Наредба № 2. Противопожарни строителнотехнически норми

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-5-2019
  •  138

Автор:Сборник
Издателство:Техника
Страници:287
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
Наредба № 2. Противопожарни строителнотехнически норми

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ
Глава първа. Общи положения 7
Глава втора. Горимост и пожароустойчивост на сградите и съ¬оръженията 8
Глава трета. Пожарозащитни прегради, пожарни стълби и пъ¬тища 13
Раздел I. Общи изисквания 13
Раздел II. Брандмауери 14
Раздел III. Пожарозащитни стени 15
Раздел IV. Пэжарэзащигни преддзерия 15
РазделУ. Пожарозащитни зони 16
Раз дел VI. Пожарозащитни хоризонтални прегради 16
Раз дел VII. Пътища за противопожарни нужди 17
Раздел VIII. Външни пожарни стълби 17
Глава четвърта. Обекти с производствено предназначение . 18
Раздел I. Общи изисквания 18
Раздел II. Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьори и др.) 28
Раздел III. Технологични тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и газове 28
.Раздел IV. Помпени станции за леснозапалими и горими теч¬ности 35
Раздел V. Компресорни станции за горими газове и газорегулаторни пунктове 37
Раздел VI. Хладилници и .хладилни инсталации 38
/Раздел VII. Ацетиленови уредби и складове за карбид ... . ЗЭ
Раздел VIII. Кислородни станции и уредби 42
Раздел IX. Канализация за химически замърсени води с лесно¬запалими и горими течности 44
Глава пета. Евакуация на хора от сгради и помещения . . . . 47
Глава шеста. Електронноизчислителни центрове 54
¿Глава седма. Транспортни сгради и съоръжения 53
Раздел I. Железопътен транспорт 58
Раздел II. Автомобилен транспорт 59
Раздел III. Въздушен транспорт 62
Глава осма. Селскостопански обекти 63
Глава девета. Сгради и съоръжения на химическата промишленост 67
Раздел I. Генерален план 67
Раздел II. Сгради и съоръжения 71
Раздел III. Сондажни кули и сондажни отвори за нефт и газ 75
Глава десета. Складове 78
Раздел I. Закрити складове 78
Раздел II. Открити складове 80
Р аз дел III. Общи изисквания за складоѕе за леснозапалими и горими течнасти 82
.Р аз д ел IV. Складове за леснозапалими и горими течности от I категория 89
Раздел V. Складове за леснозапалими и горими течности от II категория 99
Раздел VI. Снабдителни пунктове (бензиностанции и нафтораздавателни пунктове) 10$
Раздел VII. Хранилища, навеси и открити площадки за съхра¬няване на леснозапалими и горими течности . . . 105
Раздел VIII. Железопътни наливно-изливни устройства (еста¬кади) 107
Раздел IX. Наливно-изливни пристани 106*
Раздел X. Складове за сгъстени горими газове (газголдери) . 110
Раздел XI. Общи изисквания към складове за втечнени горими
газове 112
Раздел XII. Складове за втечнени газове от I категория (газо-
снабдителни станции) 116
Раздел XIII. Складове за втечнени газове от II категория . . 119"
Раздел XIV. Складове за втечнен газ от III категория 120
Раздел XV. Складове за втечнен газ от IV категория (резервоари и бутилкови групови инсталации) 122‘
Глава единадесета. Жилищни и обществени сгради 127
Глава дванадесета. Сгради и помещения за масово събиране на хора 131
Раздел I. Общи изисквания 131
Раздел II. Киноапаратни 134
Раздел III. Сцени . 134
Раздел IV. Хранилища за трудногорими (триацетатни) филми и горими ленти 136»
Глава тринадесета. Високи сгради 137
Глава четиринадесета. Отоплителни инсталации 142
Раздел I. Локално отопление 142
Раздел II. Централно отопление 144
Раздел III. Котелни помещения 146*
Глава петнадесета. Вентилационни и климатични инсталации 148
Раздел I. Общи изисквания 148-
Раздел II. Аварийна вентилация 151
Раздел III. Вентилационни камери 152*
Раздел IV. Обединени вентилационни инсталации 154
Раздел V. Въздуховоди, филтри и клапи 155
Глава шестнадесета. Противопожарно водоснабдяване . . 158
Раздел I. Външно противопожарно водоснабдяване 158і
Раздел II. Противопожарни водопроводни инсталации в сгради 166
Раздел III. Спринклерни и дренчерни инсталации 170
Раздел IV. Специфични изисквания към противопожарното водоснабдяване на нефтопристанища, складове за леснозапалими и горими течности, за втечнени и сгъстени горими газове и предприятия от химическата промишленост . 173
Глава седемнадесета. Пожарогасителни инсталации с водна пара, въглероден двуокис и други инертни газове 180
Глава осемнадесета. Електропроизводствени предприятия и енергоразпределение . . 182:
Раздел I. Електропроизводствени предприятия 182:
Раздел II. Открити разпределителни уредби (подстанции) и трансформатори 184
Раздел III. Закрити разпределителни уредби и трансформатори 185
Р а з д е л IV. Вътрешноцехови трансформаторни постове и под¬станции .... 188
Раздел V. Електромашинни помещения 189
Р а з дел (¡VI. Кондензаторни уредби 190
Раздел VII. Акумулаторни уредби 191
Р а з д е л VIII. Кабелни'стопанства и кабелни линии 192
Раздел IX. Въздушни електропроводни линии 196
Глава деветнадесета. Електрически инсталации и уредби
Раздел I. Общи изисквания 198
Раздел II. Помещения и външни съоръжения от групата с нормална пожарна опасност 202
Р а з д е л III. Помещения и външни съоръжения от групата с повишена пожарна опасност (пожароопасни) 202
Раздел IV. Помещения и външни съоръжения от групата взривоопасни 208
Приложение 1 227
Приложение 2 234
Приложение 3 251
Приложение 4 264
Приложение 5 266
Приложение 6 ....... 283

ст-Наредба-№-2-Противопожарни-строителнотехнически-норми
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.