Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-4-2019
  •  132

Автор:Колектив
Издателство:УАСГ - София
Страници:241
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане

Авторски колектив: В. Кортенска, М. Мартинова, К. Шулев, В. Диновски, Т. Катев

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I
Въведение в математичния анализ
§ 1. Множество. Число
§ 2. Променлива величина. Функция
§ 3. Граница на функция. Непрекъснатост
Глава II
Диференциално смятане на функция на една независима променлива
§ 1. Пресмятане на първи производни
§ 2. Производни и диференциали от по-висок ред
§ 3. Основни теореми за диференцуемите функции
§ 4. Приложение на производните при изследване на функциите и построяване на графиките им
Глава III
Някои допълнителни въпроси от алгебрата
§ 1. Комплексни числа
§ 2. Полиноми и интерполация
§ 3. Решаване на уравнение от трета степен и методи за приближено пресмятане корени на уравнение
Глава IV
Неопределен интеграл
§ 1. Непосредствено интегриране
§ 2. Интегриране по части
§ 3. Интегриріане чрез субституции
§ 4. Интегриране на рационални функции
§ 5. Интегриране на някои класи ирационални функции
§ 6. Субституции на Ойлер
§ 7. Виномен диференциал ...
§ 8. Интегриране на някои класи трансцендентни функции .......
§ 9. Общи задачи
Глава V
Определен интеграл и приложения
§ Î. Непосредствено пресмятане на определен интеграл . . . . . . . .
§ 2. Интегриране по части
§ 3. Интегриране чрез субституции
§ 4. Лица на равнинни фигури
§ 5. Дължина на дъга на равнинна крива
§ 6. Обем на нокои тела *
§ 7. Лица на ротационна повърхнина . . . .
§ 8. Статичен момент и център на тежестта
Диференциално смятане на функции на две и повече променливи
§ I. Функция на две и повече променливи — дефиниционна област. Геометрично представяне на функция на две променливи 161
§ 2. Граница и непрекъснатост на функция на две и повече променливи . 166
§ 3. Производни и диференциали при функция на повече променливи . . 171
§ 4, Екстремум на функция на две и повече независими променливи . . . 195
Глава VII
Приложение на диференциалното смятане в геометрията
§ 1. Векторна функция на скаларен аргумент. Уравнение на линия . . . 205
§ 2. Равнинни линии — тангента и нормала 207
§ 3. Допиране и оскулация. Кривина, радиус на кривината. Еволюта . . . 213
§ 4. Особени точки. Обвивка на фамилия линии 220
§ 5. Пространствени линии 225
§ 6. Повърхнини 235


1-бз-Сборник-от-задачи-по-диференциално-и-интегрално-смятане-70-100-16


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.