Таблици на десетичната класификация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-1-2020
  •  82

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:255
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 270 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабен външен вид. Включва допълнение от 1991г.

Съставили: Здравко Дафинов, Снежина Тошева, Лора  Даскалова Рибарска, сътрудници на научно-методичния отдел на Народна библиотека «Кирил и Методий».
Таблиците са ново, значително разширено н подобрено издание, изработено въз основа на най-новите публикации на Универсалната десетична класификация (УДК). Направени са отклонения само в областта на идеологичните науки съобразно с допълненията на съветския библиотековед Л. Н. Тро-повски, възприети и у нас с досегашното издание на десетичната класификация.

Новите таблици на десетичната класификация са предназначени за окръжните и другите големи и средни общодостъпни библиотеки. В помощ на по-малките общодостъпни библиотеки (до 5000 тома) е дадена специална съкратена таблица на «главните деления» в основната таблица. Таблиците могат да подпомогнат и работата на специалните научни библиотеки, които използуват Универсалната десетична класификация, и преди всичко — работата на научно-техническите библиотеки, тъй като отделите на приложните науки са разработени в тях твърде обширно.
Рецензент Вера Василева Атанасова

***
ПРЕДГОВОР

Бързото развитие на библиотечното дело и библиографията у нас през последните години стана причина да се почувствува остро липсата от разширена класификационни схема на десетичната класификация за подреждане на каталозите, картотеките и фондовете за свободен достъп на библиотеките и за класиране на материалите в различните видове библиографски помагала.Тази празнина спъваше работата на общообразователните библиотеки и някои от специалните библиотеки, които използуват десетичната класификация, в стремежа им да разкрият максимално своите фондове, да разширят и задълбочат обслужването на своите читатели.

За запълване на тази празнина се наложи да се изработят нови, разширени и подобрени Таблици на десетичната класификация върху основата на възприетата от всички страни, включително и от Съветския съюз и другите социалистически страни, Универсална десетична класификация (УДК). Но дълбоките идеологически различия, които съществуват между социалистическите и капиталистическите страни, не дават възможност да се възприемат и в това ново издание на българските Таблици на десетичната класификация индексите от Универсалната десетична класификация в техния оригинален вид. Наложиха се някои твърде чувствителни отклонения в отдел 1 Философия, отдел 3 Обществени науки и в някои други отдели, изразени в разместване на рубриките, във въвеждане на нова индексация чрез буквени общи определители, в раздробяване на индексите, определени за България, с оглед на периодизацията на нейната история, нейната литература, регионалните н области и т, н. Тези изменения са напълно съобразени с принципите, прокарани в съветската разработка на Универсалната десетична класификация от Л. Н. Троповски и тяхното по-ната-тъшно развитие, осъществено в «Таблицы библиотечной классификации для областных библиотек», издадени в Москва през 1963 г. под редакцията на 3. Н. Амбарцумян. В останалите отдели Универсалната десетична класификация е следвана точно, като са взети под внимание измененията и допълненията, направени в нея до 1966 г. включително.

В своя завършен вид новите български Таблици на десетичната класификация се приближават по обем и развитие до съкратените таблици за приложение на Универсалната десетична класификация, издадени в Съветския съюз и всички социалистически страни. Това дава възможност да бъдат създадени с помощта на общите и специалните определители голям брой сложни индекси и да бъдат класирани леко книгите, статиите и другите материали, които се срещат в практиката на библиотеките и библиографията у нас.

Новите Таблици на десетичната класификация са предназначени за окръжните и другите големи и средни общодостъпни библиотеки. За да се облекчи тяхната работа и им се даде възможност при нужда да използуват таблиците частично (само в техните по-уедрепи структурни деления), по-важните индекси и^рубриките в тях са набрани в 5 различни шрифта, а алтернативно използуваните индекси са дадени в курсив. В помощ на по-малките общодостъпни библиотеки (до 5000 тома) е дадена специална съкратена таблица на «Главни деления в основната таблица», която съдържа приблизително толкова индекси, колкото са дадени в досега използуваните Таблици за десетичната класификация в масовите библиотеки.

Таблиците на десетичната класификация могат да подпомогнат и работата на онези специални научни библиотеки, които използуват Универсалната десетична класификация, и преди всичко работата на научно-техническите библиотеки, тъй като отделите на приложните науки са разработени в тях твърде обширно. Те могат да се използуват и при централната каталогизация на българската литература, както и при класификацията на литературата в българската текуща регистративна библиография.

Тъй като новите Таблици на десетичната класификация са чувствително разширени в сравнение с досега използуваните подобни таблици у нас,1 включват всички по-важни нови термини и понятия, които характеризират общия научен и технически напредък, и са снабдени с методични указания, примери, препратки и обширен предметен указател, те представляват по своята същност едно основно методично и справочно помагало, необходимо за всеки библиотекар и библиограф.

Работата по съставянето на таблиците е поделена както следва: Здравко Дафинов — увод и отделите 5, 62, 63, 64, 65, 66, 67/68 , 69 , 7 и 8; Снежина Тошева — отделите 0 и 61; Лора Даскалова—Рибарска — отделите 1, 2, 3 и 9.
1 Вж Цветанов, Ценко и Диана Икономова. Таблица на десетичната класификация за масови библиотеки. Състав . . .3. попр. изд., С., Наука и изкуство, 1960. 112 с. (1. изд.—1951,
2 изд. — 1955).


1-Таблици-на-десетичната-класификация

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.