Прирачник за книговодство со примена на контниот план

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  25

Автор:Душко Димитров
Издателство:Финансиски консалтинг-ов
Страници:446
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Тираж 500 примероци / С посвещение от автора

Македонски език

ПРЕДГОВОР

ПРИРАЧНИКОТ ЗА КНИГОВОДСТВО СО ПРИМЕНА НА КОНТНИОТ ПЛАН е дел од едицијата под истиот наслов, со тоа што делот што се однесува за книговодството е даден во оваа книга, без прописите, аналитичкиот контен план и специјалните прилози, Имено првиот дел од споменатата едиција е даден во интегрален текст во оваа книга, ценејки дека одреден број читатели ги интересира токму овој дел, поради што се одлучивме на вакво посебно издание.

Поаѓајќи од потребатата на корисниците - читатели да им пружиме потполна помош во нивните тековниработи, користејкиго нашето богато искуство од областа на сметководството, се одлучивме да го издадеме овој прирачник во издание на ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ" Скспје. Секако вој зафат бараше многу труд, знаеше, како и средства за финансираше на ПРИРАЧНИКОТ, што не беше лесно да се ос твари При ова, нашата желба беше голема да се издаде овој прирачник, поаѓајки од потребите на сметководствените работници за него, како и вградуваше на нашето искуство и знаеше во него.Така направивме и еве го ПРИРАЧНИКОТ за комплексна примена на новиот контен план наопходен за нашата пракса и сметководствените работници.

Во ПРИРАЧНИКОТ детално се прикажани функционалните карактериситки на сите класи, групи на конта и конта, со бројни практични примени за книжеша што може да се јават во пракса и воедно пошироко е дадена проблематиката што се однесува на секое конто. При пишуваше на текстот се трудевме кон секое синтетичко конто да дадеме законски основ заснован на одредбите на Законот за сметководс тво и другите прописи што се однесуваа т на соодветната проблематика, а со цел да се об)асна т книжеша та на соодветното конто и пошироко да се сфати содржината и функци/ата на секое конто.

ПРИРАЧНИКОТ е работен според новиот Закон за сметководство ("Службен весникна РМ"бр.42/93), новата Уредба за контниот план ("Службен весникна РМ", бр. 11/93), Правилникот за содржина на контата во контниот план ("Службен весник на РМ", бр. 13/94), како и другите пропратни прописи одобласта на сметководството. Од причина што овие законски прописи се применуваат од 1 јануари 1994 година, исто така ПРИРАЧНИКОТ е применлив од истата дата.

Во целина гледано, се надеваме дека овој ПРИРАЧНИК може во потполност да им помогне на нашите читатели во секојдневните тековни книжеша и во исто време им пружи ориентација и помош за конципираше на аналитичките планови за свои потреби, за утврдуваше на приходите и расходите, за пресметка на производството, за пресметка на дданоците ипридонесите оддобивката, пресметка на данокот на промет и другите пресметки поврзани со секојдневното работеше на сметководствените работници.

*****
Секако приова, некоиобјаснувања дадени во ПРИРАЧНИКОТверојатно не се доволни од причина што во една книга, макар и пообемна, не може се да биде дадено и опфатено. Исто така во ПРИРАЧНИКОТнемаше можност да се опфатат и обработат пресметките (годишната и полугодишната), што и не беше цел на овој прирачник и кој хе бидат предмет на посебни материјали и советувања што ги организира "ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ" Скопје. Но и покрај сето ова, сметаме дека прирачникот корисно ќе им послужи на сметководствените работници во секојдневните сметководствени работи.

Ќе ни биде посебно задоволство ако сме успеале во нашите намери да ПРИРАЧНИКОТ биде корисен за нашите читатели. Воедно ќе бидеме задоволни ако нашите читатели ни укажат на нашите пропусти во изнесување на материјата во прирачникот, што секоако ќе го користиме во нашите идни изданија.

Скопје.Јуни 1994 година АВТОРОТ

ст-бз-Прирачник-за-книговодство-со-примена-на-контниот-план
Категория › Македонски език

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.