Наръчник по изчислителни методи за инженери

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  157

Автор:Тери Шоуп
Издателство:Техника
Страници:342
Корици:Твърди
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Наръчник по изчислителни методи за инженери - Тери Шоуп

Книгата е посветена на използуването на числените методи за целите на инженерното проектиране. Съвременното състояние и тенденции на развитие на изчислителната техника водят до все по-тясна връзка между методите на числения анализ и програмирането на ЦЕИМ. Използуваният при превода термин "изчислителни методи" изразява най-точно и кратко тази връзка. При някои затруднения от терминологичен характер е спазвано следното правило: ако буквалният превод не съответствува на възприетия термин в българската литература, се използува бьлгаргкият термин; ако в българската литература няма съответен термин, терминът се превежда буквално, като обикновено се загражда в кавички; и в двата случая английският термин се дава под линия.Литературните източници, цитирани от автора, които са преведени на руски език, са означени със звездичка.

Наръчникът ще бъде полезен на инженери и студенти от различни специалности.
Original English language edition published by © 1979 by PRENTICE—HALL, INC © Terry E. Shoup. A PRACTICAL GUIDE TO COMPUTER METHODS FOR ENGINEERS

© Иван Иванов Ценов, превод от английски език, 1983

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 6
1. Въведение 8
1.1. Въведение в решаването на задачи с помощта на изчислителна машина.... 8
1.2. Използуване на изчислителни машини в етапите на проектирането ..... ... 8
1.3. Съображения при изготвянето на инженерни програми. . 10
1.4. Използувана изчислителна техника при решаването на инженерни задачи... ....11
1.5. Видове задачи при проектирането с помощта на изчислителна машина .... .....12
2. Машинно решаване на алгебрични уравнения 14
2.1. Въведение ................................................... 14
2.2. Корени на едно нелинейно уравнение............................15
2.3. Решаване на полиномиални уравнения........................24
2.4. Решаване на системи линейни уравнения..............29
2.5. Решаване на системи от нелинейни алгебрични уравнения........... 34
2.6. Съображения при избора на метод за решаване на алгебрични системи.... ...41
Задачи....................................................... 42
3. Машинно решаване на задачи и за намиране на собствени стойности..... ..46
3.1. Въведение ....................................................47
3.2. Математически основи на задачите за собствени стойности 47
3.3. Итеративни методи........................................49
3.4. Трансформационни методи за намиране на собствени стойности и собствени вектори..... ....55
3.5. Намиране на собствени стойности на симетрична тридиагонална матрица.... ...60
3.6. Други методи за намиране на собствени стойности и собствени вектори...... .....62
3.7. Съображения по избора на алгоритъм за решаване на задачата за собствени стойности..... .....65
Задачи..................................................65
4. Манинно решаване на обикновени диференциални уравнения.. .70
4.1 Въведение.................................................71
4.2. Типове обикновени диференциални уравнения.................71
4.3- Едностъпкови методи за решаване на задачата на Коши. 73
4.4. Методи от типа прогноза — корекция.......................... 84
4.5. Съображения при избора на стъпката. . ................ . 89
4.6. Твърди задачи. ...........................................91
4.7. Методи за решаване на гранични задачи........................91
4.8. Съображения при избора на алгоритъм за решаване на обикновени диференциални уравнения 94
4.9. Пакети програми за моделиране на инженерни задачи. . 95
Задачи................................................... 97
5. Машинно решаване на частни диференциални уравнения .............. 103
5.1. Въведение..................................................103
5.2. Видове частни диференциални уравнения ..................... 103
5.3. Числено решаване на частни диференциални уравнения по метода на крайните разлики..... ...105
5.4. Мрежови структури, използувани при апроксимацията на частни диференциални, уравнения 107
5.5. Представяне на частни производни с крайни разлики. . . 1о8
5.6. Итеративни методи..........................................113
5.7. Параболични частни диференциални уравнения..................120
5.8. Хиперболични частни диференциални уравнения.................123
5.9. Числено решаване на частни диференциални уравнения по метода на крайните елементи 125
5.10. Основни съображения при решаването на частни диференциални уравнения.. ..130
Задачи......................................................132
6. Оптимизация — част I.............................................137
6.1. Въведение ..................................................137
6.2. Основни идеи и понятия на оптимизацията.....................137
6.3. Методи за търсене при еднопараметрични задачи .... 144
6.4. Сравнение на еднопараметричните методи за търсене на екстремум. ..155
6.5. Програми на ФОРТРАН за еднопараметрична оптимизация 155
6.6. Резюме................................................. . 163
Задачи......................................................163
7. Оптимизация — част II ..........................................167
7.1. Методи за многопараметрична оптимизация ....... 167
7.2. Метод на Гаус — Зайдел.......................................168
7.3. Изключване на област........................................170
7.4. Случайно търсене............................................172
7.5. Градиентни методи...........................................173
7.6. Метод на Флетчер — Рийвс....................................176
7.7. Метод на Дейвидън — Флетчер — Пауел.........................182
7.8. Метод на Хук и Джийвс.......................................184
7.9. Метод на Розенброк................... . 187
7.10. Симплекс-метод ...........................................189
7.11. Методи, използуващи наказателни функции...................192
7.12. Непряка оптимизация........................................198
7.13. Съображения при избора на алгоритъм за многопараметрична оптимизация. 201
7.14. Програмни продукти на ФОРТРАН за многопараметрична оптимизация....203
Задачи .....................................................203
8. Машинно решаване на никои други задачи.... ...210
8.1. Въведение....................................................210
8.2. Интерполация................................................211
8.3. Апроксимация.................................................218
8.4. Числено диференциране. . 223
8.5. Числено интегриране........................................ 230
Задачи ......................................................235
Приложение.........................................................239
Препоръки по съставянето на програми за ЦЕИМ.......................239
Азбучен указател............................................... . 240

1-Наръчник-по-изчислителни-методи-за-инженериКатегория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.