Ръководство за решаване на задачи по математика за кандидат-студенти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-4-2019
  •  141

Автор:Р. Русев, В. Георгиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:333
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Добро
Ръководство за решаване на задачи по математика за кандидат-студенти / Р. Русев, В. Георгиев

Второ издание

Книгата представлява системно ръководство за решаване на задачи по математика върху материала, изучаван в средните училища. В нея се разглеждат основни методи за решаване на различни групи задачи. По-голямата част от тях са решени или имат упътвания. Включени са и задачи, давани на конкурсни и зрелостни изпити по математика, а също така и вариантите на задачите за тези изпити.
Ръководството е предназначено за всички, които ще кандидатствуват във ВУЗ. Постройката на книгата и изложението й са такива, че позволяват кандидат-студентите да се подготвят самостоятелно за приемния изпит.
Книгата може да бъде използувана и от учители и ученици при преговора за зрелостните изпити, както и за работа в кръжоците и школите по математика.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор . 7
Част I
АЛГЕБРА
Г л а в а I
ТЪЖДЕСТВЕНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ
§ 1. Преобразуване на. цели рационални изрази . . ... . . . 9
§ 2. Разлагане на полиноми на множители .... . . . 1З
§ 3. Преобразуване на дробни рационални изрази18
§ 4. Преобразуване на ирационални изрази    . . 27
§ 5. Преобразуване на показателни и логаритмични изрази ........ 36
§ 6. Тъждествени преобразувания на тригонометрични изрази. Доказване на тригонометрични тъждества 44
§ 7. Задачи за доказване на неравенства . . в8
Гл а в а 2
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
§ 8. Линейни уравнения с едно неизвестно . 79
§ 9. Системи линейни уравнения 85
§ 10. Уравнения от втора и но-висока степен с едно неизвестно ... 92
§ 11. Системи уравнения от втора и по-висока степен ........... 108
§ 12. Линейни неравенства и системи линейни неравенства 116
§ 13. Неравенства от втора и по-висока степен и приложения 120
§ 14. Задачи, които водят до, съставяне и решаване на уравнения и системи-уравнения   132
§ 15. Уравнения, съдържащи неизвестното под знака на модул (абсолютна стойност) - 152
§ 16. Ирационални уравнения и неравенства 157
§ 17. Показателни и логаритмични уравнения. Показателни и логаритмични неравенства
§ 18. Тригонометрични уравнения
Глава 3
РЕДИЦИ I
§ 19. Прогресии . 208
§ 20. Безкрайни редици 223
Глава 4
ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА
§ 21. Функции. Дефиниционна облает на функция. Специални функции.
§ 22. Граница на функция. Непрекъснатост на функция
§ 23. Производна на функция
§ 24. Екстремуми на функции
§ 25. Изследване изменението и построяване графиките на функциите
§ 26. Комплексни числа
§ 27. Общи задачи към част I
Част II
ГЕОМЕТРИЯ
Глава 1 ПЛАНИМЕТРИЯ
§ 28. Отсечки и ъгли
§ 29. Триъгълник . . . .
§ 30. Успоредник
§ 31. Трапец
§ 32. Произволен четириъгълник
§ 33. Взаимно положение на окръжност и права и на окръжност и ъгъл
34. Взаимно положение на окръжности
§ 35. Зависимости между елементите на триъгълника и четириъгълника § 36. Конструктивни задачи
Глава 2 СТЕРЕОМЕТРИЯ
§ 37. Взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството
§ 38. Сечения на многостени с равнини
§ 39. Многостени '
§ 40. Ротационни тела
§ 41. Общи задачи

1-Ръководство-за-решаване-на-задачи-по-математика-за-кандидат-студенти

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.