Инженерни пресмятания с джобен калкулатор

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2020
  •  76

Автор:Б. Доневски
Издателство:Техника
Страници:292
Корици:Меки
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
УДК 518.1 : 681.3
В книгата се разглеждат някои основни въпроси от изчислителната математика, които са намерили широко приложение в различни клонове на инженерните науки, в съчетание с използуването на джобен калкулатор. Наред с традиционните въпроси, като решаване на алгебрични и трансцендентни уравнения с едно неизвестно, интерполационни формули на Нютон и Лагранж, класически методи за решаване на обикновени диференциални уравнения и др., описани са и някои по-малко познати методи: метод на Хорнер за пресмятане на стойностите на една функция, математична обработка на експериментални данни, интерполиране на функция на две променливи, дискретен хармоничен анализ, пресмятане на някои основни специални функции с джобен калкулатор, приложение на верижните дроби в инженерните изчисления и др. Всички методи са доведени до приложни инженерни алгоритми, които могат да бъдат реализирани с помощта на джобни калкулатори от най-различни модели.

Книгата е предназначена за инженери от различни специалности, а така също и за студентите от съответните профили.
©Борислав Добрев Доневски, 1982 c/o Jusautor, Sofia

***
ПРЕДГОВОР
До неотдавна за голяма част от непрофесионалните изчислите-ли —като се започне от студентите и учащите, се от техникумите и се стигне до квалифицираните специалисти от най-различни профили, основно изчислително средство за индивидуално ползуване беше логаритмичната линийка. В продължение на 350 години, от момента на изобретяването му, това устройство се е употребявало с успех навсякъде, където не е била нужна голяма точност на изчислителните операции.

Ускореното развитие на науката и техниката в наши дни рязко повишава изискванията по отношение на точността и същевременно създава условия за появяването и бързото разпространяване на нови изчислителни устройства за индивидуално използуване. Става така, че логаритмичната линийка, която заслужи уважението на хората от много поколения, се измества навсякъде от електронноизчислителни устройства, наречени калкулатори. Те са прости за обслужване, надеждни, удобни за работа, леки, малкогабаритни, неизискващи външни захранващи източници и следователно винаги са на разположение на инженера, физика, математика, икономиста, студента, ученика. Точността на изчисленията изведнъж се повиши с няколко порядъка и сега надминава многократно точността на широко използуваните математични таблици. Едновременно с това се усъвършенствуват възможностите на калкулаторите и се намаляват техните размери.

В книгата се разглеждат възможностите и приложението само на джобните калкулатори. Често в текста вместо джобни калкулатори се използува по-краткото наименование калкулатори.

За интензивното развитие на джобните калкулатори може да се съди от следните данни. През 1970 г. в света са били произведени един милион броя джобни калкулатори от всички типове, а 6 години по-късно техният брой е достигнал 100 милиона. Няма друго изделие на електронната промишленост, включително радио- и телевизионните приемници, което има такъв темп на растеж на производството. Това не е случайно и не е преходно явление. Електронните калкулатори са на път да станат предмет на бита както радио- и телевизионният приемник, часовникът и такова ежедневно оръдие на труда като писалката. Тази машинка повишава производителността на труда в учреждението и завода, създава допълнителни улеснения в къщи и навсякъде пести време.

Усвояването на работата с джобен калкулатор е проста работа. Казват, че дори деца от предучилищна възраст могат да се научат да пресмятат с калкулатор'. Често основната инструкция за използуването на калкулатора е записана на обратната страна на неговия корпус. Дали обаче тази или още по-пълната инструкция на производителя изчерпва всичките му изчислителни възможности? В тази книга е направен опит - за по-задълбочено изучаване, на работата на джобните калкулатори, както и за овладяване на някои изчислителни методики и алгоритми, специфични за работата на калкулаторите, които могат да разширят значително областта на тяхното използуване.

Основната задача на тази книга е да се дадат някои основни алгоритми и изчислителни процедури, които представляват интерес за инженери и специалисти от най-различни профили, но такива методи, които позволяват да се използуват калкулатори от най-различни системи. Известно е, че у нас има най-различни калкулатори и следователно те имат и най-различни възможности. Естествено е, когато се пише книга, която да бъде полезна на повече хора, в нея да бъдат включени въпроси, представляващи интерес за по-широк кръг читатели, т. е., да се търси общото в интересите. Това именно налага в подобна книга да се разглеждат не изчислителни алгоритми въобще, а такива, които могат да бъдат реализирани чрез прилагането на калкулатори от най-различни видове. Съществуват книги, които са ориентирани изцяло към използуването на определени видове калкулатори [20, 21, 25, 28, 29, 41, 44 и др.].

Електронните калкулатори „ЕЛКА 22“* са едни от първите електронни клавишни машини, създадени у нас. Тези калкулатори са 12-разредни. Те изпълняват четирите аритметични действия и имат един свободен регистър за запомняне на междинни резултати. Съществуват няколко модификации на тези калкулатори. Преходът към интегрални схеми позволи да се намалят съществено размерите и масата на електронните калкулатори и заедно с това да се увеличат функционалните им възможности. Сега вместо „ЕЛКА 22“ се произвеждат електронните калкулатори от серията „ЕЛКА 50“ в няколко варианта — „ЕЛКА 50“, „ЕЛКА50 М“, „ЕЛКА 50 А“ и др. Тези машини се различават помежду си както по броя на използуваните интегрални схеми, така и по принципи те на работа, но основните им технически характеристики са еднакви [1]. Освен машините от типа „ЕЛКА 22“ и „ЕЛКА 50“ у нас се произвеждат и други електронни калкулатори — „ЕЛКА 53“, „ЕЛКА 55“, „ЕЛКА 101“, „ЕЛКА 135“ и др., които имаг най-разнообразни функционални възможности. Нашата страна е една от първите, която разработи и внедри в серийно производство електронни калкулатори.

В книгата почти нищо не се говори за програмируемите джобни калкулатори. Причината е, че за да бъдат рационално използувани тези сложни изчислителни устройства, трябва да се притежават доста обширни познания и в областта на математиката, и в областта иа техниката на изчисленията, което излиза извън рамките на целите, поставени в тази книга.

Наред с някои традиционни въпроси от областта на числените методи в книгата се разглеждат и някои по-рядко срещани въпроси, но с подчертано инженерно приложение, като например верижни дроби и някои техни приложения, числено решаване на обикновени диференциални уравнения по метода на прогнозирането и корекцията, някои приложения на полиномите на Чебишев, интерполиране на функция на две променливи, числен фуриеров анализ, пресмятане на стойностите на функции по метода на Хорнер и др.

Естествено е да се очаква, че тъй като книгата е първа по рода си у нас с такава насоченост и като се има предвид, че тя трябва да задоволи порасналите изисквания на специалисти от най-различни профили, които притежават калкулатори от най-различни типове, в книгата може да има пропуски. Съвети, критични бележки и предложения читателите могат да адресират до ДЙ „Техника“.

* Думата „ЕЛКА“ е образувана от първите букви на гумите електронен калкулатор.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

1-Инженерни-пресмятания

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.