Нaръчник по бизнес оценяване

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-5-2019
  •  111

ПРОДАДЕНА

Автор:Никола Христович
Издателство:ФинСис
Страници:155
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN:9548532018 Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Наръчник по бизнес оценяване: Методи, техники, разчети, анализи - Никола Христович

Без подчертавания в текста.
Бизнесоценяването като процес на предварително определяне на очакванатапазарнастойностнаинвестиционнибизнесобекти(цели предприятия или обособени техни части, недвижима собственост, отделни машини и съоръжения, праванаинтелектуалнаи индустриалнасобственост идруаи активи) е сравнително нова, но бързо развиваща се дейност у нас.

В настоящия Наръчник са представени в систематизиран, конструктивен и удобен за непосредствено практическо приложение вид методите, техниките, разчетите, анализите и другите елементи на финансовия апарат на бизнесоценяването. ь

Последователно са разгледани методите на чистата стойност на активите, на ликвидационната стойност, на осъвременяването на очкваните чисти приходи и на пазарните множители, както и техниките на тяхното практическо прилагане на база на реална отчетна и прогнозна информация. Изложението е ориентирано предимно към оценката на цели предприятия, но се анализират и особеностите в подходите на оценяване на недвижими имоти, машини и съоръжения и други инвестиционни обекти.

Наръчникът може да бъде удобно практико-приложно помагало както за професионалните бизнѳсоценители и кандидатите за такива, така и за държавните и общински органи по приватизация, за ръководители и счетоводители наприватизиращи се предприятия, за студенти и за всички други, които проявяват интерес към същността и инструментариума на бизнесоценяването.

Към Наръчника се предлага и отделно компютъризирано приложение, даващо възможност да се извършват многовариантно трудоемките изчислителни процедури в процеса на бизнесоценяването и да се интелектуали'зира труда на бизнесоценителя.
Никола Христович

НАРЪЧНИК ПО БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ МЕТОДИ · ТЕХНИКИ · РАЗЧЕТИ · АНАЛИЗИ
ISBN 954-8532-01-8

Редакция и компютърен дизайн: СД „финСис“ Художествено оформление на корицата: СД „Софтпліос“ Печатница: „Образование и наука“

Методи, техники, разчети, анализи
НАРЪЧНИК ПО БИЗНЕСОСДЕНЯВАНЕ МЕТОДИ -ТЕХНИКИ -РАЗЧЕТИ -АНАЛИЗИ
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение 1
2. Същност и особености на бизнесоценяването 7
3. Използване на счетоводните отчети В бизнесоценяването.. 16
3.1. Необходимост от използВане на счетоводните отчети 16
3.2. ОсноВни типови счетоВодни отчети 17
3.3. Счетоводен баланс и бизнесоценяВане по метода на чистата стойност на активите 21
3.3.1. Съдържание на счетоводния баланс 21
3.3.2. Техники на нормализиране на счетоводния баланс и прилагане на метода на чистата стойност на активите 33
3.4. ИзползВане на отчета за приходите и разходите В бизнесоценяването 39
3.5. ИзползВане на отчета за движението на паричните средства В бизнесоценяването * 43
4. финансови съотношения, използвани при бизнесоценяването. 46
4.1. Анализ на ликВидността и платежоспособността 47
4.1.1. Анализ на ликВидността 47
4.1.2. Анализ на платежоспособността 56
4.2. Анализ на обръщаемостта на актиВите 57
4.2.1. Оборот и среден срок на Вземанията 57
4.2.2. Анализ на обръщаемостта на материалните запаси 59
4.2.3. Анализ на обръщаемостта на оборотния капитал 59
4.3. Анализ на рентабилността 62
4.4. Анализ на ефекта на лоста 64
5. Метод на ликвидационната стойност 69
6. Бизнеспланиране на дейността на оценяваното предприятие. 75
7. формиране на проформа финансови бюджети и определяне на потоците от очакваните бъдещи приходи и разходи.... 81
8. Капитализиране на дохода чрез осъвременяване (дисконтиране) на очакваните чисти парични приходи 84
8.1. Необходимост от капитализиране на дохода 84
8.2. ИзползВане на метода за осьВременяВане на чистите при¬ходи за единица инвестиционен период 87
8.3. Прилагане на метода на капитализация (осьВременяВане)
на чистите приходи за по Вече от един инвестиционен период 103
8.4. ИзползВане на Вътрешната норма на Възвръщаемост при бизнесоценяВането   - 115
8.5. СраВняВане на дисконтираните чисти приходи и предлаганата цена на инвестиционния обект 116
9. Отчитане на риска и неопределеността в процеса на бизнесоценяването 118
9.1. Отчитане на инвестиционния риск 118
9.2. Отчитане на неопределеността при определяне на потоците от бъдещи чисти приходи 121
10. Методи на аналога и на пазарните множители 126
11. Особености при оценяването на различни типове инвестиционни обекти 129
11.1. Особености при оценяването на недвижими имоти 130
11.2. Особености при оценяването на машини и съоръжения .... 133
11.3. Особености при оценяването на други обекти 138
12. Оценка на проекти за бизнесоценяване на приватизиращи се предприятия 139
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1 СложнолихВени фактори 144
2 ДисконтоВи фактори 145
3 Анюитетри фактори 146
4 Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия 147
5 Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация æ 152
БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ - МЕТОДИ, ТЕХНИКИ, РАЗЧЕТИ, АНАЛИЗИ

ст-Наръчник-по-бизнес-оценяванеВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.