България през двадесет и първи век. Част 1: Фундамент на българската национална доктрина

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-3-2020
  •  116

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Знание
Страници:124
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
България през двадесет и първи век. Част 1: Фундамент на българската национална доктрина
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
Отговорен редактор - проф. Григор Велев
проф. Ангел Гълъбов, проф. Георги Бакалов, проф. Георги Марков, доц. Димитър Гоцев, доц. полк. Димитър Зафиров, проф. Дойно Дойнов, доц. Емил Александров, проф. Марко Семов, Никола Кицевски, проф. Орлин Загоров, проф. Стефан Воденичаров

Рецензенти: проф. Георги Марков, дбн - председател на Висшата атестационна комисия при МС Проф. Иван Матев, дмн - председател на Съюза на учените в България
чл.кор. Константин Косев, дин - зам. председател на БАН ген.полк. Михо Михов - н-к на Генералния щаб на БА Проф. арх. Христо Генчеб, дан - председател на Академичния форум за национална политика
Изказваме благодарност на н.с. Александър Гребенаров, акад. Ангел Балевски д-р Асен Николов, проф. Атанас Пейчев, н.с. Благовест Няголов,
ст.н.с. Валери Стоянов, н.с. Ваня Стоянова, проф. Гарабед Минасян, н.с. Димитър Йонов, проф. Иван Аалов, д-р Кръстк) Гергинов, Аенко Аалов, н.с. Лъчезар Стоянов, доц. полк. Сево Явашев, ст.н.с. Тодор Петров, ст.н.с. Христо Темелски, Цочо Билярски, както и на членовете на Съвета за национална сигурност и безопасност към УС на БАН, които допринесоха със своите устно и писмено представени препоръки за написването на доктрината!
Издателство "ЗНАНИЕ" ЕООД и Института по металознание при БАН подпомогнаха финансово разработването на част I от Българската национална доктрина.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
ПЪРВА ЧАСТ

ФУНДАМЕНТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА

Увод

СЪЩНОСТ НА БЪЛГ АРСКАТА НАЦИОНААНА ДОКТРИНА "БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 21. ВЕК".............7

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ (ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И НАЧАЛА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНААНА ДОКТРИНА.......................11

1. ЕТНОС, НАРОДНОСТ, НАЦИЯ......................................................................И

1.1. ЕТНОС.....................................................................................................................................12

1.2. НАРОДНОСТ.........................................................................................................................12

1.3. НАЦИЯ  ..............................................................................................................................12

1.3.1. Етническа нация (етнонация)...................................................................................13

1.3.2. Социокултурна (политическа) нация......................................................................13

2.БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.....................................................................................13

2.1. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ (ИДЕНТИЧНОСТ)................16

2.2. БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО.................................17

2.3. БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА .................................'..............................................19

2.4. БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.........20

3. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ..............................................................20

3.1. СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ПРОЯВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ............25

3.1.1. НоВа национални етика..............................................................................................26

3.1.2. Национална демокрация .............................................................................................27

3.1.3. Национално самочуВстВие, гордост и достоинство...........................................28

3.1.4. Национален дух..............................................................................................................32

3.1.5. Солидарност и единстВо на чоВечестВото...........................................................32

4. НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ.....................................................................................32

4.1. СЪЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ.........................................33

4.2. СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ................................................................34

5. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.............................................................................37

5.1. ИСТОРИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ............38

5.2. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ

И НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ...........................................................................39

5.3. ДЪЛГОСРОЧНОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.........................................40

5.4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ..........40

5.5. ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.....................41

5.6. КРИТЕРИИ ЗА ПРАВИЛНОСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ...................42

[3] БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ................  43

1. ИСТОРИЯ И СЪДБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИДЕАЛИ ..............................44

1.1. КОРЕНИ И ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И ЕЗИК ............44

1.1.1. Траките - първи градивен елемент на българската народност .......................44

1.1.2. Славяните - втори градивен елемент на българската народност..................46

1.1.3. Прабългарите - трети градивен елемент на българската народност...........47

1.2. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА...............................................50

1.2.1. Първа българска държава...........................................................................................50

1.2.2. Византийско владичество..........................................................................................58

1.2.3. Втора българска държава..........................................................................................59

1.2.4. Османско робство........................................................................................................62

1.2.5. Трета българска държава...........................................................................................74

2. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ПРЕЗ 21-ви ВЕК  104

[4] БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ...............................115

1. БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РЕШАВАНЕ ПА ВЪТРЕШНОДЪРЖАВНИ ПРОБЛЕМИ.................... 117

1.1. УТВЪРЖДАВАНЕ НА СОЦИОКУЛТУРНА (ПОЛИТИЧЕСКА) НАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ............117

1.2. РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ.............................118

1.3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ...................................120

1.3.1. Постигане на социална сигурност и нормален стандарт на жиВот.............120

1.3.2. Постигане на съответствие между подготовката на човешките ресурси и националните потребности...121

1.3.3. Необходимост от усъвършенстване на Висшето образование........................121

1.3.4. Разработване на нова стратегия за развитие на науката.............................122

1.3.5. Развитие на българската култура и културно-творческия  потенциал на нацията..............122

1.4. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА СТРАНАТА.................123

1.5. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.............................124

2. ВЪВ ВЪНШНОДЪРЖАВЕН ПЛАН           125

***
УВОД
Създаването на съвременна национална доктрина е сложен и труден процес. Сложността произтича от съвместната работа на голям екип от учени с различни научни профили и научноизследователски интереси. Трудността идва и от необходимостта за разработване на общоприемлива концепция, която да представи по убедителен начин самата доктрина. Продължителната ни съвместна работа и задълбочените дискусии ни помогнаха да се създаде предлаганата на вашето внимание БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА. Тя е разработена в две части:

I. ФУНДАМЕНТНА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА.

II. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.

Авторският колектив положи усилия да разработи един научнообоснован документ. В него е изложена същността на Националната доктрина и мотивите, които налагат нейното изграждане. Разгледани са основните понятия и начала /принципи/, чрез които се формира системата ни от възгледи за определяне на националния идеал и националните ни интереси, както и средствата за тяхното осъществяване.

Ние си даваме сметка, че да се създаде такъв документ от национално значение е изключително отговорна задача. Едновременно с това ние мислим, че силната политизираност на нашето общество не ще създаде еднозначно отношение към нашия труд. Това е.....

бз-България-през-двадесет-и-първи-век-Част-1
Категория › История, археология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.