Логистични системи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  3-5-2019
  •  143

Автор:Колектив
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:370
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Логистични системи

Предговор
През последните няколко десетилетия логистиката придоби изключителна популярност в страните с развита пазарна икономика. В редица водещи фирми управлението на логистиката е изведено на най-високо ниво на фирмената йерархия, а специалистите по логистика са едни от най-търсените и високоплатени кадри. Увеличава се броят на фирмите, специализиращи се в оказването на разнообразни логис-тични услуги. Реномирани производствени, консултантски и софтуерни фирми предлагат технически и управленски решения за рационализиране на логистичните дейности. Непрекъснато нараства броят на университетите, предлагащи специализирано бакалавърско, магистърско и докторско обучение по логистика. Появяват се нови национални и международни професионални организации по логистика. Лавинообразно нараства броят на специализираните списания, публикациите, международните, регионалните и националните научни и практически прояви в областта на логистиката. Изписването на термина "логистика" на английски език в Гугъл отвежда към над 69 ООО 000 резултата. С проблемите на логистиката със засилващи темпове се занимават престижни изследователски институти, консултантски фирми, правителства и международни организации
Стремежът на авторския колектив в този учебник е да представи общоприетото знание в областта на логистиката. Едновременно с това следва да се отбележи, че логистиката е едно от най-бързо развиващите се научни и практически направления, което води до многообразие в използваната терминология и разбиранията за обекта, предмета и обхвата на логистиката.

Това неминуемо изисква заемането от авторите на позиции по различни теоретични и практически аспекти на логистиката, което се отразява както на структурата и съдържанието на учебника, така и на структурата и съдържанието на отделните теми.

В основата на учебника е широкото разбиране за логистиката както като управленска концепция, включваща всички фази и етапи на движение на материалните потоци от мястото им на възникване до мястото на крайното потребление, така и като област на фирменото управление, включваща интегрирането на управлението на основните добавящи стойност фирмени функции - снабдяване, производство/операции и дистрибуция.

Съдържанието на учебника условно може да се раздели на три части:

Първата част, включваща първите три теми, е посветена на концептуалните въпроси на логистиката. В тях се изясняват същността, обектът и обхватът на логистиката, организацията и управлението на логистичните системи, особеностите на логистиката в различните сфери и отрасли.

Втората част - четвърта, пета, шеста и седма тема, е посветена на основните елементи на логистичната система - транспорт, складови системи, материални запаси, потребление и рециклиране.

Третата част, която включва от осма до четиринадесета тема, е посветена на организацията и управлението на отделните фази на логистичния процес във фирмата -снабдяване, производство/операции и дистрибуция.
Всяка тема е разработена по унифицирана структура, включваща съдържание и цели на темата, основни постановки, обобщение, въпроси за обсъждане. В края на всяка тема е посочена допълнителна литература за желаещите да разширят знанията си по темата.

Независимо че основното предназначение на учебника е за студентите от Университета за национално и световно стопанство, той може да се използва от практикуващи специалисти, работещи в различни области на логистиката, както и от други желаещи да разширят знанията си в тази област.

Участието на авторите в написването на учебника е, както следва: доц. д-р Павел Димитров - обща редакция, предговор, теми 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 10; доц. д-р Милчо Толев - теми 5 и 7; доц. д-р Филип Тодоров - теми 13 и 14; доц. д-р Екатерина Величкова - тема 4; д-р Иванка Корбанколева - теми 11 и 12.

Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и предложения с оглед бъдещото допълване и усъвършенстване на учебника.

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано с молив.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.