Застраховане. Христо Драганов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  72

Автор:Христо Драганов
Издателство:ФорКом
Страници:320
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Застраховане: Организация и управление - Христо Драганов

ВЪВЕДЕНИЕ
Теорията и практиката на застраховането са така широко и интензивно развити, че едва ли може да бъде разгледано и овладяно всичко. Това е и причината за желанието на авторите чрез основните въпроси на теорията и практиката на застрахователното дело да дадат основа за разширяване кръгозора на работещите в застраховането. Така без особени затруднения те ще могат да решават правните, математическите и социалните проблеми в застраховането, пряко свързани с тяхната работа.

Безспорно, както всички други науки, така и застрахователната не може да бъде изучавана независимо от другите социални науки.

Но истинското научно познание може да бъде постигнато само от специалист, който има солидна подготовка в определен клон от научната област, за да достигне дълбините и на най-трудните и сложни проблеми. Ето защо всеки застраховател икономист трябва да притежава основни познания по всички икономически научни дисциплини, както застрахователят юрист трябва да познава правните дисциплини, а застрахователят математик - математическите научни дисциплини.

Но юристът и математикът не могат да бъдат специалисти в областта на застраховането. За да работят в тази област, те трябва да познават същността на застраховането.

Застрахователната наука трябва да бъде на високо равнище, защото на сегашния етап от икономическото ни развитие са необходими кадри, които да посрещат, поддържат и насърчават развитието на застраховането.

Застрахователната наука е обществена наука, в която са концентрирани знанията на човека за обществено-застрахователните отношения.

Хората произвеждат само когато се обединяват, като встъпват помежду си в необходими, независими от тяхната воля отношения. Застрахователните отношения са една от формите на това обединяване. Теорията на застраховането изучава именно тази форма на обединяване между хората в нейното пораждане, развитие и изчезване. Значителният ръст на застрахователните отношения в цял свят напълно оправдава интереса, който представители на частни науки проявяват към застраховането, за да го изследват от своя гледна точка и с оглед на своите интереси.

Като изучава определен вид отношения - застрахователните отношения, теорията на застраховането се стреми да установи законите, съгласно които застрахователните резерви и фондове се образуват, развиват и разпределят в човешкото общество на различни степени от неговото развитие.
Образуването, организирането, управлението и разпределението на застрахователните резерви и фондове са своегт рода „производство“ на застрахователната услуга, „производство“ на застрахователна защита.

Чрез застрахователната наука се изгражда и „застрахователната идея“ като отражение на действителността, като особена етична идея на взаимопомощ, обобщена от някои свойства, присъщи на застрахователните отношения.

Следователно обект на застрахователната наука е и развитието на застрахователната идея, т.е. развитието на идеите и теориите за застраховането.

Но не само теоретичните основи на застраховането са необходими за оформянето на специалиста застраховател. Теорията на застраховането изучава съдържанието и значението на застрахователните отношения. Тя трябва да разработва своите въпроси в неразривна връзка с практическата творческа работа. Застрахователната наука трябва да проникне в самата същност на развитието на застраховането, „да не пълзи по повърхността“, а да вижда в зародиш тези явления. Следователно наложително е да се изучи дейността, чрез която тези отношения се осъществяват, както и въздействието на държавата върху укрепването и развитието им.

По такъв начин разработената от науката теория за дейността на застрахователното дружество ще даде възможност на служителите в него да получат една представа за всички действия, които трябва д извършат, и за методите, чрез прилагането на които ще могат да се решават задачите за разширяване на застрахователните услуги.

Застрахователните отношения могат да бъдат разделени на два вида - имуществено и лично застраховане. Освен това съществува отделна област - тази на социалното осигуряване. Това предполага най-общи познания и за специфичните особености на основните видове и подвидове застраховки.

Предлаганият учебник запознава читателят с основните теоритически, организационни и застрахователно-технически проблеми на застраховането. С него обучаващият се се запознава със застраховането като икономическа категория и вид дейност. Стремежът на автора е да възбуди интерес към тази все още непозната за голяма част от обществото материя.

Учебникът е разработен на базата на учебната програма за техникумите. Той може да бъде и ценно помагало за работещите в застрахователната практика.

Авторът 

форКом ♦ Христо Драганов <► Застраховане

***
Настоящото издание на учебника е допълнено с много нови теоретични постановки, както и с промените, които настъпиха и ще настъпват е нашата и европейската застрахователна практика. Авторът се надява, че учебникът ще даде възможност на обучаващите се да придобият знания по основните теоретически, организационни v застрахователно-технически проблеми на застраховането. Стремежът е да се възбуди интерес към тази все още непозната за голяма част от обществото материя.

Учебникът е разработен на базата на учебната програма за техникумите.

1-Застраховане

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.