Сборник от задачи по дескриптивна геометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-4-2019
  •  302

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:225
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
Увод 5

ЧАСТ ПЪРВА 
Задачи от монжова проекция
Глава първа — Обща афинни и метрични задачи 7
4. Елементарни конструкции ,
Б. Общи афинни и метрични задачи, решими чрез двете основни проекции ... 11
5. Общи афинни и метрични задачи, решими чрез прилагане на спомагателни методи 22
8. Задачи, решими чрез смяна на проекционната система 22
а) Задачи, решими чрез трета главна проекционна равнина 22
б) Задачи, решими чрез помощни проекционни равнини ........ 25
9. Задачи, при решаването на които се използува въртене на фигурите .... 34
Глава втора. Задачи за изобразяване на равнинните фигури 41
А. Задачи за изобразяване на ъгълници 41
Б. Задачи за изобразяване на окръжност 48
Глава трета. Задачи за изобразяване на повърхнини и тела 51
A. Задачи за изобразяване на пирамиди 52
Б. Задачи за изобразяване на призми 66
B. Задачи за изобразяване на кръгови конуси 72
Г. Задачи за изобразяване на кръгови цилиндри . . 80
Д. Задачи за изобразяване на сфери 85
Е. Задачи за изобразяване на ротационни повърхнини 94
Ж. Задачи за изобразяване на праволинейни повърхнини 98
Глава четвърта. Задачи от равнинни сечения на тела и повърхнини .... 98
A. Задачи от равнинни сечения на призми и пирамиди 99
Б. Задачи от равнинни сечения на кръгови цилиндрични и конични повърхнини и тела 109
B. Задачи от равнинни сечения на сфера 126
Г. Задачи от равнинни сечения на ротационни повърхнини 127
Д. Задачи, които се решават с помощта на равнинни сечиния 131
Глава пета. Задачи от взаимно пресичане на многостени и повърхнини . . 135
6. Задачи от взаимно пресичане на два многостена 136
Б. Задачи от взаимно пресичане на конуси и цилиндри . . 142
7. Задачи от взаимно пресичане на многостен и крива повърхнина 150
Г. Задачи от взаимно пресичане на ротационни повърхнини 155

ЧАСТ ВТОРА
Задачи от аксонометрия
Глава първа. Изобразяване на основни геометрични фигури и тела в аксонометрията 171
10. Общи задачи и изобразяване на тела в аксонометрия 172
Б. Задачи за равнинни сечения на тела и повърхнини 179
11. Задачи за взаимно пресичане на многостени и повърхнини 188
Глава втора. Построяване на аксоНометричен образ на тяло от монжова скица 194
12.Сборник от задачи по дескрипт. геометрия

В СБОРНИКА ОТ ЗАДАЧИ ПО ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ са дадени задачи от монжова проекция и аксонометрия. Те са разпределени в две части. В първата са задачите от монжова проекция, групирани в пет глави, а във втора-та задачите от аксонометрия, групирани в две глави. Дадени са решенията на значителен брой типови задачи, както и кратки упътвания за решаването на по-трудните задачи.

Той е предназначен за студентите от ВМЕИ "Ленин" - София, и сродните му институти в страната.

ПРEДГOВОP
Задачите в настоящия сборник са подбирани, съставяни и преработвани от преподавателския колектив по ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ* при ВМЕИ "ЛЕНИН“ — София. Значителен брой от тях са разпространявани като курсови задачи и задачи за самоподготовка на задочници и редовни студенти. През 1965 г. излезе на редовен печат в печатната база на института пробно издание на всички събрани дотогава задачи в "Сборник по дескриптивна геометрия“ под редакцията на Георги Петров. В продължение на 6—7 години оттогава колективът разработи задачите на семинарни упражнения, курсови задания и изпити, като отстрани и коригира неподходящите и ги замести с нови. Ние сме далеч от мисълта, че всичко нередно в задачите е видяно и отстранено от нас и ще бъдем особено благодарни, ако ползуващите сборника ни посочат забелязаните от тях негови слабости.

Издирването, проверяването, систематизирането и подреждането на задачите по различните глави на сборника се извърши от следните членове на колектива: за гл. I—Л. Петров и Д. Трашлиев; за гл. II — Хр. Григоров, Ст. Моллов и Н. Янински; за гл. III—Ст. Моллов и Хр. Григоров; за гл. IV—C. Димитров и Г. Стоев; за гл. V—В. Илиева, О. Райчева и М. Апостолова, и за гл. VI—А. Сярова и Д. Млъчкова.

Общите методични указания към различните раздели, както и решенията и упътванията на отделните задачи, написа Сл. Георгиев.
Колективът изказва благодарност на др. В. Христова за оказаната от нея помощ при оформяването на чертежите на решените задачи в сборника.

Колектив

1-Сборник-от-задачи-по-дескриптивна-геометрия
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.