Наръчник на радиомонтьора

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  144

ПРОДАДЕНА

Автор:Вадим К. Лабутин
Издателство:Техника
Страници:518
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Наръчник на радиомонтьора - Вадим К. Лабутин

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА. Някои сведения по математика ....................8
1-1. Мерки за точност ......................................8
1-2. Формули и уравнения ................10
1-3. Функции и начини за тяхното представяне .......19
1-4. Записване и обработка на резултатите от измерванията. . 28

ВТОРА ГЛАВА. Техническо чертане ..............33
2-1. Принадлежности за чертане ...................33
2-2. Начини за геометрическо построяване..........36
2-3. Производствени чертежи ...............39
2-4. Радиотехнически схеми ................49

ТРЕТА ГЛАВА. Електро-радиотехника ..............53
3-1. Закони на постояннотоковите вериги ..........53
3-2. Закони на променливотоковите вериги..........67
3-3. Вериги за променлив ток със сложна форма ......87
3-4. Нелинейни вериги ..................113

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Радиоприемници ..............154
4-1. Класификация на радиоприемниците...........154
4-2. Високочестотна част на АМ приемник..........161
4-3. Преобразувател на честота АМ сигнали.........166
4-4. УКВ блок (приставка) ................172
4-5. Междинночестотен усилвател ............176
4-6. АМ детектор ...................180
4-7. ЧМ детектор .....................183
4-8. Нискочестѳтен усилвател на напрежение ........190
4-9. Нискочестотен усилвател на напрежение ........195
4-10. Спомагателни елементи и регулатори .........204
4-11. Стереофонични системи ...............215
4-12. Захранване на приемно-усилвателната апаратура .... 223
4-13. Използуване на транзистори в приемно-усилвателната апаратура ....228

ПЕТА ГЛАВА. Материалознание ................239
5-1. Метали за проводници..................239
5-2. Магнитни материали .................241
5-3. Изолационни материали ................244

ШЕСТА ГЛАВА. Основни видове шлосеро-механически работи. . . 250
6-1. Измерване и разчертаване ..............250
6-2. Изсичане, рязане и разрязване ........................254
6-3. Пилене и обработка на повърхности ..........256
6-4. Пробиване, разстъргване на отвори и зенковане .... 260
6-5. Занитване .....................263
6-6. Нарязване на резби ..................264
6-7. Изправяне и огъване .................266
6-8. Запояване .....................268
6-9. Най-важни металообработващи машини.........270

СЕДМА ГЛАВА. Електроизмервателна и радиоизмервателна апаратура 275
7-1. Констру кции на електроизмервателните уреди.......275
7-2. Схеми за включване на електроизмервателни уреди ....278
7-3. Уреди за измерване на съпротивления, кондензатори и индуктивности .....................287
7-4. Лампови волтметри .................290
7-5. Измервателни генератори ...............292
7-6. Електронен осцилограф ...............296
7-7. Апарат за измерване на качествения фактор.........298

ОСМА ГЛАВА. Основни видове инсталационни работи ......299
8-1. Инсталиране на радиоприемник ............299
8-2. Обзавеждане на усилвателни уредби ..........311
8-3. Източници на захранване на радиоапаратурата.....319
8-4. Отстраняване на смущенията ...............326

ДЕВЕТА ГЛАВА. Монтаж на радиоапаратурата .........331
9-1. Избор на детайли ..................331
9-2. Навиване на бобини .................348
9-3. Изпитване на детайлите ...............354
9-4. Принципи на монтажа на радиоапаратурата.......367

ДЕСЕТА ГЛАВА. Ремонт на радисраглръсквателките приемници. . 387
10-1. Откриване на неизправностите..............387
10-2. Откриване и отстраняване на паразитни връзки и самовъзбуждане ....393
10-3. Общи правила за отстраняване на повреди.......398

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА. Настройка на трептящи кръгове в приемника 402
11-1. Общи правила за настройка на трептящи кръгове .... 402
11-2. Настройка на кръгове в ЛМ приемник........406
11-3. Настройка на кръгове в УКВ-ЧМ канал.......415

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА. Изпитвания на приемно-усилвателната апаратура .......................419
12-1. Общи положения ..................419
12-2. Изпитване на нискочестотен усилвател ........420
12-3. Основни изпитвания на АМ приемник .........426
12-4. Особености при изпитване на ЧМ приемник......431
12-5. Допълнителни изпитвания на приемно-усилвателна апаратура 431

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА. Магнитофони...............435
13-1. Класификация на магнитсфоните и области за тяхното приложение ....................435
13-2. Принципи на магнитния звукозапис .........436
13-3. Едно- две- и четирипистови фонограми ........437
13-4. Качествени показатели на магнитофоните .......438
13-5. Норми за основните параметри на магнитофоните.....446
13-6. Блокови схеми на магнитофоните ...........449
13-7. Електронна част на магнитофона ...........451
13-8. Лентодвижещ механизъм ..............460
13-9. Магнитсфонна лента .................461
13-10. Магнитсфонни глави ................463
13-11. Изпитвания, регулировка и ремонт на магнитофони .......467
13-12. Кратки сведения по експлоатацията на магнитофоните .....474

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА. Радиоремонтна работилница.....476
14-1. Организиране на радиоремонтна работилница......476
14-2. Обзавеждане на радиоремонтна работилница......477

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА. Основни сведения за инсталирането и ремонта на телевизионните приемници ......483
15-1. Приемателни телевизионни антени ..........483
15-2. Намаляване на смущенията при телевизионното приемане 495
15-3. Проверка и настройка на телевизори по изпитателна таблица 500
15-4. Откриване на повреди в телевизионните приемници ......504

ПРИЛОЖЕНИЯ..........................514
1. Латинска и гръцка азбука ....................514
2. Стандарти за Ш-образни трансформаторни пластини........514
3. Таблица с елементарни алгебрични функции........................515
4. Таблица с тригонометрични функции .............517

1-Наръчник-на-радиомонтьора


Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.