Нашите лекарствени растения. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  83

Автор:Нено Стоянов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:342
Корици:Твърди
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Много добр
Нашите лекарствени растения. Част 1 - Нено Стоянов

Книгата съдържа 98 черно-бели и 57 цветни рисунки в текста.

В книгата са отразени многобройните научни изследвания и открития в световен мащаб, като са разгледани най-важните проблеми за използуването на по-голямата част от нашите лекарствени растения —източници за нови лекарствени средства. За всяко растение успоредно с подробните морфологични данни, а за някои и органо-лептични латинското наименование и семейството, към което принадлежи, са дадени най-употребяваните български наименования, световният му ареал, разпространението и находищата му в нашата страна, отглеждане (само за перспективните), употребяема част и начин за бране и за правилно изсушаване, рандеман, описание, качествени изисквания и начин за правилното съхранение на готовата дрога. Един от важните раздели на книгата са литературните данни за химичния състав и фармакологичното действие за всяка дрога, както и употребата и отчасти дозировката както в научната, така и в народната (хуманна и ветеринарна) медицина с рецепти за използуването на дрогата в домашна обстановка. За всяко растение също се привеждат данни за приложението на получаваната от него дрога в химико-фармацев-тичната промишленост за производство на нови лекарствени средства, както и приложението й в други наши промишлености, като хранителио-вкусова, кожопрера-ботвателна, месодобивна, парфюмерийна, козметична, ликьорена и много други.

Накрая е изтъкнато значението и използуването на растението като медоносно, декоративно, за подправка, почвоукрепващо и др.

Дадените в книгата руски, английски, немски и френски наименования на всяко растение ще подпомогнат нашите научни работници и специалисти в научните си изследвания да използуват в своята работа при литературни справки тази терминология.

Онагледеното описание на всяко растение с цветна или черно-бяла оригинална рисунка ще подпомогне значително научните работници и други деятели в тази област безпогрешно да намират и определят търсеното в прир®дата растение.

Книгата ще ползува ръководните и оперативните кадри от системата на нашето национално билкосъбиране, научните работници в областта на лекарствените растения — фармацевти, лекари, стоматолози, химици, фармаколози, клини-цисти, биолози, биохимици, химиотерапевти и др., при ориентирането им в научното търсене на нови лекарствени средства от растителен произход; агрономите — за ръководене култивирането, брането, сушенето, опаковането и съхраняването на дрогите, които ще се култивират в създадените вече у нас агропромишлени комплекси; лесовъдите — за организирането и ръководенето на използуването на лекарствените растения в горите; учителите биолози — за ръководене организираното чрез училищата билкосъбиране; читалищата — за популяризиране събирането и използуването на нашите лекарствени растения.

1-Нашите-лекарствени-растения-Част-1
Категория › Здраве

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.