Съвременни проблеми на генетиката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-12-2019
  •  27

Автор:Г. Генчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:295
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, тук-там има подчертавания, подписана. Позахабени корици.

В тази книга са разгледани основните проблеми на генетиката в онази историческа и логическа последователност, която характеризира развитието на тази наука от началото на века до днес. Направен е опит да се изяснят най-важните въпроси относно наследствеността и изменчивосттаïна организмите с оглед на световното равнище на генетичната наука и в светлината на оживените научни дискусии по генетика през последните три десетилетия, които още продължават да будят интерес всред учените и широката общественост.

Отразена е и връзката на генетиката с другите науки, нейното значение за селското стопанство, медицината, микро-биологичната промишленост и други отрасли на практическата човешка дейност и перспективите за развитието й. В този си вид книгата може да служи за по-добра подготовка на студентите — агрономи, медици и биолози — в тази научна област и за разширяване познанията на по-широк кръг читатели, включително и на научните работници от казаните специалности.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор........................... 3
Увод ............................. 5
Общи познания.........................12
Задачи на генетиката ................... 12
Методи и обекти на генетичните изследвания.........14
Генотип, фенотип, норма на реакция ............ 20
Менделизъм ..........................26
Менделовите закони...................26
Развитие на менделизма ..................36
Цитологично обяснение на менделистичното разпадане .... 40
Хромозоми и скачване на факторите ............46
Взаимодействие на гените.................52
Комплементарно действие на гените...........57
Епистатно действие на гените........... . . . 59
Полимерия ..... ......... ....... 60
Плейотропия....................64
Отклокенля от типичните менделистични отношения при разпадането поради други причини ............ 66
За критиката на менделовите закони.............69
Популации и чисти линии .................76
Хетерозис и инцухт ...................80
Цитологични основи на хромозомната теория ..........89
Цитогенетиката — същност и значение ...........89
Цитогенетична основа на половите различия.........Ill
Мутации ........................'22
Обща характеристика .................122
Класификация на мутациите .............124
Полиплоидия, хаплоидия и анеуплоидия...... . . . 127
Хромозомни аберации ................129
Генни мутации. .......................131
Спонтанен мутационен процес .............133
Изкуствено предизвикване на мутации .........134
Методи за откриване на мутациите...........137
Използуване на хромозомните аберации при цитогенетичните изследвания .......................140
Цитологичният метод в генетиката и сродните области .... 142 
Хромозомният наследствен апарат — продукт на адаптивната
еволюция........................148
Химични основи на хромозомната теория ............152
Молекулярна генетика ..................152
Морфология и химичен състав на хромозомите........168
Молекулярен механизъм на мутирането...........171
Гени и признаци .....................183
Извънхромозомна наследственост................191
Постановка на проблема .................191
Доказателства га наличността на цитоплазмична и пластидна
наследственост ..................... 194
Предетерминация.......................196
Трайни модификации ..................... 196
Пластидна наследственост ................198
Взаимодействие между плазмона и генома..........199
Произход на цитоплавмичните различия ..........203
Случаи, граничещи с цитоплазмичната наследственост .... 203 
Заключение....................... 205
Отдалечена хибридизация................ . . 207
Общи положения .....................207
Хибридизационна склонност на видовете...........208
Жизнеспособност на отдалечените хибриди .........209
Плодовитост на отдалечените хибриди.............209
Развитие на теорията за отдалечената хибридизация......216
Химери и вегетативни хибриди.................218
Видове химери .....................218
Морфологична и физиологична характеристика на химерите. . 219 
Вегетативни хибриди ...................220
Генетиката и другите науки ..................225
Генетиката и еволюционното учение ............225
Генетиката — теоретична основа на селекцията ....... 235
Генетика и микробиология ................257
Генетика и медицина ................... 259
Генетиката и обществените науки .............264
Генетика и философия ..................270
Заключение .........................289
Литература .........................292

2-Съвременни-проблеми-на-генетиката
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.