Технологична екипировка

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-5-2019
  •  200

Автор:Александър Недялков, Петър Събчев, Димитър Маров
Издателство:Техника
Страници:368
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Технологична екипировка - Александър Недялков, Петър Събчев, Димитър Маров

В учебника са разгледани приспособленията и спомагателните инструменти, които се използуват при изработването, сглобяването и контрола на детайлите. Дават се и основни сведения за най-широко използуваните в машиностроенето щанци. 

Учебникът е съставен по учебната програма за дисциплината технологична екипировка, изучавана от студентите във ВТУЗ. 

Може да бъде използуван и от конструктори и технолози, които се занимават с проектиране и експлоатация на технологична екипировка.

Материалът е разработен от авторите, както следва: гл. III V, VI, VIII, IX, X и XI — от доц. к. т. н. инж. Ал. Недялков гл. II и VII — от проф. инж. П. Събчев; гл. I и IV — доц. к. т. н. инж. Д. Маров.
© Александър Стоянов Недялков, Петър Маринов Събчев, Димитър Димитров Маров, 1987
® Jusautor, Sofia

***
...сглобяване могат да бъдат постоянни и пренастройващи се. Постоянните се използуват главно при конвенционалния тип металорежещи машини за установяване на една заготовка или на една група заготовки. Пренастройващите се приспособления могат да се пренастройват, благодарение на което в тях се установяват различни заготовки или различни групи заготовки. Те намират много широко приложение при металорежещите машини с програмно управление.

По степента на специализация приспособленията, които се използуват в машиностроенето, се делят на универсални, специализирани и специални.

Универсални са приспособленията, предназначени за установяване на различни по конструктивно-технологични признаци заготовки (детайли, инструменти), обединени според характера на обработването (сглобяването, контрола). По-голямата част от тези приспособления са стандартизирани, произвеждат се в специализирани заводи и се доставят готови на машиностроителните предприятия. Има обаче и такива, които не са стандартизирани. Те се използуват за установяване на различни по размери заготовки от един и същи тип и се проектират и изработват от заводите потребители. Универсалните приспособления намират приложение в единичното и дребносерийното производство. В първия тип производств« се срещат главно постоянни, а във втория — пренастройващи се приспособления.

Специализирани са приспособленията за установяване на съвкупност от близки по конструктивно-технологични признаци заготовки (детайли, инструменти), обединени според базовите им повърхнини и характера на обработването (сглобяването, контрола). Те са пренастройващи се и се използуват в дребно- и сред-носерийното производство. Изработват се предимно от заводите потребители.

Специални са приспособленията, в които се установява една определена заготовка (инструмент) или група заготовки с цел да се изпълни дадена операция или група операции за механично обработване, сглобяване или контрол. Прилагат се в условията на едросерийното и масовото производство. Тези приспособления са бързодействуващи и осигуряват висока точност, но са скъпи и срокът на производството им е твърде дълъг, тъй като имат сложна конструкция и се изработват в условията на единичното производство от самите заводи потребители. Специалните приспособления са постоянни, т. е. непренастройващи се.

По степен на механизация и автоматизация приспособленията са ръчни, механизирани, полуавтоматични и автоматични.

Ръчни са приспособленията, при които установяването на заготовката, нейното освобождаване и всички останали действия (завъртане или преместване на заготовката при позиционною обработване, почистване на стружките при приспособленията за механично обработване и пр.) се извършват ръчно от работника. При механизираните приспособления посредством управлявани от работника задвижващи устройства се осъществява закрепването и освобождаването на заготовката, а всички останали действия се извършват ръчно. При полуавтоматичните приспособления само част от посочените действия са автоматични, а останалите са ръчни или механизирани, докато при автоматичните приспособления всички действия се извършват автоматично.

Шаяци се наричат инструментите за обработване чрез пластична деформация, предимно на листов материал. Обработването се извършва най-често в студено състояние.

Щанците могат да се класифицират по няколко основни признака — предназначение, област на приложение, начин на действие, степен на специализация и др. В зависимост от предназначението си щанците биват за рязане, за огъване, за дълбоко изтегляне и за формоване. Според областта на приложение танците подобно на приспособленията се делят на постоянни и пренастройващи се. В зависимост от начина на действие те са с просто, с последователно и със съвместно действие. С първия тип щанци се извършва една щанцовъчна операция, а с втория и третия тип — две или повече такива операции — последователно при втория и едновременно при третия тип. Според степента на специализация щанците се делят на универсални и специални, които по конструктивни особености, експлоатационни показатели и област на приложение са подобни на универсалните и специалните приспособления.
жжжжжжжжж
В резултат на използуването на технологична екипировка се повишава точността на обработването и се увеличава производителността на труда ; разширяват се също технологичните възможности на металорежещите машини, както и възможностите за тяхната механизация и автоматизация ; облекчава се трудът на работника и се създават условия за многомашинно обслужване; повишава се безопасността при работа и пр. Освен изброените предимства от прилагането на технологична екипировка налице са и някои недостатъци — удължава се времето за технологична подготовка на производството, необходими са висококвалифицирани работници за настройване и поддържане на технологичната екипировка, допълнително оборудване на цеха за задвижване на някои от елементите на технологичната екипировка и др.

Общите изисквания, които се предявяват по отношение на елементите на технологичната екипировка, са следните: да имат достатъчна стабилност, за да се осигури предписаната точност; да бъдат удобни за поставяне и сваляне от машината и за обслужване и ремонт, да са съобразени с изискванията на техниката на безопасността и да имат възможно най-проста и технологична конструкция, за да се изработват при минимален разход на средства, време и труд.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

1-Технологична-екипировка
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.