове................12

Хипотеза на Авогадро. Въвеждане на понятието молекула  ............13

Атомно-молекулна теория.................. ...........:14

Валентност....................................16

Периодичен згкон и периодична система на Менделеев.................18

Глава II. Стрсеж на атома

Данни за сложността на атомната структура . . ....................20

Радиоактивност .................................... 21

.Модел на атома по Ръдърфорд.............................27

Хипотеза на Ван дер Брук...............................2

Опити и закон на Мозли...............................2

Изотопи.......................................3°

Съвременна дефиниция за химичен елемент......................3А

Строеж на агомното ядро...............................З*

Строеж на електронната обвивка на атома.......................40

Противоречия в планетарния модел на атома....................40

Фотони.....................................41

Атомни спектри..................•..............42

Квантов модел на водородния атом по Бор....................44

Енергетични нива (електронни слоеве) ... 47

Развитие на теорията на Бор..........................50

Кваитовомеханично описание на атомите.....  51

Корпускулни и вълнови свойства на микрочастиците. Уравнение на де Бройл .... 51

Принцип на неопределеността..........................54

Вълново уравнение на Шрьодингер . •.....................56

Квантови числа. Видове атомни орбитали.....................60

Многоелектронни атоми.............................66

Правила за разпределяне на електроните в електронната обвивка на атома......68

Строеж на електронната обвивка на атомите на елементите в периодичната система . . 75

Развитие на периодичния закон и периодичната система в светлината на съвременните познания за строеж i на атома......81

Опити за създаване на нова структура на периодичната система..........88

Г лава III. Химична връзка и строеж на молекулите

Електровалентна връзка................................94

Ковалентна връзка...................................101

Квантовомеханична теория за химичната връзка.....................103

Метод на валентните връзки (МВВ).......................103

Общи положения...............................103

Хибридни орбитали..............................Ill

а- и л-връзки  ...................  115

Резонанс .................................. 117

Метод на молекулните орбитали (ММО)....................119

Приложение на метода МО-ЛКАО.......................120

Невалентна, „орбитална“ връзка ............. •............... 137

Метална връзка....................................141

Координаиионна връзка ................................ 144

Видове прости молекули.........   146

Магнитни свойства на молекулата ■..........148

Поляризация и деформация на молекулите, атомите и йоните...... 152

Междумолекулни сили.................................154
Глава IV. Газообразно състояние

Агрегатни състояния на веществата..........................159

Идеален газ.................................... 160-

Закон на Бойл — Мариот................................160

Закон на Гей-Люсак . ;...............................161

Уравнение за състоянието на идеалния газ ...................... 164

- Закон на Далтон за парциалните налягания на газове в газова смес........... 167

Кинетична теория за газовете ............................. 169

Реални газове............................ 176
Глава V. Първи принцип на термодинамиката. Термохимия

Общи положения........     . .181

Първи принцип на термодинамиката  ...... ......183

Определяне на работата при разширяване на идеалния газ.............185

Приложение на първия принцип на термодинамиката ....'.........  187

Термохимия......................................187

Топлинен ефект.................................187

Термохимични уравнения ............................ 189

Термохимични закони .............................. 190
Глава VI. Химична кинетика, химкчно равновесие и катализа

Скорост на химичните реакции .  ...........................193

Хомогенни и хетерогенни системи....................... 194

Фактори, от които зависи скоростта на химичната реакция........'........195

Закон за химичното действие на масите...................,. . . • 195

Скоростна константа на реакцията ...........................196Кинетична класификация на химичните реакции..............  197

Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции в хомогенна система . . 198

Активни молекули и активираща енергия........................199

Верижни реакции...................................201

Химично равновесие ................................. 203

Равновесна константа ................................. 205

Изместване на химичното равновесие........ 206

Принцип на Льо Шателие за изместваме на равновесията................• 207

Равновесие в хетерогенни системи. Правило на фазите..................211

Катализа................................. 215
Глава VII. Течно състояние

Физични свойства на течностите...........  220

Обемни отношения при течностите...........................221

Парно налягане.....  221

Уравнение за състоянието на течностите ....................... 222

Строеж на течностите................ 223

Глава VIII. Разтвори на неелектролити

Обща характеристика на пч       225

Концентрация на разтворите ......   225

Разтворимост.................. 228

Топлинен ефект на разтварянето. Солватна теория на Менделеев .  ...........231

Свойства на разтворите. Дифузия и осмоза.................  232

Закони за осмотичното налягане ............................ 234

Парно налягане на разредените разтвори........................236

Здраво книжно тяло, без забележки в текста

1-Обща-химияКатегория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.