Измененията по Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ, бр. 33 от 26 април 1977 година

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  60

Автор:Емил Свраков
Издателство:Централен съвет на адвокатурата
Страници:31
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Същност и съдебна практика

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

I . Настаняване в имоти собственост на граждани... чп. 1, ал.2,3 /нова/ и 4 /но ва/ -

I I . Настаняване на работници и служители от други ведомства в държавни жилища предоставени на големи стопанскио организации - чп.З ал.2 /нова/ ........ .. 9

III. Забрана за настаняване на лица притежаващи жилища или випи в района на населеното място където работят или живеят.... чл. 4-а /нова/... Ю

IV. Настаняване при частично освобождаване на жилище... чл.8 ап.З .... 13

V. Размера, на наема, когато наемателят или член на неговото семейство притежава собствено жилище или вила годни за постоянно обитаване ... 14

1. Когато собственото жилище или вила са свободни... чл.10 ап.4 ... 14

2. Когато собственото жилище или вила са предоставени за отдаване под наем на народните съвети чп.10 ап.5 /нова/............... 17

VI . Извършване на настаняването ....................................... 18

1. Настаняване по списъка на нуждаещите се граждани - чл.12 ап.1... 18

'2. Разпределение на държавните жилища, предоставени на учреждения и предприятия - чп.18 ал.1 ....................................... 19

3. Опредепен ред за настаняване и опразване в жилищните фондове на някой ведомства - чл. 18 ап.З ................................. 19

VII . Настаняване в помещения и места, предназначени за стопански и административни нужди - чп.ЗО ал.1 и 2 и чл.ЗЗ ....................... 20

VIII . Прекратяване на наемните отношения и опразване на наети помещения 21

1. Поради придобиване на собствено жилище или вила - чп.36 ап.1,т.11 21

2. Поради загубване качеството на студент или аспирант - чп.36 ап.1 т.12 24

3. Поради прекратяване на трудовия договор - чл.38 ап.2 и 3....... 25

IX. Наказателни разпоредби   28

1. Изменение на чл.40-б, ап.1 ................   28

2. Установяване на нарушенията - чп.42 ал.1 и 2 .................. 29

Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби ................. 30

1 .Промяна на заглавието .......................................... 30

2.Съдържание на понятията: “в района на населеното място" и "свободно жилище" - чп.42-а /онв/.............................. 30

3.Прекратяване на наемнотоо отношение за извършване на ново строителство - чп.47 ...................  31

4.Запазване на съществуващия до изменението на ЗНО ред за изпълнение на заповедите по чп.36 ап.1,т.7 за опразване на ведомствени жилища спрямо заварените случай - чл .49 ал.3 /нова/ ............................ 32

5.Неприложимост на ЗНО - чл.50 ап.2 /нова/....................... 32

***
ПРЕДГОВОР
Досегашното приложениеНА Закона за наемните отношения разкри някой несъответствия на отделни разпоредби с изменилата се обществено-политическа обстановка. Това наложи в него да се направят известни изменения.

С измененията и допълненията на ЗНО от 26 април 1977 година се постига по-удачно разрешение на редица проблеми свързани с наемните отношения. Засилват се гаранциите за защита правата на наематели и наемодатели. Разкриха се допълнителни резерви в нарастналия жилищен фонд и за по-нататъшно укрепване на социалистическата законност.

И както беше подчертано в мотивите към законопроекта - измененията са наложени от новия подход при решаване на жилищния проблем утвърден от Юлския пленум на ЦК на БКП. Българската комунистическа партия и социалистическата ни държава винаги считат за своя най-важна задача непрекъснатото повишаване на материалното и културно равнище на трудящите се. Въпреки постигнатите значителни резултати с ускореното жилищно строителство, за окончателното решаване на жилищния проблем важно значение има и подобрената нормативна уредба на наемните отношения. Новите положения в закона са насочени най-вече към създаване на необходимите предпоставки за максимално използуване на съществуващия жилищен фонд и за облекчаване на жилищния недостиг до окончателното решаване на проблема.

Както ще се види при разглеждането на отделните изменения и допълнения на ЗНО, те са продиктувани от необходимостта да се отговори на назрелите нужди на нашето икономическо и обществено развитие. Затова трябва да се приеме, че новият закон бе навременен и необходим.

Тъй като измененията и допълненията на Закона за наемните отношения са частични - засягат отделни текстове, ограничаваме се с разглеждането на тяхната същност и проблемите, които те поставят, следвайки реда им в закона. Доколкото има вече и практика на Върховния съд на НРБ използували сме и нея.

Със закона за изменение и допълнение на Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ бр.33/77 год., се правят разглежданите по-долу изменения и допълнения на З.Н.О, от 1969 година, изменен през 1973 година, ДВ бр.43/73 год.

БЗ--СТ-Измененията-по-Закона-за-наемните-отношения
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.