Приложение на българското тъканно лепило в хирургията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-5-2019
  •  100

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:154
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Приложение на българското тъканно лепило в хирургията
СЪДЪРЖАНИЕ
Обща част
Исторически данни за тъканните лепила —доц. А. Ангелов 11
Върху химията на цианакрилатните лепила — проф. В. Кабаиванов,
доц. П. Новаков и X. Константинов 16
Методика за приложение на тъканните лепила — доц. А. Ангелов ... 21
Подготовка на раната за залепване 21
Начини за нанасяне на лепилото 25
Тъканна поносимост и реатггивност спрямо българскоро цианакрилатно
лепило — проф. К■ Попов 27
Токсичност на българското цианакрилатно тъканно лепило — Св.
Петровски и доц. А. Ангелов 28
Антимикробност на българското цианакрилатно тъканно лепило —
Св. Петровски и доц. А. Ангелов 29
Проучвания върху антимикотичното и антибактериалното действие на българското цианакрилатно тъканно лепило — доц. В. Балабанов,
Н. Узунов, проф. #. Добрев и В. Маринов 32
Проучване върху антибактериалното действие на бутил-цианакри-
латното лепило 33
Проучване на бутил-цианакрилатното лепило за стерилност . . . 34
Заключение 34
Относно токсичността на българското цианакрилатно тъканно лепи¬ло — проф. К• Попов, Т. Димитров и доц. П. Новаков 34
Изследване на температурата, развиваща се по време на втвърдяване
на лепилото в раната —доц. А. Ангелов 37
Изпитване на българското цианакрилатно тъканно лепило за канце-
рогенност — проф. К.  Попов и Л. Виденов 38
Микросомни промени в черния дроб на плъхове след хепатото.мня —
проф. К- Попов и П. Ненов 40
Наблюдения за алергичност на българското цианакрилатно тъканно
лепило 42
Клинични наблюдения за алергичност при залепване на рани на
паренхимни органи—доц. А. Ангелов 42
Проучвания за поносимост на българското цианакрилатно тъканно лепило — проф. П. Кирчев, К.  Гайтанджиев, проф. Я.  Добрев и
В. Маринов 43
Експериментални проучвания 43
Клинични проучвания 43
Опит за алергизиране на морски свинчета с българско цианакри¬латно тъканно лепило — проф. К.  Попов и J1. Виденов .... 45
Морфологични данни за резорбция на тъканното лепило — проф. К.  Попов и доц. А. Ангелов 46
Специална част
Залепване на органи и тъкани 51
Залепване на рани на черния дроб—доц. А. Ангелов 51
Експериментални проучвания 51
Клинично приложение 55
Залепване на черен дроб — проф. Я ■ Добрев и В. Маринов .... 56
Експериментални проучвания 56
•Клинично приложение 59
Залепване на рани на бъбрек—доц. А. Ангелов 60
Експериментални проучвания . . 62'
Клинично приложение 65
Залепване на бъбрек — В. Маринов и проф. Я- Добрев . . . . . 67
Експериментални проучвания 67
Клинично приложение !... 71
Залепване на рани на слезка —доц. А. Ангелов ". 72
Експериментални проучвания ................. 72
Залепване на трахея, бял дроб и бронхи с българското цианакрилатно тъканно лепило — В. Маринов и проф. Я- Добрев 79
Експериментални проучвания 79
Клинично приложение 83
Залепване на бял дроб в клиничната практика — доц. А. Ангёлов . 84
Залепване при операции върху стомашно-чревния тракт с българското цианакрилатно тъканно лепило —проф.. Василев, В. Отчевн В. Аладжов 87
Експериментални проучвания 89
Залепване рани на хранопровод . . 92
Залепвания при стомашни резекции — В. Отчее, проф. Н. Василев и
В. Аладжов ........................... 96
Безшевни чревни анастомози — проф. Н. Василев, В. Отчее и В. Ала¬джов 100
Интестинопликация по Нобел с българското цианакрилатно тъканно
лепило — В. Отчее, проф. Н. Василев и В. Аладжов 107
Приложение на тъканното лепило при операции върху стомаха и чер¬вата — проф. Я- Добрев и В. Маринов : 109
Експериментални проучвания 109
Покриване на дефект на стомашната стена 110
Покриване на дефект на чревната стена . 110
Термино-терминални безшевни анастомози . 110
Операция на Нобел 111
Резултати от залепването в стомашно-чревната хирургия . . .111
Клинично приложение .113
Приложение на българското цианакрилатно тъканно лепило в хирурги-
гията на опорно-двигателния апарат 114
Залепване на мускули — В. Маринов и проф. Я- Добрев 114
Клинично приложение 114
Залепване на апоневрози — В. Маринов и проф. Я- Добрев . . . . 114
Експериментални изследвания . 114
Клинично приложение 114
Залепване на кожни рани —проф. Я■ Добрев и В. Маринов. . . . 115
Експериментални проучвания 117
Клинично приложение . 117
Залепване на кожни рани —доц. А. Ангелов .......... 121
Експериментални проучвания 121
Клинично приложение 122
Залепване на фрактури на костите — проф. Я■ Добрев и В. Маринов 122
Експериментални проучвания 123
Някон резултати от приложението на българското цианакрилатно тъ¬канно лепило в стоматологията — проф. K.. Попов 124
Залепване на кожа при оперативнинамеси в лицево-челюстната об¬лает— доц. Н. Георгиев и Р. Георгиева . 126
Експериментални проучвания ' 126
Морфология на зарастването на залепени рани на паренхимни органи — проф. К■ Попов и доц. А. Ангелов 130
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ТЪКАННО ЛЕПИЛО В ХИРУРГИЯТА
Рецензент: проф. д-р Г. Кръстинов Редактор: Г. Лазаров Нац бълг. I издание; Лит. група III, 3 Изд. № 5895
Художник на корицата: К. Константинов Художник-редактор: Я- Васев Технически редактор: М. Попова Коректор: О. Цанова
Дадена за набор на 28. II. 1975 г. Подписана за печат на 15. V. 1975 г.
Излязла от печат на 20. V. 1975 г.
Формат: 60X90/16 Печатни коли: 9,75 Издателски коли: 8,87 Тираж: 1495 Цена на дребно: 0.85 лева
Държавно издателство «Медицина и физкултура», пл. Славейков 11 —София Държавна печатница «Д. Благоев»—Пловдив


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.
2-БЗ-Приложение-на-българското-тъканно-лепило-в-хирургията
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.