Единни методически материали за изграждане на автоматизирани системи за управление

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-5-2019
  •  139

Автор:Колектив
Издателство:Комитет за наука, технически прогрс и висше образование
Страници:119
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Единни методически материали за изграждане на автоматизирани системи за управление
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа
Състав, съдържание, ред на изпълнение и оформяне на работите по изграждането на автоматизирани системи за управление..................... 5

1. Въведение, същност и определение на автоматизираните системи за управление. . 5
2. Организация на работата при изграждане на АСУ............... 10
2.1. Общи положения............. 10
2.2. Задължения на организацията, изграждаща АСУ ........... 12
2.3 Задължения на проектантския колектив ................ 12
2.4. Ред за съгласуване и утвърждаване на проектантската документация. . 13
3. Предпроектно проучване .......................... 14
3.1. Организация на проучването .................... 14
3.2. Основни задачи на предпроектното проучване ............ 16
3.3. Изготвяне на техническо задание за изграждане на АСУ ........ 17
4. Разработване на проектите за АСУ ..................... 18
4.1. Организация и последователност при разработване на проектите за АСУ 18
4.2. Състав на документите на техническия проект ..... 19
4.3. Състав на документите на работния проект.............. 24
5. Внедряване на АСУ.............................. 27
5.1. Общи положения ........................... 27
5.2. Последователност на внедряването на отделни задачи и подсистеми. . 28
5.3. Приемане на АСУ за промишлена експлоатация........... 30
6. Анализ на функционирането на АСУ .................... 34
6.1. Общи положения ........................ . 34
6.2. Организация на работата ...................... 34
6.3. Съдържание на анализа....................... 35
7. Символи .................................. 36
7.1. Предназначение. Област на приложение ............... 36
7.2. Групиране, вид и значение на символите............... 37
7.3. Размери на символите ....................... 42
7.4. Основни правила за използуване на символите........... 45
7.5. Основни препоръки при изработване на схемите .........•. . 46

Част втора
Методически материали по изграждането на автоматизирани системи за управление
8. Методика за извършване на работите в предпроектен етап.......... 48
8.1. Анализ на организационната структура ............... 48
8.2. Анализ на функционалната структура ................ 48
8.3. Анализ на потоците и структурата на информацията......... 50
8.4. Анализ на материалните потоци ................... 58
8.5. Анализ на методите за реализация на фазите на управление...... 59
8.6. Разработване на препоръки за подобряване на управлението...... 61
8.7. Избор на обекти за автоматизация ................. 62
8.8. Избор на технически средства за АСУ................ 64
8.9. Мероприятия по подготовката на предприятието за внедряване на АСУ. 65
8.10. Функционална структура на АСУ ................. 65
8.11. Предпроектно проучване на подсистема ............... 66
9. Методика за извършване на работи при разработването на техническия проект. 75. 
9.1. Разработване на организационната структура ............. 75
9.2. Разработване на функционалната структура ............. 76
9.3. Информационно обвързване на задачите и подсистемите ....... 78
9.4. Постановки на задачите ........................ 82
9.5. Подготовка на обекта за внедряване...........82
9.6. Основни принципи на организация на фонда на нормативно-справочна информация и разработки на номенклатурите ............. 84
9.7. Разработване на система от номенклатури .............. 85
9.8. Разработване на техническото осигуряване на АСУ.......... 86
9.9. Избор на комплекса от техническо осигуряване............ 86
9..10. Организационно-технически изисквания към новите устройства .... 89
9.11. Технически задания за проектиране на строителната част на проекта и монтажа на ТО ........................... 90
10. Методика за изпълнение на работите — работен проект........... 90
10.1. Форми за нормативно-сцравочна информация, инструкции за попълва нето им и за внасяне на изменения.................. 90
10.2. Обща проектна документация ................... 91
10.3. Експлоатационна документация .......... 95
10.4. Длъжностни инструкции за персонала................. 96
10.5. Характеристика на техническото осигуряване ............ 98
10.6. Задание за програмиране ..................... 99
10.7. Програмна документация ...................... 100
11. Програма за приемно-предавателните изпитания на АСУ........... 102
11.1. Организация на приемно-предавателните изпитания.......... 102
11.2. Обхват и цели на приемно-предавателните изпитания......... 103
12. Създаване на АСУ на основа на типови елементи.............. 103
12.1. Увод................................ 104
12.2. Общи принципи за изграждане на типови елементи.......... 105
12.3. Единна документация за прилагане на типовите елементи при разработването на АСУ .......................... 108
12.4. Разработване на техническото задание ............... 110
12.5. Последователност на работите в стадия на ТЗ при подбора на ТЕ за използуването им в проектите за АСУ ................. 110
12.6. Разработване на технически проект ................. 110
12.7. Разработване на работния проект.................. 113
12.8. Внедряване на АСУ ........................ 116
13. Подсистеми на АСУ — обща постановка .................. 117
14. Подсистема 1. "Техническа подготовка на производството".......... 119
14.1. Цел на подсистемата ....................... 119
14.2. Функционална структура на подсистемата.............. 119
14.3. Примерен списък на входните документи на подсистемите...... 122
14.4. Примерен списък на изходните документи на подсистемата...... 122
15. Подсистема 2. "Технико-икономическо планиране" .............. 123
15.1. Цел на подсистемата ....................... 123
15.2. Функционална структура на подсистемата .............. 123
15.3. Примерен списък на задачите за оптимизация на нива "ДСО" и "Клон" 126
15.4. Примерен списък на входните документи ........... 129
15.5. Примерен списък на изходните документи ............. 130
15.6. Примерен списък на данните, необходими за изграждане на информационните масиви от подсистемата или участвуващи в общата база от данни. 133
16. Подсистема 3. "Оперативно управление на основното производство" (ОУОП). . 134
16.1. Цел на подсистемата ........................ 134
16.2. Анализ на функционалната структура ................ 134
16.3. Функционална структура на подсистемата.............. 138
16.4. Примерен списък на входните документи в подсистемата....... 146
16.5. Примерен списък на изходните документи от подсистемата...... 147
16.6. Примерен списък на данните, необходими за изграждане на информационните масиви в подсистемата или участвуващи в общата база от данни. . 148
17. Подсистема 4. "Управление на материално-техническото снабдяване"..... 149
17.1 Цел на подсистемата........................ 149
17.2. Функционална структура....................... 149
17.3. Примерен списък на входните документи в подсистемата....... 150
17.4. Примерен списък на данни в информационните масиви, необходими за подсистемата ........................... 151
17.5. Примерен списък на изходните документи на подсистемата....... 151
18 Подсистема 5. "Оперативно управление на труда и работната заплата"..... 152
18.1. Цел на подсистемата ...... 152
18.2. Функционална структура на подсистемата .............. 152
18.3. Примерен списък на входните документи в подсистемата....... 154
18.4. Примерен списък на изходните документи на подсистемата ..... 155
18.5. Примерен списък на данните в информационните масиви, необходими за подсистемата ............................ 155
19. Подсистема 6. "Управление на пласмента и реализацията на продукцията" ... 156
19.1. Цел на подсистемата ....................... 156
19.2. Функционална структура ..................... 156
19.3. Примерен списък на изходните документи в подсистемата...... 157
19.4. Примерен списък на входните документи в подсистемата....... 158

20. Подсистема 7. "Управление на финансово-счетоводната дейност"....... 158
20.1. Цел на подсистемата ....... 158
20.2. Функционална структура на подсистемата ............. 158
20.3. Примерен списък на входните документи в подсистемата....... 160
20.4. Примерен списък на изходните документи на подсистемата...... 161
20.5. Примерен списък на данните в информационните масиви, необходими за подсистемата ........................... 162
21. Внедряване на отделни задачи, подсистема и цялостна АСУ.......... 162
21.1 Съставяне на мрежов график през етапа "Внедряване" на отделни задачи и подсистеми и АСУ ........................ 162
21.2. Съставяне на подробен план-график на базата на утвърдения мрежов график 162

Приложения
Приложение 1
Форма 1. Акт за утвърждаване на техническия проект............ 167
Форма 2. Отчет за обследване на предприятието.............. 168
Форма 3. Кратка характеристика на предприятието ............ 168
Форма 4. Списък на предварително избраните технически средства .... 169

Приложение 2
Форма 1. Списък на оборудването на АСУ................ 169
Форма 2. Примерна схема на връзките между устройствата на техническото осигуряване на АСУ............(между стр. 170 и 171)
Форма 3. Спецификация по поръчка ................... 170
Форма 4. Сборен списък на спецификациите за поръчка.......... 170
Форма 5. Списък на първичните и междинните документи......... 171
Форма 6. Действие на персонала .................... 171
Форма 7. Стандартни процедури .................. . . 171

Приложение 3
Форма 1. Протокол за предаване .................... 171
Форма 2. Протокол за приемане на задачи................ 172
Форма 3. Протокол за приемане на системата .............. 174

Приложение 4
Форма 1. Картон за изпълнението на функция .............. 175
Форма 2. Перфокарта — ръчна за отчет на документи .......... 176
Форма 3. Номенклатура ........................ 176
Форма 4. Анкетен лист ......................... 177
Форма 5. Перфокарта — ръчна с наименование на показателите...... 178
Форма 6. фрагмент .......................... 179
Форма 7. Таблица за информационните връзки .............. 180
Форма 8. Списък на задачите ...................... 180
Форма 9. Характеристика на материалните потоци ............ 180
Форма 10. Списък на обектите...................... 181
Форма 11. Основни изисквания към задачите............... 181
Форма 12. Характеристика на произвежданата продукция ......... 181
Форма 13. Характеристика на продукцията ................ 182
Форма 14. Инвентаризация ....................... 182
Форма 15. Функционална структура ................... 183
Форма 16. Характеристика на оборудването................ 184
форма 17. Характеристика на произведената продукция.......... 184
Форма 18. Характеристика на технологията................ 185
Форма 19. Характеристика на нивото на коопериране (външно и вътрешно). 185
Форма 20. Разчет ............................ 185
Форма 21. Време и разходи .................. 186
Форма 22. Разчет за коефициента............... 186
Форма 23. Характеристика на незавършеното производство........ 187
Форма 24. Общо време на престоя.................... 187
Форма 25. Наблюдателен лист ..................... 187
Форма 26. Групиране на престоите ................... 188
Форма 27. Причини за нарушаване на графика............... 188
Форма 28. Структура на вътрешносменните престои............ 188
Форма 29. График за фактическото разпределение.......... 189
Форма 30. Анализ на структурата на управление.............. 190
Форма 31. Карта за самоснимка на работния ден на ИТР......... 191
Форма 32. Характеристика на методите на управление........... 191
Форма 33. Характеристика на отчетните оперативни точки......... 192
Форма 34. Състояние на календарно-плановите нормативи......... 193
Форма 35. Списък на анализираните документи......... 193
Форма 36. Схема-матрица ....................... 194
Форма 37. Схема за потока на информацията.......... 194
Форма 38. Трудоемкост при създаването ................. 195
Форма 39. Справка за наличните в предприятието технически средства. . . 195
Форма 40. Ръст на обема ........................ 195

Приложение 5
Форма 1. Списък на основните характеристики на задачите......... 196
Форма 2. Табулограма 1 — Дублиращи се шифри............. 196
Форма 3. Табулограма 2 — Информационни връзки............ 196
Форма 4. Табулограма 3 — Съпоставяне на номенклатурите ....... 197
Форма 5. Задание за корекции...................... 197
Форма 6. Акт за внедряване ....................... 197

Приложение 6
Форма 1. Формуляр за табулограма...........(между стр. 198 и 199)
Форма 2. Формуляр за макет на перфокарти............... 198
Форма 3. Макет на перфокарта (перфолента) ............... 199
Форма 4. Формуляр за макети на записи на информационни масиви .... 200
Форма 5. Разпределение на табулограмите по фаза — пример....... 201
Форма 6. Формуляр за блок-схеми ................... 202
Форма 7. Описание на обработките .................. 203

Приложение 7
Форма 1. Програма за приемно-предавателните изпитания на АСУ..... 203
Приложение 8
Форма 1. Обша база от данни.................. 207

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Незначително позахабени корици.

1-БЗ-Единни-методически-материали-за-изграждане-на-автоматизирани-системи-за-управление
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.