Проучване на пазара от предприятията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-4-2019
  •  99

Автор:Симеон Панев, Ласло Сабо, Ангел Бойкинов
Издателство:Георги Бакалов
Страници:237
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Проучване на пазара от предприятията / Симеон Панев, Ласло Сабо, Ангел Бойкинов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор.
Глава първа
 ПАЗАРИ - НЕГОВОТО ПРОУЧВАНЕ ВЪТРЕШНИЯТ
1. Обща постановка на въпроса. .
2. Основни принципи при проучване на пазара
3. Сегментиране на пазара
4. Необходимост от информация при проучването на пазара и видове информация
5. Организация на проучването на пазара от предприятието . . .
Глава втора ПРОГНОЗИРАНЕ* НА ПАЗАРА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО
- Обща постановка на въпроса
- Статистико-математически методи за прогнозиране на търсенето
2. 1. Средногодишен темп на ръста
2. 2. Корелационно-регресионен анализ
2. 3. Използване на корелационно-регресионния анализ при про гнозиране на потребителското търсене.
- Определяне на обема и групово-асортиментната структура на потребностите от стоки на търговското предприятие за период до една година
Глава трета АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Същност и значение на анкетните проучвания
2. Съставяне на програма за провеждане на анкетното проучване . .
3. Определяне на начина на анкетиране
4. Съставяне на анкетния въпросник и видове въпроси
5. Съставяне на проектомакети за работните и окончателните таблици за статистическа обработка на набраната чрез анкетното проучване информация
6. Определяне на обема и формиране на стохастичната извадка
6. 1. По някои общи понятия
6. 2. Условия за формиране на стохастична извадка . . .
6. 3. Определяне оптималния обем на извадката
6. 4. Още по въпроса за формирането на стохастичната извадка
7. Организация на провеждане на анкетните проучвания в предприятието
8. Заключителен етап на анкетното проучване
9. По някои въпроси на обработката на информацията
9. 1. Обща постановка
9. 2. Логическа постановка при обработката на данните . .
9. 3. Факториален анализ на данните
Глава четвърта
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ПАЗАРА НА НОВИТЕ ВИДОВЕ СТОКИ
1. Същност на понятието нова стока 159
2. Проучвания на новите стоки в процеса на тяхното създаване и внедряване в производството и на пазара.162
2. 1. Обща постановка на проблема.. . . 162
2. 2. Методологически въпроси на изучаването на пазара на новите стоки в процеса на създаването и внедряването им в производството
6. 3. Методологически въпроси на изучаването па търсенето на новите стоки в процеса на внедряването им на пазара . . .
3. Методи за изучаване на потребителското търсене на новите стоки
7. 1. Обща характеристика на методическия инструментариум.
3. 2. Начини за подбора на новите видове стоки при проектира¬нето им "
3. 3. Методи за изпитване (тестиране) на новите стоки
3. 4. Проучване на мотивите за избор и закупуване на стоката
от потребителите
3. 5. Метод на пробните продажби
3. 6. Вероятностен модел за- проучване на търсенето
Кратък исторически преглед на дейността по'проучване на пазара в други страни
Приложения.
Литература

ст-тв-к-Проучване-на-пазара-от-предприятията

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.