Измененията по закона за наемните отношения, обнародван в ДВ, бр. 33 от 26 април 1977 година

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  54

Автор:Емил Свраков
Издателство:Централен съвет на адвокатурата
Страници:31
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 230 Състояние: Мн. Добро
Същност и съдебна практика / Емил Свраков

ПРЕДГОВОР


Досегашното приложение на Закона за наемните отношения разкри някой несъответствия на отделни^разпоредби с изменилата се обществено-политическа обстановка. Това наложи в него да се направитизвёстни изменения.

С измененията и допълненията на ЗНО от 26 април 1977 година се постига по-удачно разрешение на редица проблеми свързани с наемните отношения. Засилват се гаранциите за защита правата на наематели и наемодатели. Разкриха се допълнителни резерви в нарастналия жилищен фонд и за по-нататъшно укрепване на социалистическата законност.

И както беше подчертано в мотивите към законопроекта - измененията са наложени от новия подход при решаване на жилищния проблем утвърден от Юлския пленум на ЦК на БКП. Българската комунистическа партия и социалистическата ни държава винаги считат за своя най-важна задача непрекъснатото повишаване на материалното и културно равнище на трудящите се. Въпреки постигнатите значителни резултати с ускореното жилищно строителство, за окончателното решаване на жилищния проблем важно значение’ има и подобрената нормативна уредба на наемните отношения. Новите положения в закона са насочени най-вече към създаване на необходимите предпоставки за максимапно използуване на съществуващия жилищен фонд и за облекчаване на жилищния недостиг до окончателното решаване на проблема.

Както ще се види при разглеждането на отделните изменения и допълнения на ЗНО, те са продиктувани от необходимостта да се отговори на назрелите нужди на нашето икономическо и обществено развитие. Затова трябва да се приеме, че новият закон 6è навременен и необходим.

Тъй като измененията и допълненията на Закона за наемните отношения са частични - засягат отделни текстове, ограничаваме се с разглеждането на тяхната същност и 'проблемите, които те поставят, следвайки реда им в закона. Доколкото има вече ^ практика на Върховния съд на НРБ изпопзували сме и нея.

Със закона за изменение и допълнение на Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ бр.33/77 год., се правят разглежданите по-долу изменения и допълнения на З.Н.О, от 1969 година, изменен през 1973 година, ДВ бр.43/73 год.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
ст-бз-Измененията-по-закона-за-наемните-отношения-обнародван-в-ДВ
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.