Ръководство за упражнения по земеделие

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-4-2019
  •  139

ПРОДАДЕНА

Автор:Г. Козарев, А. Желев, Д. Попова
Издателство:Земиздат
Страници:162
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. добро
Ръководство за упражнения по земеделие / Георги Козарев, Аврам Желев, Добрина Попова
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ..3
Определяне агрофизичните свойства на почвата (Г. К о з а р е в) 5
Определяне строежа на структурного състояние на брния пшт S
Определяне строежа на орния пласт по метода за насищане на почвените проби с вода 5
Определяне строежа на орния пласт по пикнометричния метод ..... 9
Построяване на диаграма за строежа на орния пласт ....... -11
Преценка за строежа на почвата в зависимост от обемното тегло и общата порьозност 12
Определяне водния запас на почвата ..... 13
Определяне на изпарението от почвената повърхност 14
Определяне физико-механичните и технологичните свойства на почвата ... 15
Определяне свързаността на почвата ' 15
Определяне пластичността на почвата • . 16
Определяне лепливостта на почвата 18
Определяне степента на набъбване и свиване на почвата 19
Определяне твърдостта на почвата 19
Определяне на съпротивлението при срязване, вътрешно триене и сцепление на почвата 22
Определяне на физичната зрелост на почвата 24
Определяне въздушните свойства и въздушния режим на почвата 25
Определяне въздухоемността на почвата 26
Определяне аерацията на почвата 26
Определяне въздухопроницаемостта на почвата 26
Определяне на газообмена между почвата и атмосферата 28
Определяне на газообмена при изменение на температурата 29
Определяне топлинните свойства на почвата 30
Определяне топлинните свойства на почвата по метода на П. И. Андрианов .31
Определяне температуропроводността на почвата 32
Хранителен режим на почвата 33
Методи за изследване на почвения разтвор .... • . . . ..... 33 
Отделяне на почвен разтвор по маслено-емулсионния метод на А. А. Шмук 34
Изследване на физичните и химичните свойства на почвения разтвор . . 35
Определяне на сухия остатък 35
, Определяне на пепелното съдържание.. 36
Определяне на хранителните елементи в почвения разтвор 36
Определяне на нитратите по колориметричен метод 'с дисулфофено-
лова киселина 36
Определяне на амонячния азот по колориметричен метод 37
Определяне на фосфорната киселина по колориметричен метод . . 38
Ел.ектрофотоколориметрия f ... 39
Методи за определяне на кореновата маса и растителните остатъци в почвата 41
Вземане на почвени монолити 41
Отмиване и отчитане на кореновата маса 42
Определяне на растителните остатъци в процеса на разлагането им • • 43
Преки методи 43
Косвени методи  . 45
Плевели (Д. П о п о в а) 48
Класификация на плевелите 48
Плевелни растения със самостоятелно хранене (непаразитни) . 49
Ефемери 49
Ранни пролетни 53
Късни пролетни 57
Зимно-пролетни * 61
Зимни 68
Двегодишни  69
Плевели с брадест корен ...... 71
Плевели с вретеновиден корен 72
Плевели с пълзящи стъбла 73
Луковични 73
Корени щни 74
Кореновоиздънкови • 77
Плевели с несамостоятелно хранене (паразити) 80
Пълни паразити 80
Полупаразити ' • ... 81
Методи за отчитане заплевелеността на посевите 82
Окомерен метол 82
Количествен метод ..... 83
Количествено-тегловен метод 84
Обемен метод 85
Метод за отчитане заплевелеността на почвата ... 85
Определяне заплевеляването на почвата от вегетативни зачатъци .... 89
Разработване на карти на заплевеляването на обработваемите земи 89
Хербициди 91
Начин за употреба на хербицидите ......: 92
Техника на внасянето на хербицидите 92
Определяне техническата ефективност от използването на хербицидите . 94
Определяне икономическата ефективност на химическата борба с плевелите 95
Сеитбообращения (А. Желев) . 101
Агротехнически принципи за съставяне на сеитбообращения 101
Съставяне на сеитбообращения 110
Съставяне на полски сеитбообращения 111
Съставяне на фуражни сеитбообращения 114
Съставяне на противоерозионни (почвозащитни) сеитбообращения . . .116
Съставяне на специални сеитбообращения 118
Разработване на система от сеитбообращения 121
Методи за преценка на качеството на обработката на почвата и сеитбата 128
Преценка на качеството на оранта 129
Преценка за качеството на подмятането 136
Преценка на качеството на култивирането • . . . 137
Преценка на качеството на брануването 138
Преценка на качеството на сеитбата : 139
Преценка на качеството на междуредовата обработка- 141
Определяне посевните качества на семената (Г. Козарев)  141
Вземане на средна проба от семена 142
Извършване на семеконтролен анализ 143
Вземане на лабораторна проба за анализ 144
Определяне чистотата на семето 145
Определяне кълняемостта на семената  ... 147
Определяне растежната сила на кълновете .... 151
Определяне на абсолютното (бройното) тегло на семената 152
Изчисляване на стопанската стойност на семената 152
Изчисляване сеитбрната норма 153
Издаване на семеконтролни документи 153
Приложения 155
Литература 159

1-бз-Ръководство-за-упражнения-по-земеделие


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.