Дивите плодове - храна и лечебно средство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-5-2019
  •  110

ПРОДАДЕНА

Автор:Борис Мичев, Алипи Найденов, Соня Чортанова, Тодор Малинов
Издателство:Земиздат
Страници:336
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Дивите плодове, храна и лечебно средство - Борис Мичев, Алипи Найденов, Соня Чортанова, Тодор Малинов

В книгата се разглеждат повече от 60 вида горски плодове, които се срещат естествено в нашата природа и представляват интерес като хранителни и лечебни източници. Дават се указания за добиване и съхраняването на плодовете, данни за състава използуването им като храна от научната и народна медицина. Поместват се голям брой рецепти, изпитани в нашата практика и чужбина, за приготвяне на най-разнообразни ястия, сладкиши, напитки и др.
Описва се преработката на тези плодове в сокове, таминни концентрати и безалкохолни напитки. Предлагат се рецептури за добиване на ценни витаминозни питиета.

Книгата е предназначена за най-широк кръг читатели.

Предговор 3
А. Обща част 5
Разпространение на горскоплодните видове (Мичев) 5
Дивите плодове — източник на храна и лекарства (Малинов—Найденов) 8
Използуване на дивите плодове (Мичев—Найденов) 20
Домашно приготвяне на хранителни продукти от диви плодове (Найденов) 24
Приготвяне на плодови сокове 25
Приготвяне на плодови сиропи 28
Приготвяне на сиропи без стерилизация 28
Приготвяне на сиропи със стерилизация 29
Приготвяне на сиропи чрез варене 30
Приготвяне на компоти 31
Приготвяне на конфитюри 32
Приготвяне на плодови желета 32
Приготвяне на плодови сладка- 33
Приготвяне на мармелади 34
Приготвяне на плодови ликьори  35
Приготвяне на кандирани (озахарени) плодове 36
Приготвяне на сушени плодове 36
Приготвяне на замразени плодове 38
Приготвяне на плодови туршии 39
Домашно приготвяне на лечебни средства от диви плодове (Малинов) 40 
Общи указания за използуване на плодовите сокове като храна и ле¬чебно средство (Малинов—Найденов) 41
Б. Специална част 44
Конски кестен — Aesculus hippocastanum L 44
Бадем — Amygdalus communis L. . . 48
Кисел трън — Berberis vulgaris L 58
Обикновен кестен — Castanea vesra Gärtn 62
Когіривка — Celtis australis L. 70
Обикновен дрян —Cornus mas L 73
Кучи дрян — Cornus sanguinea L 82
Леска — Corylus sp 84
Глог —Crataegus sp 90
Дюля — Cydonia vulgaris Pers 97
Миризлива върба — Elaeagnus angustifolia L. 105
Бук — Fagus sp 110
Смокиня — Ficus carica L. 116
Обикновен орех —• Juglans regia L 124
Обикновена хвойна — Juniperus communis L 143
Златен дъжд — Laburnum vulgare Qrisb 150
Птиче грозде — Ligustrum vulgare L 153
Киселица — Malus silvestris L 156
Мушмула — Mespilus germanika L. 166
Черница — Morus sp 170
Дива череша —- Prunus avium L 177
Джанка — Prunus divaricata L 185
Вишня — Prunus cerasus L 193
Махалебка — Prunus mahaleb L 203
Трънка — Prunus spinosa L 205
Дива круша — Pyrus communis L 211
Дъб — Quercus sp 219
Зърнастец — Rhamnus sp 226
Френско грозде •— Ribes, sp 230
Шипка — Rosa canina L 243
Къпина — Rubus caesius L 254
Малина — Rubus daeus L 262
Бъз — Sambucus sp. 272
Мукина — Sorbus aria Crantz 279
Офика — Sorbus aucuparia L 286
Скоруша — Sorbus domestica L 294
Брекина — Sorbus torminalis Cr 300
Клокочка — Staphyllea pinnata L 305
Черна калина — Viburnum lantana L 307
Червена калина — Viburnum opulus L. 310
Черна боровинка —Vaccinium myrtillus L 313
Червена боровинка —Vaccinium vitis idaea L 323
Хинап — Ziryphus vulgaris Lam 328
Приложение 1. Рецептура за домашно приготвяне на лечебни и плодови сокове и др 333

Забележка:
При всички описани видове материалът е разработен, както следва:
Разпространение, Описание, Беритба — Мичев
Химичен състав — Найденов
Хранителен продукт — Найденов, Малинов
Лекарствен източник — Малинов
Кулинарно използуване — Чортанова
ДИВИТЕ ПЛОДОВЕ — ХРАНА И ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО
ІБ о р и с М и ч е b¡, Алипи Найденов, Соня Чортанова, Тодор Малинов Рецензент Михаил Ми х а й л о в, д-р Евгени Малчев
Редактор Павел Кръстев Художествен редактор Кремен Бенев Корица Веселии Павлов Технически редактор Донка Бинева Коректор Маргарита С ъ б е • а
Тираж 20 000+100; формат 59x84/16; печатни коли 21 + 1,50; издателски коли 17,40+1,24; дадена за печат на 30. V. 1973 г.; подписана за печат на 30. VIII. 1973 r.; излязла от печат на 30. IX. 1973 г.; ЛГ III—1; Т № 1669.
Поръчка на издателството № 82/73. Цена 1,41 лв.
Държавна печатница «Д имитър Благоев» — Пловдив (пор. № 555)

ст-Дивите-плодове-храна-и-лечебно-средство
Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.