История на България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-12-2019
  •  36

Автор:Георги Георгиев, Златка Станчева, Йордан Шопов
Издателство:Народна просвета
Страници:341
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
История на България - Книга за учителя / Георги Георгиев, Златка Станчева, Йордан Шопов

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 3
ДЯЛ ПЪРВИ

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ ОБРАЗУВАНЕТО НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА 9

ДЯЛ ВТОРИ

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ФЕОДАЛИЗМА ... 14
Глава първа — Славянобългарската държава. . . . 14
Създаване па славянобългарската държава.....15
Засилване и териториално разширение на славянобългарската държава 21
Глава втора — Развитие на феодализма в България ... 26
Утвърждаване на феодалните отношения в славянобългарската държава. 26
Въвеждане на славянската писменост.......32
Хегемония на България в Югоизточни Европа.....36
Народна съпротива срещу феодалния гнет ..... 42
Българският народ под византийска власт .... 52
Глава трета — Разцвет на феодализма в България. Втора
българска държава (1187—1396 г.).......55
Освобождение на България от византийско иго .... 57
Политическо издигане и териториално разширение на България. 60
Основни черти на феодализма в България през XIII в. . . 64
Селско антифеодално въстание начело с Ивайло .... 69
Господство на феодалното болярство......76
Антифеодални движения в България през XIV в. ... 78
Падането на България под турска власт......81
Българската култура през XIII и XIV в......84
Глава четвърта — България под турско иго .... 88
Турският феодализъм в българските земи.....89
Борбата на българския народ срещу турското феодално господство. 92
Българската култура през XV—XVIII в......96
Глава пета — Българско възраждане. Разложение на турския феодализъм и развитие на капиталистически отношения в България. Националноосвободително движение......97
Обществено-икономическото развитие на България през втората половина на XVIII и първата половина на XIX в. , . . . 101
Зараждане на националноосвободително движение. Борба за национална просвета..... 110
Борба за национална църква ........117
Първи прояви на националнореволюционна борба. Масови селски въстания. 123
Обществено-икономически промени в България след Кримската война 125
Начало на организирано националнореволюционно движение. 130
Глава шеста — Подготовка на масово народно въоръжено въстание и освобождение на България.......139
Нов етап в развитието на нацноналнореволюционното движение. 142
Изграждане на вътрешната революционна организация. . 148
Подем на революционното движение ......153
Априлско въстание 158
Освобождение на България.........167

ДЯЛ ТРЕТИ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА КАПИТАЛИЗМА ... 176
Глава първа — Утвърждаване на капитализма в България. 176
Уредба на българската буржоазна държава.....179
Обществено-икономическо развитие на България от Освобождението до 1885 г...........185
Съединението на Княжество България и Източна Румелия. . 189
Сръбско-българската война 1885 г....... . 194
Диктаторският режим на Стамболов (1887—1894 г.). . . 199
Начало и развитие на работническото и социалистическото движение в България до 1903 г.........204
Социално-икономическо и политическо развитие на България
през последните години на XIX в........212
Глава втора — България в стадия на империализма. . 220
Подем на капитализма през първото десетилетие на XX в. . 223
Промишленият преврат в България в началото на XX в. . . 224
Укрепване на БРСДП и засилване на профсъюзното движение. 227
Илинденско-Преображенско въстание 1903 г. .....231
Балканска война 1912—1913 г.........235
Участие на България в Първата световна империалистическа война. 241
Отражение на Великата октомврийска социалистическа революция в България............248
Подем на революционното движение (1918—1919 г.). . . 252
Управление на БЗНС и настъпление на фашизма .... 257
Септемврийското народно антифашистко въстание .... 261
България през периода на следвоенната революционна криза — преговор 266
Глава четвърта —- България през периода на фашистката диктатура 1923—1944 г. 268
Борбата против фашистката диктатура след въстанието. Икономическата криза и подем на революционното движение
1929—1934 г.) 276
Установяване на открита монархо-фашистка диктатура и борбата
за изграждане на Единен и Народен фронт.....281
Борбата на българския народ против въвличането на страната
във Втората световна война .... . . . . . 288
Начало на въоръжената борба на българския народ против монархо-фашизма ...........294
Разрастване на въоръжената борба ......300

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА СОЦИАЛИЗМА
Глава първа — Събаряне на капиталистическото господство
и изграждане на народната демокрация......306
Деветосептемврийско народно въоръжено въстание. . . . 308
Отечествена война 1944—1945 г........311
Укрепване на народнодемократичната власт...... 317
Подготовка на социалистическото строителство (1947—1948 г.) 322
Глава втора — Изграждане на икономическите и културни основи на социализма......... 327
Курс към разгърнато строителство на социализма. . . 327
Априлският пленум на ЦК на БКП й неговото значение за победата на социализма в България.......333
Глава трета — България през периода на развитото социалистическо общество...........337

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-История-на-България
Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.