Защитените територии в Източни Родопи и Сакар планина

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  49

Автор:Стойчо Стойчев, Антоанета Петрова
Издателство:Българско дружество за защита на птиците
Страници:48
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Български и английски език
***
Източните Родопи и Сакар планина са две от най-интересните в природно отношение български планини. Те се отличават с изключително разнообразие на своята флора и фауна. Общо в района се срещат над 2000 вида растения и около 400 вида гръбначни животни. Двете планини, както и свързващото ги поречие на Марица, са от международно значение за опазването на голям брой световно застрашени видове влечуги, птици и бозайници. Тук се срещат 50 вида растения и животни, включени в Световната Червена книга. Настоящата публикация съдържа информация за защитените територии в двете планини. За всяка от тях са приложени обобщени данни за площта, категорията, административното разположение и датата на обявяване. Подробно е представено биологичното разнообразие, режимите и проблемите по опазването на 18 от най-значимите от тях. Включена е информация и за защитените територии, които са в процес на обявяване.
***
The Eastern Rhodopes and Sakar mountains are one of the most interesting Bulgarian areas in terms of biodiversity. More than 2,000 plant species and about 400 vertebrates occur in this region. Both mountain areas iinked by the rich Maritza valley and are of global importance for the conservation of a large number of threatened plants, reptiles, birds and mammals. Fifty IUCN Red List species are found in these areas. This publication presents Information about the protected areas in both mountain ranges, including their location, size, protection cat-egory and date of establishment. Information about biodiversity, protection regime and current conservation problems for 18 of the most important sites is also discussed. Finally, two additional sites that are currently undergoing protected area designation pro-cedure are also presented.

***
Съдържание

Предисловие от Долорес Арсенова — Министър на околната среда и водите ...........4
Въведение .................................................................................................................................................5
Категории защитени територии в България ..........................................................................6
Categories of Protected areas in Bulgaria ...........................................................................................6
Защитените територии в Източните Родопи .........................................................................7
Protected areas in Eastern Rhodopes ....................................................................................................8
Защитените територии в Сакар планина .................................................................................9
Protected areas in Sakar Mountain ........................................................................................................9
Резерват "Вълчи дол".........................................................................................................................10
Valchi dol .....................................................................................................................................................11
Природна забележителност "Кован кая"................................................................................12
Kovan Kaya .................................................................................................................................................13
Защитена местност "Патронка"....................................................................................................14
Patronka ................................................................................................ 15
Защитена местност "Черната скала".........................................................................................16
Chernata skala ............................................................................................................................................17
Защитена местност "Момина скала".........................................................................................18
Momina skala ..............................................................................................................................................19
Защитена местност "Гюргена"......................................................................................................20
Gurgena ........................................................................................................................................................21
Защитена местност "Орешари"....................................................................................................22
Oreshari ........................................................................................................................................................23
Защитена местност "Меандрите на Бяла река"..................................................................24
Meandrite па Byala reka .........................................................................................................................25
Защитена местност "Ликана"........................................................................................................26
Likana ...........................................................................................................................................................27
Защитена местност "Дупката"......................................................................................................28
Dupkata .........................................................................................................................................................29
Защитена местност "Рибино"........................................................................................................30
Ribino ............................................................................................................................................................3 1
Защитена местност "Големият сипей".....................................................................................32
Golemiat sipei .............................................................................................................................................33
Защитена местност "Юмрук скала"...........................................................................................34
Jumruk skala ...............................................................................................................................................35
Защитена местност "Средна Арда"............................................................................................36
Sredna Arda ................................................................................................................................................37
Защитена местност "Гюмюрджински снежник".................................................................38
Gunıurdjinski snejnik ...............................................................................................................................39
Защитена местност "Злато Поле"...............................................................................................40
Zlato pole .....................................................................................................................................................41
Защитена местност "Бакърлия"...................................................................................................42
Bakarlia .........................................................................................................................................................43
Защитени територии в процес на обявяванеПрироден парк "Източни Родопи".............44
Nature Park "Eastern Rhodopes" ........................................................................................................44
Защитена местност "Сладунска река".....................................................................................45
Sladunska Reka ......................... 45
Приложение 1. Обобщена информация за защитените територии в Източните Родопи и Сакар .......46

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-бз-Защитените-територии-в-Източни-Родопи-и-Сакар-планина

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.