Инвестиции {Стефан Петранов}

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-6-2019
  •  188

ПРОДАДЕНА

Автор:Стефан Петранов
Издателство:Класика и стил
Страници:528
Корици:Твърди
Година:2010
Броя:1
ISBN:9789543270613 Тегло (гр.): Формат: 180/ 250 Състояние: Отлично
Инвестиции: Tеория и практика на финансовите инструменти и пазари - Стефан Петранов

Структура на книгата
Текстът е разделен в 15 тави, като основната линия на изложението се развива по следната логика. Първите три тави са въвеждащи. Те разгеждат различните видове финансови инструменти, т.е. „какво“ се търгува, финансовите пазари и инвеститорите, т.е. „къде“ и „кой“ търгува, и накрая пазарната инфраструктура и регулирането, т.е. „как“ се търгува. Четвърта тава въвежда концепциите за очаквана възвръщаемост и риск на финасовите инструменти и дава основния аналитичен апарат, който се използва в следващите тави. След това в поредица от шест глави се разглеждат подробно характеристиките на основните финансови инструменти, както и методите за оценка на тяхната стойност. След като читателите са запознати със свойствата на отделни инвестиции, логично следва изучаване на възможностите за комбиниране на различни активи. Това се прави в тава единадесета, където се излага аналитичният апарат, чрез който се изследват свойствата на портфейли от активи и се обосновава ди-версификацията като начин за намаляване на риска. Глава дванадесета е посветена на факторните модели, чрез които се анализира и прогнозира възвръщаемостта на активите като функция на възможните фактори, които й влияят. В тринадесета тава се дискутира Моделът за оценка на капиталови активи, който показва как се формират равновесните цени на финансовите инструменти. Следващата, четиринадесета глава разглежда различните форми на колективни инвестиции, които имат постоянно нарастваща важност за индивидуалните инвестори. В петнадесета глава са изложени основните концепции за управлението на инвестиционен портфейл.


Неизползвана книга - като нова.

Книгата предлага един добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо познание в областта на инвестициите благодарение на богатия професионален опит на автора. Друго нейно достойнство е представянето и използването на моделния апарат на теорията. По принцип излагането на съвременната инвестиционна теория и управлението на портфейл от финансови инструменти не могат да станат без използването на определен математически апарат. Но тук той е сведен до необходимия минимум, така че текстът да е достъпен за студенти с базисна подготовка и същевременно за широк кръг от читатели с интереси в инвестиционната област.
Книгата е ценна и с това, че се разглеждат и коментират както анализи и примери от международните финансови пазари, така и от практиката на българските пазари, институции и регулативни органи. Това е особено полезно за читатели, които искат да разберат функционирането на този сектор в България, който, от една страна, започна да се развива бурно в последните години, а, от друга, изпитва влиянието на световната финансова криза.
Доцент д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по икономически дисциплини като макроикономика, микроикономика, теория и управление на инвестициите. Преподавал е също така в програми на Делауерския университет (САЩ), Университета Еразмус (Холандия) и Висшето училище по застраховане и финанси (София). Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти и понастоящем е член на Управителния съвет на института. Има редица публикации в български и международни икономически издания по въпросите на макроикономическия растеж, приватизацията, капиталовите пазари, оценката на риска и корпоративното управление.
Д-р Петранов е Член на Консултативния съвет на Българската народна банка, както и член на На-ционалната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса-София. Участник е в Кръглата маса по корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Той е един от учредителите и е заемал поста Председател на Българската макроикономическа асоциация за два поредни мандата.

Има богат практически опит в областта на инвестициите и корпоративното управление в качеството си на Председател на Съвета на директорите на „Златен лев“ - първото инвестиционно дружество от отворен тип в България, и като Изпълнителен Директор на „Златен лев Капитал“ - първото в страната дружество за управление на финансови активи, лицензирано от Комисията за финансов надзор.

Цена 28.00 лв.

ст-Инвестиции

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.