Открит добив на полезни изкопаеми

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-4-2019
  •  152

Автор:А. Аначков, С. Трендафилов, С. Христов
Издателство:Техника
Страници:438
Корици:Твърди
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
СЪСЪРЖАНИЕ
Предговор
Глава I. Общи сведения и понятия за откритите минни работи Значение на откритото разработване на находища на полезни изкопаеми за
народною стопанство. Основни тенденции на развитие
Основни миннотехнически понятия и термини
Типове находища, подходящи за открито разработване и кратка характеристика на някои наши находища
Основни етапи и последователност на извършване на откритите минни работи . Основни технологични схеми на откритото разработване на находища на полезни изкопаеми
Общи сведения и принципи на изграждане структурата на комплексната механизация в откритите рудници
Глава II. Конструкция на открития рудник
§ 1. Елементи на конструкцията на открития рудник * 29
§ 2. Работен хоризонт 29
§ 3, Бордове на открития рудник 32
§ 4. Устойчивост на откосите на стъпалата и бордовете на рудника и насипища ... 35
§ 5. Класификация на коефициентите на откривката 40
§ 6. Граници на откритите минни работи 43
Глава III. Пробивно-взривни работи 
§ 1. Основни положения, на които трябва да отговарят пробивно-взривните работи в откритите рудници. Конструкция на зарядите 47
§ 2. Теории за разушаването на скалите 53
§ 3. Пробивни работи 58
§ 4. Взривни вещества и взривни материали 76
§ 5. Изчисляване на параметрите на пробивно-взривните работи при различните конструкции на зарядните камери 82
§ 6. Схеми на взривяване 97
§ 7. Вторични пробивно-взривни работи 101
§ 8. Влияние на пробивно-взривните работи върху устойчивостта на съоръженията . 106
Глава IV. Изкопно-товарачни работи
§ 1. Общи сведения 111
3 2. Видове и типоразмери еднокофови багери 115
§ 3. Схеми на работа и параметри на забоя на еднокофовите багери 122
§ 4. Работа на еднокофовите багери в сложни забои 138

Глава VII. Хидромєханизация на откритите минни работи
§ 5. Производителност на бйнокофовите багери . 141
§6. Многокофови багери. Видове. Техническа характеристика 144-
§ 7. Екскавация с многокофови верижни багери 155
§ 8. Екскавация с роторни багери 164
§9. Производителност и брой на многокофовите багери при самостоятелна работа . 171
§10. Колесни скрепери 174
§11. Булдозери и тракторни лопати 181
Глава V. Превозване на товари § 1. Общи сведения за товарите в рудника и средства за извозването им. Класификация на транспорта и област на приложението му 190
§ 2. Жп. транспорт. Рудничен релсов път, техническа и експлоатационна характеристика 195
§ 3. Подвижен жп. състав. Техническа и експлоатационна характеристика. Избор на подвижния състав 204
§4. Основи на тяговите изчисления на жп. транспорта 213
§ 5. Определяне производителността и броя на багерите и влаковете, обслуждащи—s 
Забоя и рудника при жп. транспорта
§ 6. Организация и графици за движение на влаковете. Пропускна и превозна способност на извозните линии 225
§ 7. Автотранспорт. Видове техническа и експлоатационна характеристика на автомобилните и транспортните средства 230'
§ 8. Техническа и експлоатационна характеристика на рудничните автомобилни пътища  236
§ 9. Основи на тяговите изчисления на автомобилния транспорт . 239
§10. Определяне производителността и броя на автосамосвалите 246
§11. Технико-икономически показатели за работата на автотранспорта 246
§12. Конвейерен транспорт. Общи сведения. Класификация на лентовите траспортьори 250
§13. Технологични схеми на лентовия транпорт в откритите рудници 257
§14. Производителност на лентовите транспортьори 261
§15. Комбиниран транспорт. Видове технологични схеми 263
§16. Пътни работи. Строителство и преместване на жп. линии, на автопътищата и на конвейерните линии в рудника и насипищата 268
Глава VI. Насипищни работи
§ 1. Общи сведения. Класификация на насипшцата 275
§ 2. Схеми на развитие на насшшщния фронт. Конструкция на същия 277
§ 3. Строителство на първоначални насипи 284
§ 4. Плужни насипища * 287
§ 5. Багерни насипища 295
§ 6. Абзецерни насипища 300
§ 7. Булдозерни насипища 307
§ 8. Насипообразуване с прилагане на хидромеханизация 314
§ 9. Конусни конвейерни насипища 318
§10. Показатели на начините на насипообразуване 318
§ I. Общи сведения 320
§ 2. Размиване на скали 321
§ 3. Водоснабдяване на хидроуредбите 326
§ 4. Хидротранспорт 328
§ 5. Технологични схеми на разработване при ходромеханизацията 332
§ 6. Хидронасипища 334
Глава VIII. Открити минни изработки
§ 1. Общи сведения за откритите минни изработки
§ 2. Технологични схеми на прокарване на капитални и разрезни траншеи
§ 3. Безтранспортни начини за прокарване на траншеи
§ 4. Транспортни начини на прокарване на траншеи
§ 5. Комбинирани и специални начини на прокарване на траншеи 
Глава IX. Разкрлване на рудничните полета
§ 1. Общи сведения. Класификация на начините на разкриване 36 :
§ 2. Безтраншейно разкриване 363
§ 3. Разкриване с траншеи 369
§ 4. Разкриване с подземни изработки 376
§ 5. Комбинирани начини за разкриване 37~
Глава X. Системи на открито разработване
§ 1. Общи сведения. Класификация на системите на открито разработване 37'
§ 2. Безтранспортни системи на разработване 3 S 2
§ 3. Транспортно-насипищни системи на разработване
§ 4. Транспортни системи на разработване 40
§ 5. Комбинирани системи на разработване 4!'
§ 6. Системи на разработване на строителни и облицовъчни материали 4 :
Т л а в а XI. Технологични основи на автоманизацията и управлението на
процесите в откритите рудници
§ 1. Общи сведения 420
§ 2. Автоматизирана система на управление на открит рудник 42
§ 3. Технологични основи на автоматизацията и управлението на процесите 42:
Литература 435

ОТКРИТ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Автори: инж. Асен Кирилов Аначков, к. т. н. инж. Стефан Петроѕ Трендафилов, к. т. н. инж. Стоян Георгиев Христов
Рецензент: доц. к. т. н. инж. Димитър Стойнов Стоянов
Първо издание. Лит. група—1-4. Тематичен № 530/1974 г. Издателски № Sİ35. Научен редактор: инж. Малина Пейкова. Художник: Симеон Ц е к : • _ X у дож н и к - ре д акт ор : Мария Димитрова. Технически редактор: Т у E f >
Московска. Коректор ДораБукурещлие ва Дадена за набор на 28.Х.19' ' г_ Подписана за печат на 15. III. 1974 г. Излязла от печат на ЗО. III. 1974 г. Фог 65/92/16. Печатни коли 27,50. Издателски коли: 27,50 Тираж 1566

1-Открит-добив-на-полезни-изкопаеми
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.