Теоретична електротехника. Част 3 {С. Папазов, С. Фархи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2020
  •  42

Автор:Сава Петров Папазов, Самуил Леон Фархи
Издателство:Техника
Страници:422
Корици:ТВЪРДИ
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 225 Състояние: 150 / 220
Неизползван учебник

УДК 621.3(075.8)
В третата част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат процесите и основните уравнения за анализ в електромагнитното поле. Описани са и методите за анализ на тези процеси при разпространение както в линейни, така и в. нелинейни и нехомогенни среди. В отделни глави се разглеждат процесите в магнитохидродинамични системи и свръхпроводящи среди. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплината теоретични основи на електротехниката.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“. Той може да бъде използуван и от студенти в други висши учебни заведения, където се изучават съответните-раздели от теоретичната електротехника, както и от инженери, и научни работници, които се интересуват от проблемите на анализа на процеси в електромагнитното поле.
Сава Петров Папазов Самуил Леон Фархи, 1988 c/o Jusautor, Sofia

***
ПРЕДГОВОР
Тази книга представлява завършек на тритомния учебник по теоретична електротехника. Докато първите две части са посветени на анализа на процесите в линейни и нелинейни вериги и съответните им електромагнитни явления, в третата част обект на разглеждане са процеси, свързани с различни прояви на електромагнитното поле. Нивото ка физичните и аналитичните обобщения в третата част е значително по-високо. Това е обусловено не само от по-голямото разнообразие на разглежданите явления и методи, но и от значителните трудности при изследването.

Книгата има следната структура. В шестнадесетата глава се разглеждат основните понятия и уравнения на електромагнитното поле, а в следващата седемнадесета глава се описват основните свойства и теореми при разпространение на електромагнитното поле във веществени среди. В осемнадесетата глава се разглеждат уравненията за анализ, до които се достига при различните прояви на електромагнитното поле, и се изследват електромагнитни полета с проста структура. Деветнадесетата глава се отнася за енергийните и силови прояви на електромагнитното поле. В двадесетата глава, която има най-голям обем, са обхванати основните методи, използувани при изследване на различни електромагнитни полета—статични, стационарни и променливи, а в двадесет и първата глава се излагат главните проблеми, свързани с определяне на електромагнитните параметри. Двадесет и втората глава е посветена на квазистационарни полета в проводящи среди. В двадесет и третата глава се разглеждат плоските електромагнитни вълни, а в двадесет и четвъртата глава — излъчване на електромагнитни вълни. В двадесет и петата глава се засягат въпросите, свързани с електромагнитни полета в магнито-хидродинамичяи системи, а в последната глава се разглеждат електромагнитните процеси в свръхпроводящи среди. В приложение са дадени без доказателства най-съществените зависимости от векторния анализ, които се използуват при изследването на електромагнитните полета, както и уравненията за анализ на полета в различни координатни системи. Дадени са и някои по-специални проблеми, свързани с основния материал.

Необходимо е да се изтъкне, че проблемите на електромагнитното поле са твърде сложни и не се поддават (с изключение на елементарни случаи при наличие на геометрична симетрия и др.) на аналитично изследване. В този смисъл примерите в книгата имат илюстративен характер и са включени по методични съображения, С оглед на посочената сложност в третата част на 
учебника са дадени отпратки към литературни източници, където съответните въпроси са изложени или доказани с по-голяма пълнота.

Включеният материал е съобразен с действуващите програми по дисциплините теоретична електротехника и теоретични основи на електротехниката за професионалните направления електротехника и електроника и автоматика при ВМЕИ „В. И. Ленин“ — София. Редица въпроси, които са намерили място в книгата, не са традиционни, но те отразяват както съдържанието на последните учебни програми, така и съвременните тенденции в обучението по теоретична електротехника. Опитът при преподаването на тези въпроси показва, че те се усвояват успешно от слушателите, които проявяват интерес към новото в науката и техниката.

Глави XIX, XXI, XXIII и XXIV и приложение IV са написани от С. Л. Фархи, а останалите глава и приложения— отС. П. Папазов.

Авторите изказват благодарност на рецензентите доц. к. т. н. А. С. Козарев, доц. к. т. н. t3. Ив. Георгиев и доц. к. т. н. Т. Ц. Панов за ценните забележки и препоръки, както и на доц. к. т. н. Р. Д. Станчева зз компетентната научна редакция на ръкописа.

Авторите благодарят на Р. Ангелов за качественото изпълне-иение на чертежите.

По стечение на определени обстоятелства ръкописът на третата част на учебника по теоретична електротехника беше изготвен в твърде кратки срокове. Това ни кара да допускаме наличието на известни пропуски и неясноти. Ние ще бъдем благодарни на читателите, които ни съобщят пряко или чрез ДИ „Техника“ своите предложения и бележки.

София, януари 1988 г.

С. П. Папазов, С. Л. Фархи

1-бз-Теоретична-електротехника-Част-3
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.