Предпоставки за ранно откриване на болестите

  • 1 0
  • (Rated 10 Stars)
  •  14-5-2019
  •  112

Автор:Ал. Попов
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:230
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Предпоставки за ранно откриване на болестите - Ал. Попов

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

Предговор
Болестен процес и болестна реакци:.
Основни явления и механизми на реактивността
Форми на реактивността ..........
Нервна система и реактивност........
Конституция и отношението й към реактивността. 
Регулация и форми на регулация — Л. Телчар 
Функционален антагонизъм и синергизъм 
Принцип на вегетативно преустройство. .
Компенсация ...............
Адаптация................
Тъканна, клетъчна и субклетъчна регулация
Регулация и преморбидни реакции ......
Книгопис..................
Болестта като форма на съществуване, качествено различна от здравето — А. П о п о в
Имунитет, имунитетни механизми и имунизационни процеси Вълчанов и Р. Поливанов
Имунологична хомеостаза, нейното осъществяване и поддържане
Имунологично разпознаване.................
Обработка на антигенния стимул, клетъчна имунокомпетентност  имуногенеза.
Механизми на имунологичната реактивност.............
Фагоцитоза. Възможности за определянето й като критерий за нивото на общата имунологична защита............
Хуморален имунен отговор.................
Клетъчно-обусловени имунни реакции. Свръхчувствителност забавен тип........................
Имунологична несъвместимост и имунопатология.......
Тъканно-антигенна несъвместимост и възможности за преодоляването й ........................
Имунологична реакция на присадъка срещу приемателя
Автоимунизацията като нормална и патологична проява ....
Възникване и развитие на автоимунни болести (автоимунопатии)Книгопис............................
Алергични процеси и болести — П. Кирчев и Г. Костурков 103
Механизъм на алергичните реакции...............103
Антитяло зависими алергични реакции............103
Анафилактични и атопични реакции............10-5
Цитотоксични и цитолитични алергични реакции......111
Реакции, предизвикани от токсични антиген-антитяло комплекси ..........................113
Свръхчувствителност от забавен тип (СЗТ) ..........114
Аферентно звено на алергичните реакции от забавен тип 114 
Ефекторни механизми на алергичните реакции от забавен тип 117 
Промени в хомеостазата при ранните фази на алергичните болести 119 
Промени в активността на някои ензими при алергични процеси 120
Промени в медиаторите....................122
Имунологични промени .................... 123
Методи за диагностициране на ранните фази на алергичните болести 124 
Болести, предизвикани от антитяло зависими алергични реакции 124 
Болести, съпроводени с алергични реакции от забавен тип 126 
Книгопис............................127
Ранни функционални промени и преходът им в морфологични при алергични и възпалителни болестни процеси — А. Райнов и Б. Божков 130
Ранни морфологични промени при алергичните реакции ...... 131
Роля на антиген—антитяло комплекса............133
Участие на комплемента ................ . 136
Участие на полиморфноядрените левкоцити в клетъчните и тъканните увреждания при алергичните реакции..........138
Ранни морфологични промени при късните алергични реакции 140 
Ранни морфологични промени при възпалителни процеси .... 142
Съдов спазъм........................142
Мобилизация на кръвните защитни средства..........144
Вазодилатация........................145
Структури, върху които вредният агент осъществява своето въздействие.............................147
Фаза на ексудация......................147
Причини за огнищността на възпалението...........150
Книгопис............................159
Генетични основи на болестите — Р. Попивано в, Т. Еврев,В. х. В ъ л ч а н о в и Л. Наков................162
Генетична програма и нейната изменчивост............163
Систематика на болестите в зависимост от действието на факторите на средата и на наследствеността за тяхното възникване......166
Характеристика на монофакторите болести............169
Скаченост на наследствените признаци............169
Автозомно доминантни болести ...............170
Автозомно рецесивни болести.................172
Интермедиерно унаследяване ................172
Полово свързано унаследяване................173
Характеристика на мултификаторните болести..........175
Хромозомни болести ......................183
Диагноза на преморбидните състояния с наследствена етиология 184
Пренатална диагноза.....................185
Диагноза на преморбидните състояния в кърмаческия период и в ранната детска възраст ...... 187
Отсяване (скриниране) на аминоацидуриите.........187
Отсяване на глюкозуриите и на гликогенозите ......189
Отсяване на еритроцитопатиите .............. 190
Откриване на преморбидни състояния и поставяне на диагноза на наследствените болести чрез анализ на родословното дърво .... 191 Определяне на болестния риск при монофакторните болести 191 Определяне на болестния риск при мултифакторните болести 193 Книгопис............................195
Предклинични фази на болестите: А. П о п о в...........195
Период между въздействието на болестотворния агент и клиничното проявяване на болестта ....................197
Систематизация на предклиничните фази на болестите......199
Възможности за откриване на латентните фази на болестите. . . 202
Подход при търсене на летентните фази на болестите.......204
Профилактични и лечебни мерки в предклиничния период на болестите............................210
Книгопис............................211
Принципи и организация на системата за откриване на ранните фази и профилактика на болестите — А. Вълчев............212
Същност и значение на проблема................212
Лица и контингенти население с повишен риск за възникване на болести..............................214
Съвременна организация за ранно откриване на болестите .... 219
Функция и структура на звената на профилактичното отделение 223
Предпоставки за развитието на масовите профилактични прегледи и диспансеризацията ........................226
Книгопис............................229

1-Предпоставки-за-ранно-откриване-на-болестите
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.