История на естетическото възпитание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-5-2019
  •  123

Автор:Жечо Атанасов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:295
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Добро
История на естетическото възпитание: Лекционен курс / Жечо Атанасов

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА 5

Глава първа
НАЙ-РАННИТЕ ФОРМИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО И РОЛЯТА МУ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО 7

Глава втора
ВЪЗПИТАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ИЗКУСТВОТО В ДРЕВНИЯ ИЗТОК 22

Глава трета
ИЗКУСТВОТО И ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ИДЕАЛИ В ГЪРЦИЯ И РИМ. . . 35
Възпитателният идеал за единството на красивото и нравственото в древна Гърция 35
Отношението към изкуството и неговата възпитателна роля в древногръцките легенди и митове 39
Художествено отражение на древногръцкия идеал за възпитанието в „Илиада“ 43
Практическото осъществяване на естетическото възпитание в Спарта и Атина 47
Теоретически възгледи в древна Гърция за възпитателната роля на изкуството 51
Естетическото възпитание и бъзгледи за него в древния Рим 61

Глава четвърта
ИЗКУСТВОТО И ФОРМИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА
ФЕОДАЛИЗМА 68
Християнството — религия и идеология на европейския феода¬лизъм. Ролята на изкуството при осъществяване на християн¬ското възпитателно въздействие в европейските страни. ... 68
Възпитателните функции на арабската литература през сред¬новековието 83
Възпитателното значение на българската средновековна живопис 88
Възпитателни идеи в българската средновековна литература 95
Глава пета
ВЪЗПИТАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО 108
Идеи за задачите и насоките на естетическото възпитание. . 108
Изтъкнати мислители от Възраждането за възпитателната ро¬ля на изкуството 113
Изкуството в практиката на възпитанието през епохата на Възраждането 124
Идеи за възпитателното значение на изкуството в навечерието
на буржоазните революции 126
Идеи на Немското просвещение и на немския класически идеа¬лизъм за естетическото възпитание 144

Глава шеста
ОТ УТОПИЧНИ КЪМ РЕВОЛЮЦИОННОДЕМОКРАТИЧНИ ИДЕИ. . . 155
Демократични и революционнодемократични идеи в Русия. . Борбата на руските прогресивни дейци от втората половина на XV111 в. за демократични възпитателни идеи в изкуството 156
Руските революционни демократи за естетическото възпитание 159
Други демократични схващания в Русия за ролята и задачи¬те на изкуството при възпитанието 166

Глава седма
ИДЕИ ЗА ЕСТЕТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА БЪЛ¬ГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ 179
Схващанията на Л. Каравелов и Хр. Ботев за естетическото възпитание 186

Глава осма
МАРКСИСТКОТО УЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА
ИЗКУСТВОТО 196
Маркс, Енгелс и Ленин за насоките на естетическото възпи¬тание 196
Схващанията на Плеханов и Луначарски 203
От марксистко-ленински педагогически позиции: Крупска, Гор¬ки, Макаренко 206
Марксистко-ленинското схващане за естетическото възпитание в теорията и практиката на съветското училище 225

Глава девета
ЕСТЕТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ СЛЕД
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 9. IX. 1944 г 229
Естетическото възпитание до края на XIX в. и възгледи за
неговото подобряване 229
Педагогическата мисъл от края на XIX и началото на XX в.
търси нови насоки в естетическото възпитание 235
По марксистки път 260
Възгледи за естетическото възпитание за времето чот Балканската война и след Първата световна война 264
Октомврийската революция и борбата на педагозите-марксисги за нови насоки в естетическото възпитание. . . . .... 270

Глава десета
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ ПА ИЗКУСТВОТО И ЗАДАЧИТЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В НАШЕТО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ 277
Ролята на изкуството за формирането на Георги Димитров
като революционер 277
Идеите на Димитров за възпитателната роля на изкуството 284
Идеите на Димитров се осъществяват ... . . . 289

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици.

1-История-на-естетическото-възпитание
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.