Христоматия по политическа икономия

  • 2 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-5-2019
  •  104

Автор:Сборник
Издателство:БКП
Страници:365
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Христоматия по политическа икономия

СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. КАКВО ИЗУЧАВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ
1.1. Производството на материални блага — основа на човешкото общество 3
1.2. Типове производствени отношения 11
1.3. Икономически закони 20
1.4. Политическата икономия — съставка част от марксистко-ленинската теория 23
2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО
Тема 2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКО СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО
5.3.1. Обща характеристика на стоковото производство . 25
5.3.2. Стоката и нейните две страни 29
5.3.3. Двоякият характер на труда, създаващ стоки . . 34
5.3.4. Парите при капитализма 41
5.3.5. Законът за стойността — икономически закон на стоковото производство 55
Тема 3. СЪЩНОСТ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
6. Капитал и наемен труд 58
7. Производство на принадена стойност 65
8. Развитие на капитализма и положението на трудещите се маси 74
Тема 4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ ЕКСПЛОАТАТОРИ
1.5. Печалбата на промишлените капиталисти .... 85
1.6. Търговски капитал и търговска печалба .... 95
1.7. Заемен капитал и лихва 98
1.8. Капиталистическа поземлена рента 101
Тема 5. КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКИ КРИЗИ
3. Капиталистическо просто и разширено възпроизводство 111
4. Икономическите кризи при капитализма . . . . 117
Тема 6. МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ — ИМПЕРИАЛИЗЪМ
5.3.6. Създаване на научната теория за империализма от
В. И. Ленин 122
5.3.7. Основни признаци на империализма. Концентрация
на производството и монополи 124
5.3.8. Финансов капитал и финансова олигархия ... 127
5.3.9. Борбата между монополистическата буржоазия за световно господство . . 132
5.3.10. Колониалната система на империализма .... 139
Тема 7. ИСТОРИЧЕСКОТО МЯСТО НА ИМПЕРИАЛИЗМА. ОБЩАТА КРИЗА НА КАПИТАЛИЗМА. ДЪРЖАВНОМОНОПОЛИСТИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ
9. Империализмът •— особен стадий на капитализма . 141
10. Общата криза на капитализма 149
11. Държавномонополистически капитализъм . . . . 157
12. Изостряне противоречията на световния капитализъм 160
I. СОЦИАЛИЗЪМ И КОМУНИЗЪМ

Тема 8. ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗМА КЪМ СОЦИАЛИЗМА
1. Необходимост от преходен период от капитализма към социализма 169
2. Ленинският план за построяването на социализма и неговото осъществяване 183
3. Победата на социализма . 194
Тема 9. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СТОПАНСКА СИСТЕМА
1.9. Обществената собственост върху средствата за производство — основа на социалистическата стопанска система 199
1.10. Икономически закони на социализма 208
1.11. Икономическата роля на социалистическата държава 211
Тема 10. ПЛАНОМЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА
5. Планирането — най-важното преимущество на социализма 228
6. Организация и методи на планиране на народното стопанство 232
7. Усъвършенствуване на планирането на сегашния етап 241
Тема 11. СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМА
5.3.11. Необходимост и особености на стоковото производство при социализма ... 250
5.3.12. Ролята на закона за стойността в плановото стопанство 254
Тема 12. СТОПАНСКА СМЕТКА И РЕНТАБИЛНОСТ
13. Социалистическото произзодствено предприятие — първично звено на народното стопанство . . . 258
14. Основни принципи на стопанската сметка . . . 262
Тема 13. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРУД
II. Основни черти на социалистическата организация на труда 271
III. Производителност на обществения труд .... 277
Тема 14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА И ОБ¬ЩЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ
4. Разпределението според труда — икономически закон на социализма 283
5. Работна заплата в държавните предприятия . . . 292
6. Заплащането според труда в кооперативните селско¬стопански предприятия 295
7. Обществени фондове за потребление 297
8. Основни пътища за по-нататъшно повишаване жизненото равнище на народа 298
Тема 15. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ПРОЦЕСИТЕ НА ОБРЪЩЕНИЕТО
1.12. Същност на социалистическото разширено възпроизводство ... . 303
1.13. Национален доход и неговото използване . . . 310
1.14. Процесите на обръщението в социалистическата икономика 313
Тема 16. СВЕТОВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА
8. Образуване на световната социалистическа система . 314
9. Икономическо сътрудничество и взаимопомощ между социалистическите страни 318
10. Икономическо съревнование между двете световни системи 335
Тема 17. ОТ СОЦИАЛИЗМА КЪМ КОМУНИЗМА
5.3.13. Две фази на комунизма 341
5.3.14. Изграждане на материално-техническата база на комунизма 348
5.3.15. Комунистическо възпитание на трудещите се 355

1-Христоматия-по-политическа-икономия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.