Руско-български минно-геоложки речник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-6-2019
  •  124

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:284
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Добро
Руско-български минно-геоложки речник 

Съставители - Т. Чонков, К. Шейретов, П. Любенов, Р. Рашков, Ф. Маринов

Руски и български език

Руско-българският минно-геоложки речник обхваща специалната терминология от минното и геологопроучвателното дело, както и най-често употребяваните в тези области общи технически термини. Речникът съдържа около 19 000 термина.

В съставянето на речника са взели участие: проф. к.т. и. К. Шейретов и сътрудници доц. П. Мечкарски, доц. к. т. н. Ст. Денев, инж. И. Вълчев и инж. Н. Митов, обработили термините по отраслите «Механизация и електрификация на мините», «Обогатяване на полезните изкопаеми» и «Маркшайдерство»; проф. к.т. н. Т. Чонков — по «Подземен добив»; проф. к.т. н. П. Любенов — по «Открит добив»; доц. к. г. м. н. Р. Рашков и сътрудници доц. к. г. м. н. Р. Христов, доц. Б. Страшимиров, доц. Ст. Зафиров, доц. Гр. Николаев, доц. к. г. м. н. А. Демирев, инж. И. Ганчев и доц. В. Трошанов — по «Геология», «Проучване на полезните изкопаеми», «Минералогия и петрография», «Инженерна геология и хидрогеология»; доц. к. т. н. Ф. Маринов и сътрудници доц. Л. Димитров, доц. Ст. Пищало-в и инж. В. Аризанов — по «Сондажно дело» и «Г еофизика».

***
УПЪТВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА
Включените в този речник руски термини са подредени по азбучен ред, без да се прави разлика между термините, които се пишат с тире и тези, които се изписват слято. При съставните термини, т. е. термините, които се състоят от определяеми думи и определения, е използувана азбучно-гнез-довата система. Поради това всички съставни термини трябва да се търсят по азбучния ред на опре-деляемата дума. Например, нефтяной газ трябва да се търси в гнездото на термина газ. Вътре в гнездото термините са подредени по азбучния ред на определенията, а гнездовата дума се заменя с тилда (~). Когато терминът се дава с обратния ред на думите, след тилдата се поставя запетая. Например:

взрыв

~ газа и пыли

~, запоздалый

~, одиночный

~ шпуров

Съществителните имена са дадени в единствено число, а за означаване на рода им са използувани буквите м (мъжки род), ж (женски род) и с (среден род). Когато термините нямат единствено число или когато формата на множествено число се използува по-често, след термина са поставени буквите мн (множествено число).

В българската част на речника при подреждането на различните значения (на термините) е възприета следната система. Синонимите се отделят един от друг със запетая, по-далечните значения — с точка и запетая, а различните понятия — с цифРи.

За да се избегне повтарянето на някои думи и за удобство при оформяването се използуват квадратни скоби. Например: уголь мелкий ситни [дребни] въглища

трябва да се чете: ситни въглища, дребни въглища. Поясненията към термините се дават в кръгли скоби и са набрани с курсив. Например:

режим черпания режим на загребването (при багери).

За уточняване на някои термини в речника са използувани следните условни съкращения:

авто автомобилен транспорт

геод. геодезия

геол. геология

ел. електротехника

жп. железопътен т ранспорт

икон. икономика

мат. математика

маш. машиностроене

обог. обогатяване

остар. остарял термин

палео. палеонтология

стр. строителство

физ. физика

хидр. хидротехника

хим. химия

2-Руско-български-минно-геоложки-речникВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.