Теория на еластичността

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-4-2019
  •  133

ПРОДАДЕНА

Автор:Танко Ганев, Иван Маноилов
Издателство:АП Строй
Страници:230
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Предлаганото учебно пособие е изготвено във връзка с лекциите прочетени на студентите (редовно и задочно обучение) от специалността “Строителство на сгради и съоръжения” към Висшето строително училище “Л. Каравелов” - София. Съобразено е с учебната програма по “Динамика на строителните конструкции” - степен магистър. В него са включени основни въпроси с важно методично значение, както и методи за изчисляване, които имат пряко приложение в инженерната практика. Затова, макар да е предназначено за студентите от ВСУ ”Л. Каравелов”, то може да бъде полезно на студенти от други висши технически учебни заведения, където се изучава тази дисциплина, както и на инженерите конструктори и специалисти от практиката.

Предговор

Приложната теория на еластичността е раздел от Строителната механика, в който целесъобразно се съчетават строгостта на теорията при постановката на задачите, с приложните методи за тяхното решаване. Като се използват модели, изградени въз основа на по-малко предпоставки се създава възможност за оценка на резултати, получени чрез по-груби и опростени процедури. Освен това в този раздел се разглеждат задачи, които не могат да се решат чрез средствата на Съпротивление на материалите и Строителната статика, каквито са задачите за гредостени, плочи, тънкостенни пространствени конструкции. Тези задачи имат много важно значение за строителството и различни области на техниката. Изчислителните модели, понятията и зависимостите, изяснени в приложната теория на еластичността са широко използвани при различните софтуерни продукти, прилагани за анализ или проектиране на носещи конструкции. Както е известно, тя служи не само за база при разработването на други сродни с нея технически дисциплини, но се използва и непосредствено при решаване на много чисто практически инженерни задачи. Всичко това предопределя нейното теоретично и приложно значение при формиране на инженерно мислене. Необходимо е учащият се постепенно да усвоява не само теоретичните знания, но да добие и определени навици при решаване на въпроси от тази област, за което трябва да бъдат решени самостоятелно определен минимален брой задачи. Така това учебно пособие има за цел да подпомогне самостоятелната работа на студентите, при усвояване на знанията по тази учебна дисциплина. С него ще се удовлетвори острата нужда от подходяща техническа литература.

В настоящите записки са разгледани следните теми:
Обща постановка на равнинната задача на теорията на еластичността и изчисляване на правоъгълни гредостени и шайби;
Теория за огъване на тънки, корави плочи и методи за изчисляване на правоъгълни, кръгли и пръстеновидни плочи;
Кратки сведения за тънките черупки и методи за изчисляване на куполи, цилиндрични резервоари, съчетани ротационни конструкции.
Някои от примерите са разработени от инж. Адриана Маноилова, докторант към катедра “Строителна механика” - УАСГ. Тя подготви и почти всички фигури, поради което ú се изразява благодарност за оказаното сътрудничество.

Тези учебни записки се издават и в памет на проф. д-р инж. Танко Ганев Тодоров, за когото може да се каже, че постави основите на приложната теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции във ВСУ “Л. Каравелов”. Голям е неговият принос за развитие и осъвременяване на тези учебни дисциплини. Неговият стил на преподаване, дипломатичност и такт, неговите виждания при представянето на сложни технически формули за по-лесното усвояване и разбиране, към практическа насоченост на сложни въпроси бяха водещи при изграждане на висшия курс по тази част на строителната механика във ВСУ “Л. Каравелов”.

Затова неговият живот и работа в служба на науката е пример за всички негови ученици, студенти и последователи, които като му благодарят и оказват голямата си почит, се прекланят пред неговата светла памет.

***
Съдържание
Глава 1. Основни понятия и зависимости. 4
1. Задачи на теорията на еластичността. 4
2. Основни предпоставки в класическата теория на еластичнастга. 5
3. Сили, напрежения, напрегнато състояние. 7
4. Премествания, деформации, деформирано състояние. 12
Глава 2. Равнинна задача на теорията на еластичнастга. 15
12. Равнинно напрегнато състояние. 15
13. Равнинно деформирано състояние. 16
14. Основни зависимости при равнинната задача. 16
Глава 3. Решаване на равнинната задача. 21
14. Обща постановка на задачата. 21
14. Решаване на равнинната задача в напрежения. 22
14. Решаване на равнинната задача чрез тригонометрични редове.
Изчисляване на правоъгълни гредостени. 25
14. Решаване на равнинната задача в премествания 38
Глава 4. Числени методи за решаване на равнинната задача. 42
A. Метод на крайните разлики (МКР). 42
B. Решаване на равнинната задача в премествания чрез МКР. 58
C. Метод на крайните елементи (МКЕ). 68
Глава 5. Теория на тънките плочи подложени на огъване. 85
A. Начални понятия и основни предпоставки. 85
B. Премествания и деформации при огъване на плочи. 86
C. Напрежения и усилия. 88
D. Условие за равновесие. Уравнение на Софи Жермен - Лагранж. 91
E. Гранични условия при правоъгьлна плоча. 94
F. Моменти за произволно сечение. 97
G. Напрежения при огъване на тънки плочи. 98
Глава 6. Аналитични методи за изчисляване на правоъгълни плочи. 99
6.1 Елементарни задачи. 99
6.2 Ставно подпрени по контура правоъгълни плочи. Метод на Навие. 101
Глава7. Приблизителни методи за изчисляване на тънки плочи. 117
7.1 Изчисляване на плочи чрез МКР. 117
Глава 8. Кръгли и пръстеновидни плочи. 133
5. Общи бележки. 133
6. Премествания и деформации. 134
7. Напрежения и усилия. 139
8. Уравнения за равновесие. 139
9. Решаване на уравнението за огъване. 141
10. Гранични условия гри кръгли плочи. 141
11. Огъващи моменти и напречни сили. 143
12. Пръстеновидни плочи 144
Глава 9. Тънки еластични черупки. 163
15. Основни понятия и предпоставки 163
16. Безмоментово състояние на ротационни черупки. 166
17. Ротационни черупки гри ососиметрични въздействия. 167
Глава 10. Цилиндрични черупки при ососиметричен товар. Изчисляване на резервоари 173
D. Геометрични параметри на цилиндрична повърхнина. 173
E. Натоварване, премествания и усилия. 174
F. Условия за равновесие. 175
Глава 11. Съчетани ротационни конструкции. 184
H. Използване на силов метод. 184
I. Използване на деформационен метод. 194
J. Сравнение на силовия и деформационния метод. 201
Литература. 228

1-бз-Теория-на-еластичносттаВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.