Еволюция на цветните растения и флорогенезис. Том 2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2019
  •  69

Автор:Колектив
Издателство:БАН
Страници:159
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Еволюция на цветните растения и флорогенезис. Том 2: Сложноцветни, кръстоцветни, житни растения и острицови

Съдържание
Предговор
Богдан А. Кузманов — Еволюционни тенденции в българските сложноцветни
растения 7
Минчо Е. Анчев — Род Alyssuni L. в българската флора 85
Димитър Р. Пеев, Стефан И. Кожухаров — Изменчивост, корелации и факторен анализ при съцветия от три едногодишни вида от род Bromus L. в България 119
Милка П. Стоева, Евгения Д. Попова, Красимира Г. Узунова — Популационна изменчивост на комплекса Сагех sempervirens и на С. kitaibeliana Degen в България 140

***
Contents
Bogdan A. Kuzmanov — Evolutionary trends of Bulgarian Compositae (Summary) 80
Mineo E. Ančev — Genus Alyssum L. in Bulgarian flora (Summary) 115
Dimitär R. Peev, Stefan I. Kožuharov — Variability, correlations and fac¬tor analysis of recemes of three annual species of genus Bromus L. in Bulgaria (Summary) 139
Milka P. Stoeva, EvgenijaD. Popova, К rasimira G. llzunova — Po¬pulation variability of Carex sempervirens complex and C. Kitaibeliana Degen in Bulgaria (Summary) 158
Богдан А. Кузманов, Минчо Е. Личев, Димитър Р. Пеев, Стефан И. Кожухаров,
Милка IT. Стоева, Евгения Д. Попова, Красимира Г. Узунова
Еволюция на цветните растения и флорогенезис. 2. Сложноцветни, Кръстоцветни, Житни растения и Острицови
Редактор М. Герчева Художествен редактор Е. Станку лов Технически редактор Д. Радоева Коректор Д. Спасова Художник на фиг. 8 — Д. Влаев
Издателски индекс 12437 ISBN 954—430—039—2 Дадена за набор декември 1990 г.
Подписана за печат август 1991 г. Излязла от печат септември 1991 г. Формат 70x100/16
Тираж 400 Печатни коли 13 Издателски коли 16,49
Печатница на Издателството на БАН 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6 Поръчка № 394

***
Сборникът съдържа резултатите от изследването на изменчивостта и еволюционните механизми на четири групи висши растения от българската флора — Сложноцветни, Житни (род Овсига), Кръстоцветни (род Иглозръх) и Острицови (род Осгрица). При Сложноцветните са проучени основните механизми на изменчивост, ролята на полиштоидията и особености на генетичната система. От род Овсига са изследвани границите на изменчивост на три вида и е установена възможността за произход ог общ анцесгрален тип при запазена широка екологична пластичност. Таксономично са ревизирани български видове от род Игловръх. Установени са еволюционните тенденции и особености на изменчивост на трихомите в този род. От род Острица са проучени няколко вида от българската флора и е установен характерът на между- и вътрепопулациояната изменчивост, въз основа на което са направени и съответни таксономични изводи.

Сборникът представлява интерес за биолози, генетици, агрономи, любители на българската флора с интереси към нейния генетичен фонд и еволюционни закономерности.

Редактори: ст. н. с. I ст. д-р б. н. Стефан И. Кожухаров ст. н. с. I ст. д-р б. н. Богдан А. Кузманов

1-Еволюция-на-цветните-растения-и-флорогенезис-Том-2
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.