Наръчник на природозащитника

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-4-2019
  •  91

Автор:Т. Киров, М. Тошков, В. Топузов, Х. Апостолов, Г. Дойков, А. Димитров, Н. Маринов
Издателство:Земиздат
Страници:177
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Колектив - Т. Киров, М. Тошков, В. Топузов, Х. Апостолов, Г. Дойков, А. Димитров, Н. Маринов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор. 5
Проблеми по опазване и обогатяване на природата и природните ре¬сурси — инж. М, Тошков 7
Почва 7
Вода 16
Въздух 22
Растителност 30
Животински свят 37
Гори — Г. Дой ков 45
Ландшафт — инж. М. Тошков 51
Полезни изкопаеми 58
Опазване на космоса 64
Защита на природата от радиоактивни вещества ; 67
Запазване на биологичното равновесие в природата —инж. M. Т о ш к о в 73
Организация, форми и методи на работа по защита на природата-Възник¬ване и развитие на природозащитната дейност — Т. К и р о в , . . . 82
Политиката на БКП и народното правителство за защита на природата 86
Отечественият фронт — организатор и ръководител на всенародното движение за защита на природата 90
Ролята на обществеността и обществените организации в защитата на природата 95
Международното сътрудничество и защитата на природата ..... 100
Влияние на околната среда върху здравето на човека — д-р В. Т о п у з о в 105
Борба с шума — д-р Хр. Апостолов ; 111
Форми на извънкласна работа по защита на природата в училищата — А л. Димитров 118
Пропагандна и възпитателна работа в защитата на природата — Т. Киров 125
Законодателство по защита на природата в България — инж. М. Тошков 132
Методи за защита на природата — инж. Н. Маринов . . . . .140 Защита на природата — икономически проблеми : 146
Защитени природни обекти — инж. М. Тошков 152
Резерватите — еталони на природата 152
Народни паркове 162
Защитени местности :
Природни забележителности
Историческите места — кътове за патриотично възпитание
Защитени животни ;
Защитени растения ;

НАРЪЧНИК НА ПРИРОДОЗАЩИТНИКА
Тодор Киров Тодоров, Марин Колев Тошков, д-р В а- сил Георгиев Топузов, д-р Христо Тодоров Апо¬столов. Гено Дойчев ДоЯков, Александър Николов Димитров, Николай Маринов Тошков Рецензенти Михаил Николов Михайлов, Никола Дими¬тров Ко е в
Редактор проф. Александър Иванов Илиев Художествен редактор Веселин Павлов Корица Стойчо Желев
Технически редактор Нина Вълчедръмска Коректор Антоанета Николова

Тираж 6000+100; 
формат 60/84/16

В предлагания наръчник се разглеждат някои от най-важните проблеми по опазване чистотата на водите, въздуха и почвата, обогатяването и развитието на флората, фауната и ландшафта.
Разглеждат се мястото и значението на защитените обекти от природната среда, както и устройството на територията и организиране отдиха на населението.
Книгата е предназначена за учители, ръководители на кръжоци, учащи се, общественици и всички любители на природата.

1-Наръчник-на-природозащитника

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.