Педагогика. Г. Хрусанов, Д. Дечев, И. Иванов, С. Чернев, М. Андреев

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-5-2019
  •  204

ПРОДАДЕНА

Автор:Хрусанов, Дечо Дечев, Иван Иванов, Стефан Чернев, Марин Андреев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:486
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. Добро
Педагогика - Гавраил Хрусанов, Дечо Дечев, Иван Иванов, Стефан Чернев, Марин Андреев

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩИ ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИКАТА
Глава I
Педагогиката като наука
Възникване и развитие на педагогиката 5
Възпитанието като обществено явление 12
Източници на педагогиката 20
Методология и методи на научно-педагогическо изследване 24
Глава II
Цел и задачи на комунистическото възпитание
Понятие за целта на възпитанието 38
Обществено-историческа обусловеност на възпитателната цел .... 40
Възникване на идеята за възпитаване на всестранно и хармонично раз¬вити личности 43
Цел на комунистическото възпитание . ' 44
Съставки на комунистическото възпитание 46
Задачи на комунистическото възпитание .... 47
Глава III
Възпитание и развитие
Процес на развитието . Ѓ0
Влияние на наследствеността 51
Влияние на средата 53
Роля на възпитанието 60
Отношение между социалното и биологичното в развитието на човека . Самовъзпитание 63
Г л а в а IV
Система на народното образование
Понятие за система на народното образование .......... 67
Принципи за изграждане на образователната система 68
Борбата на българския народ за просвета и образование 70
Система на образование в капиталистическите страни 75
ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Глава I
Възпитателен процес
Социална обусловеност и субективна страна на възпитателния процес . 84
Особености на възпитателния процес 88
Основни етапи на възпитателния процес 93
Принципи на комунистическото възпитание 98
Методи на комунистическото възпитание 105
Г л а в а II
Формиране на диалектико-материалистически мироглед
Същност, значение и формиране на научния мироглед 115
Антирелигиозно възпитание 126
Глава III
Умствено възпитание
Същност и значение на умственото възпитание 131
Развитие на познавателните интереси, сили и възможности на учениците 135 Методи и средства за стимулиране на умственото възпитание .... 138
Глава IV
Колективът като възпитателен фактор
Роля на колектива в процеса на възпитанието 140
Същност на колектива 142
Организационна структура на колектива 147
Взаимоотношения в колектива 151
Основни пътища за формиране на колектива 154
Глава V
Нравствено възпитание
Съдържание на нравственото възпитание 158
Възпитаване на социалистически патриотизъм и пролетарски интерна¬ционализъм 165
Критика на буржоазния национализъм, шовинизъм, космополитизъм и
ционизъм 167
Същност и характерни черти на социалистическия патриотизъм . . . 169
Пролетарски и социалистически интернационализъм 171
Фактори, средства и форми за възпитаване на социалистически патрио¬тизъм и пролетарски интернационализъм 174
Възпитаване на социалистическо отношение към труда 177
Роля на труда в историческото развитие към труда
Същност и задачи 180
Възпитателна роля на труда 183
Система на трудово възпитание 188
Възпитаване на съзнателна . дисциплина 193
Условия и средства за възпитаване на съзнателна дисциплина . . . 196
Основни причини за недисциплинираността на учениците 200
Възпитаване на социалистически хуманизъм 201
Съвременен буржоазен хуманизъм 202
Социалистически хуманизъм 204
Форми и средства за възпитаване на учениците в социалистически хуманизъм . 205
Глава VI
Естетическо възпитание
Същност и значение . . . 211
Процес на естетическо възпитание 217
Условия и средства за естетическо възпитание 222
Глава VII
Физическо възпитание
Цел и задачи на физическото възпитание 231
Принципи на физическото възпитание 231
Форми и методи на физическо възпитание 235
ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Глава I.
Учебен процес
Същност и особености на учебния процес 241
Структура на учебния процес 248
Структура на учебния процес според вида учене 255
Характеристика на усвояването в процеса на обучението 260
Г л а в a 11
Съдържание на образованието и обучението
Същност на проблемата за съдържанието на образованието и обучението 272
Критерии за подбор на образователното съдържание 282
Политехнизация на образованието 283
Държавни документи за общообразователното съдържание — учебен план, учебни програми, учебници и учебни пособия 293
Глава III
Принципи на обучение
Принцип за научност 305
Принцип на съзнателност и активност 306
Принцип за системност и последователност 309
Принцип за нагледност 312
Принцип за трайно усвояване на знанията 317
Принцип на достъпност 320
Принцип за индивидуален подход 322
Глава IV
Методи на обучение
Понятие за учебен метод 321
Класификация на учебните методи 327
Обусловеност на учебните методи 329
Разнообрази^ на учебните методи 332
Методи за усвояване на нови знания 334
Методи за затвърдяване на знанията 349
Методи за проверка и оценка на знанията 354
Глава V
Организационни форми на обучение
Класно^урочна система на обучение 358
Урокът като основна форма на обучение 363
Типизиране на уроците 385
Подготовка на учителя за урока 395
Провеждане на урока 398
Други форми на обучение 40Ü
Глава VI
Програмирано обучение
Същност на програмираното обучение 405
Структура на обучаващата програма 412
Изработване на обучаваща програма 412
Ефективност на програмираното обучение 414
Г лава VII
Проблемността в процеса на обучението
Някои аспекти на противоречивата същност на обучението . 418
Същност на дидактическата проблемност 421
Някои психодидактически особености на познавателната дейност при
проблемното обучение 426
Дидактически ограничения на ученето чрез откриване 430
Типизация на проблемността 432
Проблемността и някои дидактически категории . 433
Глава VIII
Ролята на учителя в социалистическото училище
Личността на учителя -— основен фактор за комунистическото въз¬питание на учениците 436
За творческия характер на учителския труд 438
Учителят като класен ръководител 445
За методиката на педагогическото изследване 453
Теоретико-методологически проблеми на изследването 454
Процедурно-методически проблеми на изследването 461
Глава IX
Възпитателни функции на семейството
Характер и роля на семейството в социалистическото общество . . . 464
Задачи на семейното възпитание 469
Форми на съвместна работа на семейството и училището . . . . . 474

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
1-Педагогика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.