Промишлени топлинни уредби

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  133

Автор:Валери Милчев
Издателство:Техника
Страници:404
Корици:Твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: 10
Промишлени топлинни уредби - Валери Милчев

СЪДЪРЖАНИЕ

Основни означения......... 8
Увод.................................11

ПЪРВА ЧАСТ. ТОПЛООБМЕННИ УРЕДБИ
Първа глава. Уредби за нагряване, охлаждане и кондензация
1.1. Общи сведения..........................15
1.2. Нагряващи вещества-топлоносители и начини на нагряване......17
1.2.1. Нагряване с непосредствени директни топлоносители........17
1.2.2. Нагряване с междинни индиректни топлоносители..........31
1.3. Топлообменни апарати.......................44
1.3.1. Видове топлообменни апарати...................44
1.3.2. Избор на топлообменни апарати..................54
1.3.3. Изчисление на топлообменни апарати................57
1.4. Охлаждащи агенти. Начини на охлаждане и кондензация........71
1.4.1. Охлаждане до обикновени температури...............71
1.4.2. Охлаждане до ниски температури...... 72
1.4.3. Кондензация...........................73

Втора глава. Изпарителни уредби
2.1. Основни сведения и начини на изпарение..............82
2.2. Изменение на свойствата на разтворите при изпарение........86
2.2.1. Основни свойства на разтворите.................86
2.2.2. Температура на кипене на разтвора и температурни депресии .... 92
2.3. Еднокорпусни изпарителни уредби..................99
2.3.1. Принципни схеми и изчисления...........•......99
2.3.2. Топлопренасяне в изпарителните апарати.............. 111
2.4. Многокорпусни изпарителни уредби.................117
2.4.1. Схеми на многокорпусните изпарителни уредби...........117
2.4.2. Изчисление на многокорпусни изпарителни уредби..........126
2.5. Устройство на изпарителните апарати................142

ВТОРА ЧАСТ. МАСООБМЕННИ УРЕДБИ
Трета глава. Основи на масопренасянето
3.1. Общи сведения за масообменните процеси..............155
3.2. Теоретични основи на масопренасянето................157
3.2.1. Основно уравнение на масопренасянето..............157
3.2.2. Материален баланс и движеща сила на масообменния процес .... 158
3.3. Основни закони на масопренасянето.................164
3.3.1. Закон на молекулната дифузия (първи закон на Фик)........164
3.3.2. Диференциално уравнение на молекулната дифузия (втори закон на Фик)165
3.3.3. Закон на масопредаването.....................167
3.3.4. Диференциално уравнение на масопредаването (конвективна дифузия)168
3.3.5. Критериално уравнение на конвективната дифузия..........169
3.3.6. Изразяване на коефициента на масопреминаване чрез коефициентите на масопредаване..........................172
3.4. Масопредаване в системи с твърда фаза............ 173
3.5. Начини за изразяване на концентрацията....... 175
4.1. Общи сведения.............. 177
4.2. Материален баланс и кинетични закономерности ма абсорбциита .... 180
4.3. Схеми на абсорбционни уредби...................182
4.4. Устройство на абсорбционните апарати.......... 185
4.4.1. Повърхностни и тънкослоеви абсорбери..............185
4.4.2. Абсорбери с пълнеж.......................188
4.4.3. Разпръскващи абсорбери....................192
4.4.4. Барботажни (тарелкови) абсорбери.................193
Пета глава. Дестилационни и ректификационни уредби
5.1. Общи сведения..................199
5.2. Теоретични основи на разделянето на бинерните схеми...... 200
5.2.1. Течни смеси с неограничена взаимна разтворимост на компонентите I. 201
5.2.2. Течни смеси с частична взаимна разтворимост на компонентите .... 210
5.2.3. Течни смеси с взаимна неразтворимост на компонентите.......211
5.2.4. Изпарение и кондензация на бинерни смеси............212
5.3. Дестилация на бинерни смеси....................215
5.3.1. Дестилация с еднократно изпарение............... 215
5.3.2. Проста дестилация.......................216
5.3.3. Дестилация с водна пара.................’. . . .218
5.3.4. Молекулна дестилация.......................220
5.3.5. Многократна дестилация......................221
5.4. Непрекъсната ректификация на бинерни смеси.............224
5.4.1. Общи сведения.........................224
5.4.2. Материален баланс........................227
5.4.3. Уравнения на работните линии...................228
5.4.4. Построяване на работните линии в у—х-диаграма и определяне на теоретичния брой на тарелките...................229
5.4.5. Топлинен баланс и енергийни разходи в ректификационна колона. . . 234
5.4.6. Определяне на теоретичния брой тарелки в топлинната h — х, у-диаграма.............................237
5.5. Периодична ректификация на бинерни смеси.............246
5.5.1. Периодична ректификация при 7?=const..............246
5.5.2 Периодична ректификация при -t4=const..............248
5.6. Схеми и устройства на ректификационни уредби за разделяне на бинерни смеси ............ 250
5.6.1. Ректификациони уредби с непрекъснато действие..........250
5.6.2. Ректификационни уредби с периодично действие..........252
5.6.3. Ректификационни уредби с многократно използуване на топлината на вторичните пари......... 253
5.6.4. Екстрактивна и азеотропна ректификация..............255
5.6.5. Устройство на ректификационните апарати.............256
5.7. Разделяне на многокомпонентни системи...............258
5.7.1. Основнй сведения........ 258
5.7.2. Схеми на ректификационни апарати за разделяне на многокомпонентни системи и усъвършенствуването им................264
Шеста глава. Екстракционни уредби
6.1. Общи сведения...........................271
6.2. Екстракция на течности.......................272
6.2.1. Основни положения.......................272
6.2.2. Екстракционни методи и уредби..................276
6.2.3. Устройство на екстрактори за течности...............281
6.3. Екстракция на твърди тела.....................282
7.1. Основни сведения.........................287
7.2. Схеми на адсорбционни уредби и устройство на адсорбери......290
7.2.1. Адсорбция с неподвижен слой адсорбент..............290
7.2.2. Адсорбция с движещ се адсорбент.................293
Осма глава. Сушилни уредби
8.1. Общи сведения и начини на изсушаване...............301
8.2. Основни свойства на сушилните агенти и Н—d-диаграма.......302
8.3. Изобразяване на основните процеси в Н—d-диаграма.........309
8.4. Изчисление на сушилни уредби...................315
8.4.1. Материален баланс на процеса изсушаване.............316
8.4.2. Топлинен баланс на процеса изсушаване.............319
8.4.3. Графични методи на построяване на процеса изсушаване и определяне на разхода на въздух и топлина в Н—d-диаграма..........323
8.5. Варианти на сушилни процеси....................326
8.5.1. Сушилна уредба с рециркулация на част от отработения въздух. . . 326
8.5.2. Сушилна уредба с междинно загряване на въздуха ........328
8.5.3. Сушилна уредба с междинно загряване и рециркулация на въздуха. . 329
8.5.4. Сушилна уредба без въздухообмен ..............330
8.5.5. Сушилна уредба със сушилен агент — димни газове.........331
8.6. Механизъм и кинетика на изсушаването на влажни материали.....334
8.7. Устройство на сушилни уредби...................343
8.7.1. Класификация на основните видове сушилни уредби.........343
8.7.2. Конвективни атмосферни сушилни уредби.............343
8.7.3. Контактни сушилни уредби............ 350
8.7.4. Особени видове сушилни уредби..................355
Девета глава. Кристализационни уредби
9.1. Общи сведения и начини на кристализация.............357
9.2. Устройство на кристализационни апарати..............363
9.2.1. Кристализатори с охлаждане на разтвора..............363
9.2.2. Кристализатори с отделяне на част от разтворителя.........366
Десета глава. Термопомпа и трансформатори на топлина
10.1. Общи сведения..........................369
10.1.1. Използуване на нископотеициална природна топлина........369
10.1.2. Използуване на нископотеициална отпадъчна топлина в промишлеността. Трансформатори на топлина. ................373
10.2. Приложение на термопомпените уредби, •.............381

10.2.1. Термопомпи в изпарителни уредби................381
10.2.2. Термопомпи в ректификационни уредби..............387
10.2.3. Термопомпи в сушилни уредби..................387
10.2.4. Термопомпи в системи за горещо водоснабдяване, отопление и климатизация.............................389
Единадесета глава. Газоснабдителни уредби 11.1. Общи сведения..........................393
11.2. Системи за газоснабдяване.....................395
Литература.................. . 403
***
В учебника са разгледани основните видове промишлени топлинни уредби, в които протичат топло- и масообменни процеси. Материалът е изложен в две части: първа част—.топлообменни уредби за нагряване, охлаждане, кондензация и изпарение, и втора част — масообменни уредби за абсорбция, дестилациия и ректификация, екстракция, адсорбция, изсушаване и кристализация., В отделни глави са изложени основите на теорията на масообменните процеси термопом-пените и газоснабдителните уредби.

Книгата е предназначена за студентите от специалност промишлена топлотехника във ВМЕИ "В. И. Ленин"—София, но може да служи за учебно помагало на студентите от специалност топлоенергетика в същия институт. Освен това учебникът може да се използува от студентите на други ВМЕИ и ВХТИ в страната, както и от техници и инженери, работещи в областта на приложението на промишлените топлинни уредби.

© ВАЛЕРИ АВГУСТОВ МИЛЧЕВ, 1930 С/О JUSAUTOR, SOFIA

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Възможност за разлепяне на страниците.

1-Промишлени-топлинни-уредби
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.