Клинични наблюдения в кардиологията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-4-2019
  •  108

ПРОДАДЕНА

Автор:Сборник
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:203
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Клинични наблюдения в кардиологията, Под редакцията на проф. Юрий Белов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор — Ат. Малеев, Ю. Белов II
Наблюдение на болни от остър инфаркт на миокарда с многобройни де- фибрилации при рецидивиращо камерно мъждене — X. Кано¬нов, Н. Пенков, Б. Горанов, А. Пенев, В. Сиракова 11
Случай с гръдна болка, електрокардиографски промени и нормални или незначително променени коронарни артерии у жени — Ю. Бе¬лов, Е. М а л а м о в, Т. Даскалов, А. Савова . . 23
Трудности при диагнозата на острите перикардити и миоперикардити —
Т. Даскалов, С. Попниколов 33
Първична хиперхолестеролемия при млада жена с тежка исхемична болест на сърцето — Г. Куси-тасев, А. Проданов, Й.
Неделчева 54
Тежка исхемична болест на сърцето с атипично (безболково) протичане— X. Ованесян, Р. Харизанов, Р. Енчева,
Цв. Павлов 60
Нагноявания в инфарктната зона при пресен сърдечен инфаркт — Г.
К у с и т а с е в, А. Проданов, Г. К л и суров . . . . 73 Дългогодишно преживяване след руптура на междукамерната преграда в острия стадий на сърдечен инфаркт — Г. К У с и т а с е в, À. 
Савова, Н. Гочева 81
Диференциалнодиагностични проблеми на инфекциозния ендокардит —
А. Хекиман 86
Остра аортна инсуфициенция при инфекциозен ендокардит — Д. Ка
растатев, X. Капо но в, В. Сиракова 94
Случай на сепсис от Pseudomonas aeruginosa с ендокардит на трикуспи-
далната клапа — К. Атанасов, Ат. Джурджев. . . 106 Болни от инфекциозен ендокардит, лекувани оперативно —-А. X е к и -
м я н 109
Злокачествена артериална хипертония — С. Т о р б о в а, В. Лицьо¬ва, А. Проданов 117
Бъбречносъдова артериална хипертония при аортоартериит — Й. Н е
делчева, В. Линьова, К- Тодоров, Т. Захариев 126 Лечение на angina pectoris и хипертонична болест с калциеви антагонис¬ти— Д. Карастатев, X. Капонов, Н. Пенков . 1сО Клинични форми на дисекираща аневризма на аортата — С. Попни¬колов, Т. Даскалов 139
Тромбозиране на клапна протеза на сърцето —- Ц в. Павлов, Е. Да¬скалов, X. Ованесян, В. Бъчварова, Ч. Дра¬го й ч е в 151
Хипертрофична необструктивна кардиомиопатия с мускулен мост вър¬ху коронарна артерия — С. Д е н ч е в, М. Тодорова, Ил.
Томов 164
Клинични наблюдения при лечение на пароксизмалните надкамерни та¬хикардии и тахиаритмии с верапамил — Н. Пенков, X. К а
понов, Д. Карастатев, А. Пенев 173
Идиопатична хемохроматоза с кардиомиопатия от дилатационен тип •—
Г. Николов, В л. Иванов, Ил. Томов, С т. Цо¬лов, Н. Ц а н е в 178
Клинико-генетични проучвания върху комбинацията между синдрома на преждевременно камерно възбуждение (WPW синдром) и бо¬лестта на Fabry в една голяма фамилия — К- Цонев, И. Къ р- н о л с к и, И. Динков, С. Симеонов, И. Б а д е в. 192 „Метастази в миокарда от овариален бластом с клиника на септичен пери¬кардит — К- Атанасов, Ат. Джурджев 201

2-бз-Клинични-наблюдения-в-кардиологията
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.