Мореходни таблици

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-4-2019
  •  139

Автор:Колектив
Издателство:Държавно военно издателство
Страници:369
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Мореходни таблици. БМТ 72

СЪДЪРЖАНИЕ
Номер на Страници
таблицата Наименование на. таблицата на таблицата на обяс ненията
1 I. МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ Логаритми на числата . 46 9
2 Логаритми на Някои математически постоянни 61 11
3 Логаритми на тригонометричните функции. . . 62 11
4 Натурални величини на тригонометричните функции ί . . . 124 13
5 II. АСТРОНОМИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ Изчисляване височината на светилото .... 130 15
6 Семиверсус от тъпи ъгли 221 15
Таблици ABC 236 16
8 Полудиаметър на Слънцето 284 18
9 Поправка за височина на светилото, измерена до бреговата черта 285 18
10 Обща поправка за височина на Слънцето . . 286 19
lO.a Допълнителна поправка за височина до дол¬ния край на Слънцето 286 19
10,6 Допълнителна поправка за височина до горния край на Слънцето 287 19
11 Обща поправка за височина на звезда или планета 290 20
1 l,a . Допълнителна поправка за височина на планета 290 20
12 Обща поправка за височина на Луната . . . 292 21
12,а Допълйителна поправка за височина до дол¬ния край на Луната 293 21
12.6 Допълнителна поправка за височина до гор¬ния край на Луната 293 21
13 Наклонение на видимия хоризонт % . . . . 294 22
14 Поправка на височината за рефракция . 294 23
15 Поправка на височината за промяна на температурата на въздуха ... 295 23
Наименование на таблицата на таблицата на обясненията
16 Поправка на височината за промяна на атмосферното налягане 295 23
17 Поправка за привеждане на височини към един зенит 296 23
18 Азимут на Слънцето при истински изгрев и залез 298 24
18,а Допълнителна поправка за азимут на Слънцето при видим изгрев и залез на горния му край 300 24
18,6 Допълнителна поправка за азимут на Слънцето при видим изгрев и залез на центъра му 300
19 Височини на светилата на първия вертикал , 301 25
20 Промяна на височината на светилото за 1 минута време 304 25
21 III. НАВИГАЦИОННИ ТАБЛИЦИ Разлики в ширини и отшествия 306 29
22 Разлика в дължини по отшествие и средна ширина 319 30
23 Меридианни части . 324 30
24 Проплавано разстояние по време и скорост . . 332 30
25 Скорост на кораба във възли при проплавано разстояние 1 морска миля 335 31
26,а Проплавано разстояние по лага (при положителна поправка налага или при коефициент налага kn> 1) 336 31
26,6 Проплавано разстояние по лага (при отрицателна поправка налага или при коефициент налага &л<1) 338 31
27 Разстояние по вертикален ъгъл 340 32.
28 Отчитане циркулацията на кораба 341 32
29,а Далечина на видимия хоризонт 342 33
29,6 Далечина на радиолокационния хоризонт . . 342 33
29,в Далечина на видимост на предметите .... 343 33
30,а Ортодромична поправка при големи разстоя ни Я 344 34
30,6 Ортодромична поправка при малки разстояния 345 36
31 Скоростна девиация на жирокомпаса .... 346 37
32 Елементи на маневрирането 347 37
Наименование на таблицата на таблицата на обясненията
33 IV. СПРАВОЧНИ ТАБЛИЦИ '
Умножаване на дъги по синуси от кратни ъгли 350 39
34,а Превръщане на дъгови мерки в мерки за време 352 39
34,6 Превръщане на мерки за време в дъгови. . . 353 39
35 Превръщане на дъгови мерки в радиани . . 354 39
36 Изразяване на часове, минути и секунди в части от денонощието; на минути и секунди в части от часа; на секунди в части от минутата 355 40
37,а Морски мили в километри 356 40
37,6 Километри в морски мили 356 40
38,а Артилерийски кабелти в морски 357 40
38,6 Морски кабелти в артилерийски 357 40
39,а Футове в метри . 358 40
39,6 Метри във футове 358 40
40,а Морски сажени в метри 359 40
40,6 Метри в морски сажени . . 359 40
41 Сравнителна таблица на скоростите 360 41
42 Скали на термометъра 361 41
43 Скали на барометъра . . 362 41
44,а Кубични футове в кубични метри 363 42
44,6 Кубични метри в кубични футове 363 42
45 Промяна на газенето на кораба при изменение плътността на морската вода 364 42
46 Скала за силата на вятъра ... 365 42
47,а Скала за степента на вълнението ...... 367 43
47,6 Скала за състоянието на морската повърхност 367 43
48 Скала за хоризонталната видимост 368 43
49 Скала за дрейфуващ лед .......... 368 43
50 Сравнение на английски и други мерни единици с единиците от метричната система . 369 43

Забележка*: Без подчертавания. Използвана книга, захабени корици (запазен екземпляр за годините си).

1-Мореходни-таблици-Б-М-Т-72

Категория › Кораби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.