Омир. Алексей Лосев

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-5-2019
  •  127

Автор:Алексей Лосев
Издателство:Народна просвета
Страници:284
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Омир. А. Ф. Лосев

Тази книга е предназначена както за специалисти, така и за читател, който много малко знае за Омир. Ето защо тя започва с най-елементарни сведения, включително и обзор на сюжета на Омировите поеми и на необходимите помагала изключително на руски език. Обаче съветският читател не обича да се спира на елементарни неща. И студентът, едва започнал да слуша курса по стара литература, вече поставя такива въпроси, на които преподавателят понякога не тъй лесно би отговорил. Затова излагането на науката за Омир бързо преминава от елементарните към по-трудните проблеми, към чуждестранната литература и към опитите за научно изследване в тази област.

Наистина тук има известни трудности, които не могат да се отминат. Върху Омир съществува огромна литература, която наброява стотици и хиляди разнородни книги, статии, бележки, речници, популярни изложения и всякакъв вид изследвания, като се почне от анализ на отделни думи или граматически елементи и се свърши с многотомни трудове. Тук обаче няма никаква възможност да изложим цялата тази литература. Освен това не цялата най-нова чуждестранна литература, която постоянно расте от година на година, стига до нашите библиотеки. Ние решихме да се ограничим главно с литературата от последната четвърт на текущия век. С това се обяснява обстоятелството, че за съжаление не всички раздели на омирознанието са представени у нас равномерно в смисъл на излагане и използуване на най-новата литература. Впрочем, мислим, че за читателя това няма да бъде особено голяма загуба, тъй като и без това в нашите библиотеки има твърде много литература за Омир и у нас се излагат доста чуждестранни трудове за него.

Що се отнася до опитите от нашия собствен научноизследователски подход към Омир, тук ние се ограничихме само с една проблема, която смятаме за най-главната. Това е проблемата за художественото майсторство и стила на Омир във връзка със създалата го епоха на социално-историческото развитие на гърците.

За съветския литературовед е абсолютно ясна аксиомата, която говори за единство на художественото майсторство и стила, от една страна, и обществената практика, от друга страна. Това не значи, че всички художествени произведения притежават такова единство в абсолютен смисъл. Между посочените две области в някое художествено произведение може да се наблюдава и напълно определено противоречие, даже непоследователност. Но и в такъв случай проблемата за единството играе първостепенна роля, тъй като именно самата непоследователност можем да определим като нарушаване на това единство. Художественият стил и обществото се намират във всестранно и при това най-дълбоко взаимоотношение и взаимодействие.

Художественият стил, първо, отразява една или друга обществена формация. Трябва да умеем да покажем как определен период от общественото развитие е обусловил не само съдържанието на дадено художествено произведение, но и цялата му структура, цялата му методика, взети като цяло. Но художественият стил, разбиран в единството му с идейното съдържание на произведението, в същото време влияе и обратно върху обществото, като го преобразува и не само го преобразува, но често е и страшно разобличение, наказателен бич или мощен зов за прогрес, за човешко щастие, за свобода, разумност и солидарност, достигащи чак до общочовешки мащаби.
Няма нужда да казваме, че изследването на художествения стил на писателя е много трудна и много спорна задача. Тук в много отношения човек трябва да бъде пионер и новатор ида допуща различни неточности, едностранчивости и даже грешки. И при все това човек трябва да се залови за тази работа, което ние и направихме, въпреки големите трудности и неясноти в самата проблематика на тази научна област.

Залегналото в основата на тази книга изследване засяга три главни проблеми на омирознанието. Първо, ние искахме по възможност точно да формулираме основите на епическия стил, не само като се ограничаваме с общо и популярно изложение, но и като се опитваме системно да развием всички необходими принципи на художествения епос. Второ, опитахме се не просто да говорим за принципите на стила, но и да разгледаме всички омировски материали от гледна точка на тези принципи, така че вмъкнахме цели глави, посветени на художествената действителност, изобразена у Омир, включително изобразяването на природата, обществото, индивидуалния човек, боговете и демоните, а също и разбиранията за съдбата. Като имахме пред вид обема на книгата, в това издание трябваше да изпуснем главите за природата, изкуството и поетическия език у Омир. Най-после, на трето място, ние се ръководихме от историческия подход към Омир, което доведе до необходимостта да виждаме в него отражение на най-разнообразни епохи от обществено-историческото развитие. Идеята да разглеждаме Омир във връзка със заобикалящата го действителност и във връзка с рудиментите на предходното историческо развитие е основната идея на книгата. В това отношение трябваше да се отнесем строго критически почти към всички по-ранни периоди на омирознанието въпреки колосалното значение на много негови представители и въпреки че в много отношения още и до сега се налага да използуваме методите и резултатите от тези стари изследвания върху Омир. Точно да формулираме всичките решения на трите посочени проблеми, без съмнение, е извънредно трудна задача, която не е разрешил още нито един омировед, нещо, за което и сега даже още не е възможно да се претендира. Ето защо авторът на предлаганата книга я разглежда само като скромен увод към съвременната омировска проблематика.

Тази книга възникна от нашия специален курс върху Омир в Московския държавен педагогически институт «В. И. Ленин». Залегналото в основата на този курс изследване направихме още през втората половина на тридесетте години и неведнаж го преработвахме през четиридесетте и петдесетте години. Много проблеми на омирознанието сме изучавали и разрешавали доста по-рано от автори, които вече са успели да напечатат трудовете си върху Омир и следователно независимо от тях много съществени въпроси върху Омир вече бяхме засегнали в труда си «Эстетическая терминология ранней греческой литературы (эпос и лирика)*, напечатана в «Ученыезаписки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. 83, 1954 г., стр. 37—263.

Фактът, че тази книга възникна от лекции и семинарни занятия, обяснява и особеността й, че голям брой от засяганите в нея проблеми, които вече са подлагани на едно или друго обследване, се излагат понякога с помощта на рефериране на най-интересните стари или нови изследвания. С това авторът е искал по-отблизо да запознае читателя с научната литература по омирознанието, макар че тук се наложи да използува само малка част от намиращите се у него материали.

В случаи, когато авторът е намерил за нужно, той лично е превеждал гръцкия текст на Омир и, разбира се, за по-голяма точност, в немерена реч. Това направихме по изданията на Омир: Homeri Ilias ed G. Dindorf, — Hentze Lips. 1935: Homeri Odyssea ed. Dindorf — Hentze Lips. 1935. В останалите случаи, когато не беше нужна особено грижлива точност, привеждахме цитатите от Омир по преводите на В. В. Вересаев.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-ОМИР


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.