Значението на труда за човека

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-5-2019
  •  68

Автор:Велина Топалова
Издателство:БАН
Страници:179
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Значението на труда за човека: Ценностни ориентации, мотивация, удовлетвореност / Велина Топалова

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение в проблематиката..............................................................5
II. Теоретични основи на системата от индикатори и на факторните зависимости на субективната значимост на труда...........21
III Методика за изследване на субективната значимост на труда. Методологични принципи и равнища на обобщаване на емпиричната информация .....26
IV. Трудът в системата от ценности........................................................45
1. Обща характеристика........................................................45
2. Социално-класово и демографско разслояване........................50
3. Професионално, образователно-квалификационно и подоходно разслояване...........79
V. Ценностни аспекти на труда (мотиви за труд)......................................94
VI. Удовлетвореност от труда................................................................122
VII. Субективна значимост на труда........................................................145
Общи изводи и заключение..................................................................163
Резюме на руски език........................................................................171
Резюме на английски език................................................................176

СОДЕРЖАНИЕ
I. Введение в проблематику..................................................................5
II. Теоретические основы системы индикаторов и факторных зависимостей субъективной значимости труда............21
III. Методика исследования субъективной значимости труда. Методологические принципы и уровни обобщения эмпирической информации ... 26
IV. Труд в системе ценностей................................................................45
1. Общая характеристика......................................................45
2. Социально-классовое и демографическое расслоение..................50
3. Профессиональное, образовательно-квалификационное и подоходное расслоение............................................................79
V. Ценностные аспекты труда (мотивы труда)..........................................94
VI. Удовлетворенность трудом..............................................................122
VII. Субъективная значимость труда......................................................145
Общие выводы и заключение................................................................163
Резюме на русском языке..................................................................171
Резюме на английском языке................................................................176

CONTENTS
I. Introduction......................._..................................5
II Theoretical Foundations of the System of Indicators and of the Factor Relationships of Work's Subjective Importance .................. 2i
III. Methods of Studying the Subjective Importance of Work. Methodological Principles and Levels of Generalization of the Empirical Information...... 2q
IV. Work in the System of Values..............................................................45
1. General characteristics..........................................................45
2. Social class and demographic differentiation................................50
3. Occupational, educational and qualification, and income differentiation ....................................... 7g
V. Value Aspects of Work (Work Motivation)................................................9<j
VI. Job Satisfaction..............................................................................122
VII. Subjective Importance of Work..........................................................14g
General Findings and Conclusion..............................................................I63
Summary in Russian............................................................................17l
Summary in English............................................................................17Ç

***
В монографията се анализират основните Измерения на субективната значимост на труда, като се подчертава обективната им детерминйраност. Комплексно се разглежда ценностното отношение към труда — неговата същност, формиране, функции. Описва се методиката на емпиричното социологическо изследване на проблема. Анализират се и се обобщават резултатите от пет конкретни проучвания, който обхващат различни групи от населението. В светлината на важната задача за интелектуализацията на труда у нас като условие за ускорено социално-икономическо развитие са интересни разработките на мотивацията и удволетвореността от труда на младото поколение. Предназначена е за научни работници, специалисти, преподаватели и студенти от областта на социологията, философията, етиката, психологията и за дейци на практиката в сферата на труда

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

1-Значението-на-труда-за-човека

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.