Икономика на България. Том 3: Ефективност на народното стопанство на Народна република България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  61

Автор:П. Шапкарев, Д. Кинов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:699
Корици:Твърди
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 180/250/50 Състояние: Мн. Добро
Икономика на България в шест тома. Том 3: Ефективност на народното стопанство на Народна република България 

П. Шапкарев, Д. Кинов

ПРЕДГОВОР
от проф. Петър Шапкарев

Третият том от «Икономика на България» лава резултатите от . обширното проучване на ефективността на народното стопанство на Народна република България. За разлика от всички досегашни изследвания в нашата страна в тази област, обект на изследване са не само народното стопанство като цяло, но и основните народностопански отрасли поотделно. По такъв начин е направен опит да бъде дадена цялостна характеристика на икономическата ефективност на общественото производство и особеностите при нейното проявление в различните сектори на народното стопанство през отделните етапи на развитие по пътя на построяването на развито социалистическо общество в страната. С оглед на това големият авторски колектив от изтъкнати специалисти в логическа последователност разглеждат равнището и динамиката на ефективността общо за народното стопанство и по отрасли, като при това изследване винаги се е държало сметка за особеностите на производството в съответния отрасъл.

Изложението е разделено на седем дяла, посветени последователно на народностопанската ефективност на общественото производство, на ефективността на производството в отраслите: промишленост, селско стопанство, строителство, транспорт, вътрешна и външна търговия и — накрая — на жизненото равнище на българския народ при социализма.

Първият дял, разработен от проф. Петър Шапкарев, е посветен на общите методологически въпроси на икономическата ефективност на общественото производство и очертаване на общата характеристика на народностопанската ефективност на общественото производство в Народна република България. Изложението е разделено на три глави.

В първа глава се разглеждат някои общи теоретически и методологически въпроси, които възникват при определяне на същността, критерия за оценка и показателите за измерване на народностопанската икономическа ефективност на общественото производство. Без да се навлиза в подробни дискусии, в тази глава е обосновано схващането на автора по тези въпроси, което по-нататък се поставя в основата на конкретното изследване на ефективността.

Във втора глава се прави обща оценка на народностопанската икономическа ефективност на общественото производство в HP България. За тази цел се изследва система от показатели, разпределени в две групи: основни показатели и частни показатели. Въз основа на изследването на тази система се получават общи изводи за равнището, динамиката и тенденциите в развитието на народностопанската ефективност.

В третата глава се изследват основните фактори на народностопанската икономическа ефективност. Проследява се накратко развитието на икономиката на страната, което се разглежда като фон, върху който се формира и развива ефективността в народното стопанство. Изследват се темповете и пропорциите на икономическия растеж и производителните сили, развитието и усъвършенствуването на производствените отношения и др. Дава се и бегла характеристика на няколко други фактора, които имат по-общо макроикономическо значение и се свързват главно с внедряване на техническия прогрес, организацията на производството и управлението на народното

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Икономика на България. Том 3:

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.